Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL II

Dels òrgans generals

Secció 1a. Del Consell Social
Article 49. Naturalesa

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i ha d'exercir com a element d'interrelació entre totes dues.

Article 50. Competències
 1. Correspon al Consell Social, d'acord amb la Llei Orgànica d'Universitats:
  a) La supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus serveis.
  b) Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat. A tal fi, el Consell Social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l'activitat universitària, i podrà disposar de l'oportuna informació i assessorament dels òrgans d'avaluació nacionals i autonòmics.
 2. Així mateix, correspon al Consell Social aprovar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat, a proposta del Consell de Govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de presentació de comptes a què es refereixen els articles 81 i 84 de la Llei Orgànica d’Universitats, li correspon aprovar els comptes anuals de la Universitat i els de les entitats que puguen dependre d’aquesta, sense perjudici de la legislació mercantil o altra legislació a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses d’acord amb la seua personalitat jurídica.
 3. Per al millor compliment de la seua tasca, la Universitat facilitarà al Consell Social els mitjans necessaris, i aquest podrà sol·licitar la informació que considere oportuna als diferents òrgans de govern de la Universitat, com també accedir als diversos serveis i instal·lacions universitaris.
Article 51. Composició i designació dels seus integrants
 1. La composició, funcions i designació dels qui integren el Consell Social d'entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, s'ajustarà al que disposa la corresponent llei de la Generalitat.
 2. Formaran part del Consell Social, en representació de la comunitat universitària, la rectora o rector, la secretària o secretari general i la o el gerent, així com un representant de cadascun dels col·lectius següents: personal docent i investigador, alumnat i personal d'administració i serveis, que seran elegits pel Consell de Govern d'entre els seus membres.
 3. L’elecció dels representants de la comunitat universitària es farà per votació secreta. La condició de representant electe serà indelegable i cessarà quan es perda la condició de membre del Consell de Govern. En tot cas, es farà aquesta elecció cada vegada que es constituïsca un nou Consell de Govern.
Secció 2a. Del Claustre Universitari
Article 52. Naturalesa

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, al qual correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diversos àmbits d’actuació universitària.

Article 53. Competències

Corresponen al Claustre Universitari les competències següents:

a) Elaborar l’Estatut de la Universitat i vetlar pel seu compliment i les seues possibles modificacions.
b) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rectora o rector a iniciativa d’un terç dels seus integrants i amb l’aprovació de dos terços.
c) Aprovar o censurar la gestió de la rectora o rector i de la resta d’òrgans generals de govern de la Universitat.
d) Aprovar la memòria anual de la Universitat que, a aquest efecte, presentarà la rectora o rector.
e) Elegir els seus representants en el Consell de Govern per i entre els qui integren cadascun dels sectors de la comunitat universitària.
f) Elegir les set catedràtiques o catedràtics d’universitat que han d’integrar la Comissió de Reclamacions prevista per l’article 36 d’aquest Estatut. Amb la prèvia proposta de la rectora o rector, seran elegits els qui obtinguen, en votació secreta, el major nombre de vots.
g) Elegir la defensora o defensor universitari.
h) Pronunciar-se sobre els temes per als quals siga convocat particularment, emetent recomanacions, propostes i, si s’escau, els acords vinculants que siguen pertinents.
i) Demanar la compareixença d’integrants dels òrgans de govern i administració de la Universitat, com també la informació precisa sobre el funcionament d’aquesta.
j) Elaborar i aprovar el seu reglament intern i aprovar, a proposta del Consell de Govern, el reglament electoral de desenvolupament d’aquest Estatut.
k) Qualsevol altra competència atribuïda per la legislació vigent i aquest Estatut.

