Saltar apartados

TÍTOL I. DE L'ESTRUCTURA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CAPÍTOL IV

Dels instituts universitaris d'investigació

Article 21. Naturalesa
 1. Els instituts universitaris d’investigació són centres dedicats a la investigació científica i tècnica o a la creació artística.
 2. Els instituts universitaris d'investigació poden ser propis, mixtos, conjunts o adscrits:
  a) Són instituts propis de la Universitat els centres específics d'investigació que s'integren de forma plena en l'organització de la Universitat.
  b) Són instituts mixtos els establits conjuntament amb organismes públics d'investigació, amb centres del Sistema Nacional de Salut i amb centres d'investigació públics o privats sense ànim de lucre, promoguts o participats per una administració pública.
  c) Són instituts conjunts els creats al costat d'una o més universitats, o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant els convenis oportuns.
  d) Són instituts adscrits les institucions o centres d'investigació de caràcter públic o privat que, mitjançant conveni, queden així vinculats a la Universitat.
 3. El Consell de Govern procurarà que la creació dels instituts universitaris d'investigació responga a la programació de la seua activitat investigadora, definint el marc d'actuació i evitant superposició d'activitats amb altres centres o departaments.
Article 22. Competències

Corresponen als instituts universitaris d’investigació les competències següents:

a) Promoure, dur a terme i avaluar els seus plans i els seus programes d’investigació o de creació artística.
b) Proposar i desenvolupar ensenyaments propis de postgrau i especialització, i donar suport a les activitats i iniciatives docents dels qui l’integren.
c) Proposar i desenvolupar, si escau, ensenyaments de doctorat i estudis de màster universitari en els termes que establisca el Consell de Govern.
d) Fomentar l'especialització i actualització científica, tècnica i de creació artística.
e) Proporcionar assessorament científic, tècnic i artístic a persones físiques o entitats públiques o privades en l'àmbit de les seues competències.
f) Cooperar amb els altres òrgans i unitats de la Universitat en la realització de les seues funcions.
g) Qualsevol altra comesa que els assignen les lleis, aquest Estatut i els reglaments de la Universitat.

Article 23. Creació i supressió
 1. Per a la creació i supressió d'instituts universitaris d'investigació, així com per a la seua adscripció i desadscripció, caldrà atenir-se al que disposa l'article 9 d'aquest Estatut.
  La sol·licitud de creació haurà d'anar acompanyada d'una memòria justificativa que contindrà, entre altres, els aspectes següents:
  a) Conveniència de la seua creació i dels avantatges que suposarà el seu funcionament.
  b) Línies d'investigació i pla d'activitats docents i d'especialització.
  c) Estudi econòmic comprensiu de les necessitats i pla de finançament.
  d) Previsió de mitjans humans i materials necessaris per al seu funcionament.
  e) Projecte de reglament intern.
 2. En els convenis pels quals es regiran els instituts universitaris mixtos, conjunts i adscrits es determinaran les singularitats organitzatives, financeres i de funcionament, la vinculació i les obligacions de les entitats patrocinadores, així com el reglament de règim intern. En els aspectes no previstos en els convenis s'aplicarà el que disposa aquest capítol.
Article 24. Composició

Pertanyen a un institut universitari d'investigació:

a) El personal docent i investigador doctor que s'hi incorpore.
b) El personal investigador en formació adscrit.
c) El personal investigador vinculat als projectes d'investigació desenvolupats en l'institut.
d) L'alumnat matriculat en els seus ensenyaments oficials.
e) El personal d'administració i serveis adscrit a l'institut.

Article 25. Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern dels instituts universitaris d'investigació de la Universitat són el consell d'institut, la directora o director i la secretària o secretari. Si escau, i d’acord amb els criteris que establisca el Consell de Govern, podrà designar-se també una subdirectora o subdirector.
 2. En el reglament intern es regularan els diferents aspectes organitzatius, de funcionament, règim jurídic i administratiu, així com el procediment i condicions per a la incorporació com a membre de l'institut.
Article 26. Mitjans materials i humans, pla d'investigació i docència
 1. Caldrà aplicar als instituts universitaris d’investigació de la Universitat el que disposa sobre els departaments l’article 20.
 2. Els instituts universitaris d’investigació hauran d’elaborar anualment un pla d’investigació i docència que, a proposta del seu consell, haurà d’elevar al Consell de Govern perquè l’aprove.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464