Saltar apartados

TÍTOL I. DE L'ESTRUCTURA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CAPÍTOL III

Dels departaments

Article 13. Naturalesa

Els departaments són les unitats de docència i investigació encarregades de coordinar els ensenyaments d'un o diversos àmbits del coneixement en un o diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat, així com també de donar suport i fomentar les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d'exercir aquelles altres funcions que siguen determinades per aquest Estatut i per la legislació vigent.

Article 14. Competències

Corresponen als departaments les competències següents:

a) Desenvolupar i coordinar la docència de les diferents disciplines corresponents als seus àmbits de coneixement, d'acord amb els plans d'estudi de títols oficials i l'organització docent de les facultats, escoles o centres responsables d’aquelles.
b) Proposar i desenvolupar ensenyaments propis de postgrau i especialització i donar suport a les activitats i iniciatives docents dels qui l’ integren.
c) Proposar i desenvolupar, si escau, ensenyaments de doctorat en els termes que establisca el Consell de Govern.
d) Impulsar la investigació pròpia i donar suport a les activitats i iniciatives investigadores dels seus integrants.
e) Proporcionar assessorament científic, tècnic i artístic a persones físiques o entitats públiques o privades en l'àmbit de les seues competències.
f) Col·laborar en el desenvolupament de processos de millora de la qualitat docent i investigadora, així com també participar en les activitats d'avaluació de la qualitat docent i investigadora del seu personal docent i investigador, i de la prestació del servei per part del seu personal de administració.
g) Promoure activitats d'extensió universitària, a proposta dels seus membres.
h) Procurar la renovació i l'enriquiment científic, tècnic, artístic i pedagògic dels qui l’ integren.
i) Col·laborar en l'elaboració dels plans d'estudi i en la programació de la resta d’activitats docents que afecten els seus àmbits de coneixement.
j) Organitzar i proposar la seua plantilla docent i investigadora i de personal d'administració i serveis, en els termes de la programació pròpia de la Universitat.
k) Participar en els procediments de selecció i promoció del personal docent i investigador, així com del personal d'administració i serveis que integre el departament, d'acord amb el que establisquen la normativa vigent i els reglaments de la Universitat.
l) Administrar el seu pressupost i gestionar els mitjans materials de conformitat amb la planificació econòmica i comptable de la Universitat.
m) Cooperar amb els altres òrgans i unitats de la Universitat en la realització de les seues funcions.
n) Qualsevol altra comesa que els assignen les lleis, aquest Estatut i els reglaments de la Universitat.

Article 15. Constitució
 1. Els departaments es constituiran per àmbits de coneixement i agruparan les i els docents i investigadors les especialitats de les i els quals es corresponguen amb aquests àmbits.
 2. Un àmbit podrà estar constituït per una àrea o agrupació d'àrees de coneixement. El Consell de Govern establirà una relació específica d'àmbits de coneixement atenent a criteris d'afinitat, coherència docent o especialització científica.
 3. A l'efecte de la constitució dels departaments, un àmbit de coneixement podrà correspondre a diferents departaments, sempre que en quede assegurada la coherència acadèmica i científica.
 4. Podran així mateix constituir-se departaments interuniversitaris mitjançant conveni amb altres universitats o centres d'investigació.
 5. A l'efecte de determinar el nombre mínim de docents i investigadors amb vinculació permanent necessaris per a la constitució d'un departament, caldrà atenir-se al que disposa la corresponent normativa dictada pel Consell de Govern. En tot cas, el personal docent i investigador sense vinculació permanent adscrit a un departament, computat en equivalències a temps complet, no podrà superar el quaranta-nou per cent del total del personal docent i investigador d'aquest departament.

El nombre de places de professorat associat que es determine en els concerts entre la Universitat i les institucions sanitàries, d'acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, no computarà a l'efecte del percentatge anterior.

Article 16. Creació, modificació i supressió
 1. La creació, modificació i supressió dels departaments correspon al Consell de Govern, amb l’informe previ dels departaments afectats i de les juntes de centre implicades per l'adscripció d’aquells.
 2. La sol·licitud de creació, modificació o supressió podrà ser instada per les i els docents i investigadors interessats, pels mateixos consells de departament interessats o pel Consell de Govern.
 3. Les propostes de creació i modificació requeriran l'elaboració d'una memòria justificativa que contindrà, almenys, els aspectes següents:
  a) Denominació.
  b) Àmbit o àmbits que integra.
  c) Assignatures o disciplines que imparteix.
  d) Professorat adscrit.
  e) Relació de mitjans personals i materials de suport a la docència i investigació.
  f) Línies d'investigació.
  g) Pla i pressupost econòmic de funcionament.
  h) Proposta d'adscripció a una facultat o escola.
 4. Per a la creació de departaments interuniversitaris, les sol·licituds hauran d'afegir en la memòria justificativa els aspectes relatius a l'organització i funcionament, els quals hauran de consignar-se, al costat de la resta de requisits que preveu aquest Estatut, en el corresponent conveni.
 5. La resolució de supressió de departaments garantirà la continuïtat de la docència i el suport de la investigació, així com l'adscripció dels mitjans humans i materials.
Article 17. Adscripció
 1. Els departaments estaran adscrits, a efectes administratius, a la facultat o escola en els plans d'estudis de la qual tinguen més càrrega docent, llevat que es justifique una altra adscripció per motius excepcionals.
 2. Amb vista a la coordinació acadèmica, els departaments estaran representats en tots els centres en què impartisquen docència.
Article 18. Composició

Pertanyen a un departament:

a) El personal docent i investigador adscrit al departament.
b) El personal investigador en formació adscrit al departament.
c) L'alumnat matriculat en alguna de les matèries d'ensenyaments oficials impartits pel departament.
d) El personal d'administració i serveis adscrit al departament.

Article 19. Òrgans de govern

El departament estarà regit per un consell presidit per la directora o director, i comptarà amb una secretària o secretari que donarà fe dels acords. Si escau, i d’acord amb els criteris que establisca el Consell de Govern, podrà designar-se també una subdirectora o subdirector.

Article 20. Mitjans materials i humans
 1. Els departaments disposaran d’un pressupost propi que els serà assignat directament pel Consell de Govern.
 2. En aquest pressupost caldrà consignar, a més dels ingressos directes de la Universitat, els que procedisquen de contractes, subvencions o altres ingressos específics de les i els docents i investigadors del departament, en els termes que establisca la Universitat.
 3. La Universitat haurà de proporcionar els mitjans materials i humans necessaris per a l’adequat desenvolupament de les activitats del departament. Amb aquesta finalitat, es crearà un model de plantilla que establisca una estructura de plantilla estàndard i un sistema objectiu de dotació de places docents i d’administració i serveis.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464