Article 54. Composició i elecció de claustrals
 1. El Claustre Universitari estarà format per la rectora o rector, que el presidirà, la secretària o secretari general i la o el gerent, i per tres-cents claustrals, distribuïts entre els diferents sectors de la comunitat universitària, de la manera següent:
  a) 165 representants que s’elegiran per i entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
  b) 9 representants que s’elegiran per i entre el professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
  c) 9 representants que s’elegiran per i entre ajudants, ajudants doctors, personal investigador en formació i personal investigador.
  d) 3 representants que s’elegiran per i entre associats, emèrits i visitants.
  e) 78 representants que s’elegiran per i entre l'alumnat.
  f) 36 representants que s’elegiran per i entre el personal d'administració i serveis.
 2. Les i els representants que ha d’elegir cada col·lectiu es distribuiran per circumscripcions electorals de forma directament proporcional al nombre d'integrants del col·lectiu corresponent.
 3. Les circumscripcions electorals per a l'elecció de representants dels col·lectius assenyalats en els apartats a) i e) d'aquest article les constitueixen totes i cadascuna de les facultats i escoles.
 4. A l'efecte de l'elecció en la resta de col·lectius, el reglament intern del Claustre podrà establir circumscripcions electorals úniques per a cadascun d'ells.
Article 55. Renovació i substitució en cas de vacants
 1. El Claustre Universitari serà renovat cada quatre anys, llevat de la representació de l’alumnat, que serà renovada cada dos anys.
 2. Les vacants que es produïsquen seran cobertes per la candidata o candidat més votat que no haja estat elegit de la llista de la circumscripció electoral i el col·lectiu corresponent, sempre que reunisca els requisits a aquest efecte per a ser claustral. Quan siga impossible cobrir les vacants a través d’aquest sistema, la rectora o rector convocarà les oportunes eleccions parcials. En qualsevol cas, el mandat d’aquests representants conclourà amb el del Claustre Universitari de què es tracte.
Article 56. Convocatòria d'eleccions
 1. Les eleccions al Claustre Universitari es duran a terme d’acord amb el que disposen aquesta secció i el reglament de règim intern del Claustre, el qual desenvoluparà i completarà els diversos aspectes que no es troben previstos en aquest Estatut.
 2. El Consell de Govern, amb una antelació mínima de trenta dies naturals i màxima de seixanta dies naturals anteriors a la data d’expiració del mandat de les i els integrants del Claustre, convocarà les eleccions per a la renovació total o parcial d’aquest.
 3. Seran inelegibles la defensora o defensor universitari i els qui integren la Junta Electoral de la Universitat.
 4. El control dels processos electorals, la proclamació dels seus resultats i la resolució de les impugnacions que puguen plantejar-se en les eleccions al Claustre Universitari correspondran a la Junta Electoral de la Universitat, la qual haurà de constituir-se en els cinc dies posteriors a l’endemà de la convocatòria d’eleccions.
Article 57. Condició de claustral
 1. La condició de claustral es perd per:
  a) Deixar de pertànyer a la Universitat d’Alacant.
  b) Deixar de formar part del col·lectiu pel qual va resultar elegit.
 2. En el reglament de funcionament del Claustre podrà establir-se la pèrdua o la suspensió de la condició de claustral per altres causes, procediment que caldrà arbitrar per a fer efectiva la mesura.
Article 58. Organització i funcionament
 1. El Claustre Universitari funcionarà en ple i per comissions.
 2. El Ple del Claustre Universitari serà convocat per la rectora o rector.
  a) En sessió ordinària, com a mínim una vegada per curs, durant el període lectiu.
  b) En sessió extraordinària, quan ho considere oportú a iniciativa pròpia, o bé amb la prèvia petició del Consell de Govern, o a sol·licitud, almenys, d’una cinquena part de claustrals, els quals hauran d’exposar els assumptes que en justifiquen la convocatòria.
 3. El Ple del Claustre, en la sessió constituent, elegirà una mesa composta per una professora o professor, una alumna o alumne i una o un integrant del personal d'administració i serveis, encarregada d'auxiliar la rectora o rector en les seues funcions. Formaran part de la Mesa del Claustre la o el gerent i la secretària o secretari general.
 4. La secretària o secretari general de la Universitat ho serà també del Claustre Universitari.
 5. El reglament intern del Claustre regularà la constitució de les comissions que puguen crear-se, així com el seu funcionament, respectant sempre la representació de la seua composició.
 6. Els qui integren el Consell de Govern sense reunir la condició de claustrals podran assistir a les sessions del Claustre Universitari amb veu però sense vot.
Secció 3a. Del Consell de Govern
Article 59. Naturalesa

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat al qual correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, i també les directrius i els procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, la investigació, els recursos humans i econòmics, i l’elaboració dels pressupostos.

