Saltar apartados

TÍTOL I. DE L'ESTRUCTURA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CAPÍTOL VI

D'altres centres i estructures

Secció 1a. Dels centres propis
Article 30. Creació, modificació i supressió
 1. La creació, modificació i supressió de centres que organitzen ensenyaments no oficials, en modalitat presencial, no presencial o mixta, així com per a la realització d'altres activitats docents, científiques, tècniques, artístiques o de prestació de serveis, correspon al Consell de Govern, amb el previ informe favorable del Consell Social de la Universitat.
 2. Les propostes hauran de justificar-se en termes anàlegs als previstos per l’article 9. A més, hauran de garantir el que disposa l’apartat 4 i hauran d’anar acompanyades d’una memòria de contingut semblant al que assenyala l’apartat 1 de l’article 23.
 3. La sol·licitud de creació haurà de contenir la corresponent proposta de reglament d’organització i funcionament.
 4. Aquests centres no podran utilitzar en la seua denominació els termes de facultat, escola o institut.
 5. Per a la creació, modificació o supressió de centres a l’estranger caldrà seguir la normativa vigent.
Secció 2a. Dels centres adscrits
Article 31. Adscripció
 1. Tindran la consideració de centres adscrits els centres docents de titularitat pública o privada que impartisquen estudis que permeten obtenir títols oficials, mitjançant un conveni amb la Universitat i sota el seu control acadèmic.
 2. L'adscripció requerirà l'aprovació de la Generalitat, a proposta el Consell de Govern, amb el previ informe favorable del Consell Social de la Universitat. Una vegada subscrit el conveni d'adscripció, se n'informarà la Conferència General de Política Universitària.
 3. La proposta d’adscripció haurà de contenir consideracions anàlogues a les previstes en l’apartat 2 de l’article 9, i, a més, caldrà justificar, si escau, el motiu pel qual els estudis no són impartits per centres propis o els efectes d’una adscripció de titulacions coincidents amb les que es cursen en aquests. En tot cas, aquests procediments garanteixen el que disposa l’apartat 4 de l’article 9.
 4. L’adscripció de centres per a cursar únicament altres títols oficials diferents dels previstos en l’apartat 1 serà acordada pel Consell de Govern, amb l’informe favorable previ del Consell Social de la Universitat. En la tramitació del conveni oportú caldrà respectar les exigències assenyalades en aquest article.
 5. En qualsevol cas, l'entitat promotora del centre haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’adscripció, com a mínim, la documentació que acredite la informació següent:
  a) Personalitat de les entitats promotores.
  b) Estudi econòmic de finançament.
  c) Ensenyaments que s’hi pretén impartir.
  d) Places escolars i règim d’avaluació.
  e) Justificació dels objectius i programes d’investigació, i mitjans destinats a aquest fi.
  f) Instal·lacions actuals i projectades.
  g) Règim de govern i administració del centre.
  h) Règim jurídic i econòmic de contractació del professorat.
  i) Projecte de conveni amb la Universitat.
  j) Projecte de reglament del centre.
 6. Els convenis d’adscripció hauran de contenir, entre d’altres, les estipulacions següents:
  a) Obligacions que assumeix el centre adscrit en l’establiment i el desenvolupament de l’ensenyament i la investigació.
  b) Mitjans materials i personals per al compliment de les seues finalitats.
  c) Previsions sobre el procediment d’ingrés de l’alumnat en el centre.
  d) Determinació dels òrgans de relació entre la Universitat i el centre adscrit, en els quals haurà de quedar garantida la representació majoritària d’aquella.
  e) Durada de l’adscripció.
 7. La directora o director del centre adscrit serà nomenat per la rectora o rector a proposta de la facultat o escola de la Universitat d'Alacant establida en el conveni d'adscripció.
 8. Mitjançant un conveni podran adscriure’s a la Universitat, com a instituts universitaris d’investigació, institucions o centres d’investigació de caràcter públic o privat, d’acord amb el que establisca la normativa vigent.
 9. Els centres adscrits de la Universitat d'Alacant es regiran per la legislació general aplicable i pel conveni d'adscripció.
Secció 3a. D'estructures específiques de servei a la comunitat universitària
Article 32. Creació i dotació d'estructures específiques
 1. La Universitat d’Alacant podrà crear, per si sola o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les seues finalitats, mitjançant un acord del Consell de Govern que haurà de tenir l’aprovació del Consell Social.
 2. La rectora o rector presidirà les entitats que depenguen de la Universitat, sense perjudici de la participació d’altres integrants de la comunitat universitària en els òrgans de govern d’aquestes entitats. S’entendran com a dependents de la Universitat les entitats en què aquesta tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, o en els seus òrgans de direcció.
 3. La dotació fundacional, l’aportació de capital o qualsevol altra aportació que es faça a càrrec dels pressupostos de la Universitat a favor de les entitats constituïdes d’acord amb el que estableix aquest precepte quedaran sotmeses a les normes que establisca la Generalitat.
Secció 4a. De la Unitat d'Igualtat
Article 33. Unitat d'Igualtat

La Universitat comptarà entre les seues estructures d'organització amb la Unitat d'Igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464