Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 39. Naturalesa dels òrgans de govern

1. El govern, la representació i l'administració de la Universitat s'articulen a través dels òrgans següents:

a) Col·legiats:

- el Consell Social,
- el Claustre Universitari,
- el Consell de Govern,
- el Consell de Direcció,
- els claustres i les juntes de facultat i d'escola,
- els consells de departament, d'institut universitari d'investigació i d'altres centres o estructures que, si escau, es constituïsquen d’acord amb aquest Estatut.

b) Unipersonals:

- la rectora o rector,
- les vicerectores o vicerectors,
- la secretària o secretari general,
- la vicesecretària o vicesecretari general, si escau,
- la o el gerent,
- les i els vicegerents, si escau,
- les deganes o degans i les vicedeganes o vicedegans de facultat,
- les directores o directors i les subdirectores o subdirectors d'escola,
- les directores o directors de secretariat, si escau,
- les directores o directors de departament, institut universitari d'investigació i dels centres i estructures que puguen constituir-se,
- les secretàries o secretaris de facultat, escola, departament i institut universitari d'investigació,
- les subdirectores o subdirectors de departament i institut universitari d'investigació, si escau.

2. Són òrgans generals de la Universitat:

- el Consell Social,
- el Claustre Universitari,
- el Consell de Govern,
- el Consell de Direcció,
- la rectora o rector,
- les vicerectores o vicerectors,
- la secretària o secretari general,
- la o el gerent,
- la vicesecretària o vicesecretari general, si escau,
- les i els vicegerents, si escau,
- les directores o directors de secretariat, si escau.

3. Llevat de previsió contrària en la legislació vigent o en aquest Estatut, les decisions que en l'exercici de les seues competències adopten els òrgans generals prevaldran sobre les dels altres òrgans, i les dels òrgans col·legiats sobre les dels unipersonals.

Article 40. Representació en els òrgans col·legiats i acompliment de càrrecs unipersonals
 1. L’elecció de representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Claustre Universitari, els claustres de facultat i escola, els consells de departament i instituts universitaris d’investigació, i també en els centres a què es refereix l’article 30, es farà per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord amb les normes electorals que estableix aquest Estatut.
 2. Per a exercir càrrecs unipersonals serà un requisit indispensable la dedicació a temps complet en aquesta Universitat, sense que en cap cas puguen exercir-se simultàniament dos o més càrrecs d’aquesta naturalesa.
 3. La Universitat promourà la participació de les dones en tots els nivells de representació i direcció, amb l'objectiu d'aconseguir la representació equilibrada entre dones i homes en tots els òrgans de govern, consultius i de representació, per a la qual cosa s'establiran les normes necessàries en els procediments electorals.
Article 41. Electors i elegibles i procediment electoral
 1. Les diverses eleccions previstes en aquest Estatut s’han de dur a terme necessàriament dins del període lectiu.
 2. Llevat que hi haja alguna previsió en contra d’aquest Estatut, tindran la condició d’electors i elegibles en les diferents eleccions les i els integrants de la comunitat universitària que, en el seu àmbit respectiu, es troben en servei actiu i efectiu, estiguen adscrits o matriculats per la modalitat de matrícula ordinària.
 3. El dret de sufragi actiu i passiu només podrà ser exercit en un dels cossos i circumscripcions electorals establits en els àmbits respectius.
 4. El dret de sufragi passiu requereix, necessàriament, que l’electora o elector presente dins de termini la seua candidatura, que en tot cas tindrà caràcter individual, i que siga proclamat definitivament per la respectiva junta electoral.
 5. A l’efecte exclusiu de participar en les diferents eleccions, el personal de la Universitat que tinga una relació temporal o d’interinitat estarà equiparat al cos o col·lectiu corresponent, d’acord amb les condicions previstes reglamentàriament en cada cas.
 6. Als efectes previstos en l'apartat anterior, l'alumnat haurà d'estar matriculat per la modalitat de matrícula ordinària en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions. Aquesta disposició és aplicable a l'alumnat que curse estudis oficials.
 7. El vot és personal i indelegable en totes les eleccions i no serà admès en cap cas el vot per correu. Reglamentàriament s’establirà el procediment per a l’exercici anticipat del vot.
 8. En les eleccions als òrgans col·legiats, només es podrà atorgar el vot a un nombre de candidates o candidats igual o inferior al setanta per cent de representants que corresponga elegir en el seu col·lectiu i circumscripció, llevat d’aquells supòsits en què únicament s’haja d’elegir una o un representant.
Article 42. Competències de les juntes electorals
 1. La Junta Electoral de la Universitat i les juntes electorals de facultat i escola, cadascuna en el seu àmbit respectiu, tindran les funcions bàsiques següents:
  a) Publicar el cens electoral, determinar si escau quants representants correspon elegir en cada col·lectiu o circumscripció, i aprovar el cens electoral definitiu.
  b) Proclamar les candidatures.
  c) Vetlar pel procés d’elecció dels qui integren les meses electorals i la constitució d’aquestes.
  d) Aprovar els models d’actes i els documents necessaris per al conjunt del procés electoral.
  e) Autoritzar la publicitat electoral.
  f) Proclamar les candidates i candidats electes i expedir les credencials acreditatives.
  g) Resoldre les reclamacions que se’ls adrecen en ocasió del desenvolupament del procés electoral.
  h) Interpretar i aplicar la normativa electoral i qualsevol altra que se’n derive que siga procedent per a l’adequat desenvolupament dels procediments electorals.
 2. A més de les competències recollides en l’apartat anterior, la Junta Electoral de la Universitat resoldrà els recursos plantejats contra les resolucions de les juntes electorals de centre.
 3. Les juntes electorals disposaran dels mitjans materials necessaris per al normal compliment de les seues funcions.
 4. Les juntes electorals estaran assistides per personal tècnic del Servei Jurídic i per personal tècnic dels serveis lingüístics.
Article 43. Composició de la Junta Electoral de la Universitat
 1. La Junta Electoral de la Universitat estarà composta per:
  a) Tres integrants a temps complet del professorat amb vinculació permanent a la Universitat.
  b) Tres estudiants.
  c) Tres integrants a temps complet del personal d'administració i serveis.
 2. Farà de president la professora o professor de més categoria entre els designats i, dins d’ells, qui tinga més antiguitat en el grau; farà de secretària o secretari la o l’integrant que la Junta designe.
 3. La designació de components, titulars i suplents, de la Junta Electoral de la Universitat la farà per sorteig públic el Consell de Govern per a un període de quatre anys. La seua renovació tindrà lloc, en tot cas, amb anterioritat a l’obertura del procés d’elecció ordinària del nou Claustre Universitari.
Article 44. Composició de les juntes electorals de facultats i escoles
 1. Les juntes electorals de facultat i escola estaran compostes per:
  a) Dos integrants a temps complet del professorat amb vinculació permanent a la Universitat.
  b) Dos estudiants.
  c) Dos integrants a temps complet del personal d'administració i serveis.
 2. La designació de components, titulars i suplents, de les juntes electorals de facultats i escoles es farà mitjançant sorteig públic convocat a aquest efecte per la degana o directora o el degà o director del centre, i renovats cada quatre anys. La seua renovació tindrà lloc, en tot cas, amb anterioritat a l'obertura del procés d'elecció ordinària de nou claustre de centre.
 3. Serà aplicable a aquestes juntes electorals el que disposa l’apartat 2 de l’article anterior.
Article 45. Resolució d'altres processos electorals