Article 60. Competències

Corresponen al Consell de Govern les competències següents:

a) Elaborar i aprovar el seu reglament de règim de funcionament intern i aprovar els reglaments de les diverses facultats i escoles, instituts universitaris d’investigació, departaments i altres centres i unitats de la Universitat.
b) Acordar i proposar a la Generalitat la creació, la modificació o la supressió de centres docents i instituts universitaris d’investigació.
c) Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments.
d) Elegir els seus representants en el Consell Social.
e) Informar i proposar al Consell Social el pressupost anual i la programació plurianual.
f) Determinar la configuració de les plantilles del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.
g) Establir els criteris de selecció, avaluació i promoció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.
h) Acordar el nomenament del professorat emèrit i col·laboradores o col·laboradors honorífics.
i) Establir el règim d’admissió als estudis universitaris, com també la capacitat dels centres i la titulació d’acord amb la legislació vigent.
j) Proposar al Consell Social les normes de permanència de l’alumnat.
k) Aprovar la proposta d'implantació de títols oficials, títols propis i ensenyaments de formació al llarg de tota la vida, així com l'aprovació i modificació dels corresponents plans d'estudis.
l) Aprovar el calendari laboral i acadèmic per a tot el personal de la Universitat.
m) Acordar les transferències de crèdits pressupostaris, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
n) Proposar al Consell Social conceptes retributius singulars i individuals en atenció als mèrits docents, investigadors o de gestió, d’acord amb la legislació vigent.
o) Establir la política de col·laboració amb altres universitats, ens o institucions, públiques o privades, i aprovar els corresponents convenis, acords o contractes, com també la rescissió d’aquests.
p) Autoritzar els treballs i la celebració dels contractes previstos en l'article 83.1 de la Llei Orgànica d'Universitats.
q) Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris i els seus reglaments, i fixar els criteris d’avaluació del seu rendiment.
r) Emetre informe sobre la memòria de l’activitat docent i investigadora de cada curs acadèmic i del compte general pressupostari.
s) Acordar la concessió de distincions i honors a persones i institucions, en virtut de mèrits rellevants de caràcter acadèmic, científic, tècnic o artístic.
t) Assistir la rectora o rector en les seues funcions.
u) Vetlar pel compliment d’aquest Estatut i aprovar les normes de desenvolupament que no estiguen atribuïdes a altres òrgans.
v) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Estatut i la legislació vigent.

Article 61. Composició

1. El Consell de Govern estarà constituït per:

a) La rectora o rector, que el presidirà.
b) La secretària o secretari general, que ho serà d’aquest.
c) La o el gerent.
d) 50 integrants, com a màxim, de la comunitat universitària, que el compondran:

- les vicerectores i vicerectors,
- 20 integrants en representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, elegits per i entre integrants de cada col·lectiu del Claustre Universitari, distribuïts com s'indica a continuació:

     11 en representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat,
     1 en representació del professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat,
     1 en representació d'ajudants, ajudants doctors, professorat associat, emèrit, visitant, personal investigador en
        formació i personal investigador,
     5 en representació de l'alumnat,
     2 en representació del personal d'administració i serveis;

- les deganes o directores i els degans o directors de facultats i escoles,
- 1 en representació de les directores o directors d'instituts universitaris d'investigació, que s’elegiran per i entre els qui ocupen aquest càrrec,
- 3 en representació de les directores o directors de departaments, que seran elegits per i entre els qui ocupen aquest càrrec.

e) 3 membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

2. L'elecció dels representants de les directores o directors de departament i institut universitari d'investigació serà objecte de regulació en el reglament intern del Consell de Govern.