Les reclamacions que puguen formular-se en els processos electorals diferents dels que són competència de la Junta Electoral de la Universitat o de les juntes electorals de facultat i escola seran resoltes per la rectora o rector.

Article 46. Meses electorals
 1. Les meses electorals, tret de les circumscripcions formades per un únic col·lectiu, estaran formades per tres membres de la comunitat universitària designats per sorteig entre els qui no concórreguen com a candidates o candidats a les eleccions corresponents i no siguen membres de les respectives juntes electorals.
 2. El sorteig dels tres integrants, titulars i suplents, es farà tenint en compte els col·lectius següents:
  a) Un d’entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat, que actuarà de presidenta o president de la mesa.
  b) Un d’entre l’alumnat.
  c) Un d’entre el personal d’administració i serveis, que actuarà de secretària o secretari.
 3. A l’efecte dels processos electorals que facen els departaments i els instituts universitaris d’investigació, els seus reglaments hauran d’establir la composició i el funcionament de la mesa electoral.
Article 47. Situacions dels càrrecs unipersonals electes
 1. En cas d’absència, malaltia o cessament per concurrència a reelecció per al mateix càrrec dels qui siguen titulars dels càrrecs unipersonals electes, l’òrgan que corresponga n’assumirà interinament les funcions, d’acord amb les previsions d’aquest Estatut. Aquesta situació no podrà prolongar-se més de sis mesos.
 2. En els altres supòsits de cessament dels qui siguen titulars dels càrrecs unipersonals electius, mantindran interinament les funcions fins al nomenament de les substitutes o substituts; en casos extraordinaris caldrà seguir el que disposa l’apartat anterior.
Article 48. Cessament de les i els integrants dels òrgans col·legiats i altres càrrecs unipersonals designats

En principi, i llevat de les previsions específiques disposades en aquest Estatut, els qui integren els òrgans col·legiats i els titulars dels càrrecs unipersonals designats cessaran a petició pròpia, quan concloga el període de mandat, per decisió de qui els haguera designat o quan concloga el mandat d’aquest.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464