3. El període de mandat del Consell de Govern coincidirà amb el de la rectora o rector, i es mantindrà en les seues funcions interinament fins al nomenament de nova rectora o nou rector.

Article 62. Funcionament

El Consell de Govern es reunirà:

a) En sessió ordinària, almenys una vegada al mes en període lectiu.
b) En sessió extraordinària, sempre que siga convocat per la seua presidenta o president, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciten almenys una cinquena part dels seus membres.

Secció 4a. De la rectora o rector
Article 63. La rectora o rector

La rectora o rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació, n’exerceix la direcció, el govern i la gestió, desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i executa els seus acords.

Article 64. Competències

Corresponen a la rectora o rector les competències següents:

a) Dirigir la Universitat i representar-la institucionalment, judicialment i administrativament.
b) Convocar i presidir el Claustre Universitari, el Consell de Govern i el Consell de Direcció, i executar els seus acords, com també els del Consell Social.
c) Presidir els actes acadèmics als quals assistisca, sense perjudici del que disposen les normes de protocol de l’Estat i de la Generalitat.
d) Designar, nomenar i destituir els càrrecs acadèmics i administratius, d’acord amb el que preveuen les normes vigents i aquest Estatut.
e) Expedir els títols i diplomes que atorgue la Universitat, d’acord amb els procediments que corresponguen en cada cas.
f) Nomenar el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis, i subscriure, si escau, els contractes corresponents.
g) Adoptar les decisions relatives a les situacions administratives del personal de la Universitat, el seu règim d’incompatibilitats i exercir, respecte a aquest, la potestat disciplinària, d’acord amb la legislació vigent i aquest Estatut.
h) Subscriure i denunciar, com també resoldre, els convenis de col·laboració, acords o contractes fets amb altres universitats, ens o institucions, públiques o privades.
i) Atorgar les distincions de la Universitat, amb la prèvia aprovació del Consell de Govern.
j) Nomenar els qui integren les comissions que hagen de jutjar els concursos d’accés a places dels cossos docents universitaris i designar-ne presidenta o president.
k) Resoldre els recursos i reclamacions que siguen competència seua.
l) Exercir totes les facultats de direcció, govern i gestió que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans per la legislació vigent o aquest Estatut.
m) Qualsevol altra funció que li encomanen el Consell Social, el Claustre Universitari o el Consell de Govern.

Article 65. Elecció, nomenament i mandat
 1. La comunitat universitària elegirà rectora o rector mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret, entre funcionàries i funcionaris del cos de catedràtics d'universitat en actiu i que presten serveis a temps complet en la Universitat d'Alacant.
 2. El vot per a l'elecció de la rectora o rector serà ponderat, per sectors de la comunitat universitària, d'acord amb els percentatges de valor de vot següents:
  a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 55 %.
  b) Professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 3 %.
  c) Ajudants, ajudants doctors, personal investigador en formació i personal investigador: 3 %.
  d) Professorat associat, emèrit i visitant: 1 %.
  e) Estudiants: 26 %.
  f) Personal d'administració i serveis: 12 %.
 3. Quan concórreguen a l'elecció un màxim de dues candidates o candidats, es proclamarà rectora o rector en primera volta qui obtinga la majoria simple de vots vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions previstes en l'apartat anterior.
 4. Quan concórreguen a l'elecció més de dues candidates o candidats, es proclamarà rectora o rector en primera volta qui aconseguisca el suport proporcional de més de la meitat dels vots vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions previstes en l'apartat anterior. Si no aconsegueix cap candidata o candidat aquesta majoria, es farà una segona votació a la qual només podran concórrer les dues candidates o candidats que hagen rebut més suport en la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. En la segona volta serà proclamat qui obtinga la majoria simple de vots conforme a aquestes mateixes ponderacions.
 5. El mandat de la rectora o rector tindrà una durada de quatre anys i podrà ser reelegit una sola vegada.
 6. El seu nomenament correspon a l'òrgan competent de la Generalitat.
Article 66. Disposicions electorals
 1. Les eleccions a rectora o rector es duran a terme d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica d'Universitats, aquesta secció i el reglament electoral que a aquest efecte aprovarà el Claustre Universitari, el qual desenvoluparà i completarà els diferents aspectes no previstos en les normes anteriors.
 2. El Consell de Govern, amb una antelació mínima de dos mesos a la data d'expiració del mandat ordinari, convocarà les eleccions a rectora o rector, i fixarà en la convocatoria la data de celebració i el termini de presentació de candidatures.
 3. En cas de produir-se el cessament de la rectora o rector per qualsevol causa que no siga el compliment ordinari del seu mandat, el Consell de Govern convocarà, dins del termini assenyalat en l'apartat anterior, noves eleccions per a un període de mandat ordinari.
 4. La Junta Electoral de la Universitat serà l'òrgan encarregat de supervisar i ordenar el procés electoral, aplicar després de l'escrutini dels vots els coeficients de ponderació que corresponguen a l’efecte de donar als vots el seu corresponent valor en atenció als percentatges previstos en aquest Estatut, proclamar rectora o rector a qui haguera sigut elegit i resoldre les impugnacions que puguen plantejar-se en les eleccions corresponents.
Article 67. Eleccions anticipades a rectora o rector
 1. El Claustre Universitari, amb caràcter extraordinari, podrà convocar eleccions anticipades a rectora o rector, a iniciativa d’un terç dels seus integrants i amb el vot favorable dels dos terços. Si aquesta iniciativa és aprovada, comportarà la dissolució del Claustre i el cessament de la rectora o rector, que continuarà en funcions fins a la presa de possessió de la nova rectora o el nou rector.
  Si la iniciativa no fóra aprovada, cap de les seues signatàries o signataris no podria participar en la presentació d’una altra iniciativa d’aquest caràcter fins passat un any des de la votació anterior.
 2. En el cas que prospere la iniciativa, la convocatòria anticipada d’eleccions a rectora o rector seguirà el procediment establit en l’article anterior.
Secció 5a. Del Consell de Direcció
Article 68. Naturalesa i composició
 1. La rectora o rector, per al desenvolupament de les competències que li atribueix l’article 64, estarà assistit pel Consell de Direcció.
 2. El Consell de Direcció estarà format per la rectora o rector, les vicerectores i vicerectors, la secretària o secretari general, la o el gerent i, si escau, per la resta d’integrants que designe la rectora o rector.
 3. La presidenta o president del Consell d’Estudiants podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell de Direcció quan ho considere oportú la rectora o rector.
Secció 6a. De les vicerectores i vicerectors
Article 69. Funcions
 1. Correspon a les vicerectores i vicerectors la direcció i coordinació de les àrees d'activitat que se'ls assignen, sota l'autoritat de la rectora o rector.
 2. La rectora o rector podrà delegar en les vicerectores i vicerectors les funcions que estime pertinents, llevat de previsió contrària de l'ordenament jurídic i sense perjudici de la seua responsabilitat directa enfront dels òrgans de la Universitat.
 3. A proposta de les vicerectores i vicerectors, la rectora o rector podrà nomenar directores o directors de secretariat per a auxiliar aquests en l'exercici de les seues funcions, d'acord amb l'estructura que aprove el Consell de Govern.
Article 70. Nomenament i ordre de prelació
 1. La rectora o rector designarà i nomenarà les vicerectores i vicerectors entre el professorat doctor que preste servei a temps complet en la Universitat.
 2. La rectora o rector establirà un ordre de prelació entre les vicerectores i vicerectors per a la seua aplicació en els casos de substitució per vacant, absència o malaltia.
Secció 7a. De la secretària o secretari general
Article 71. Funcions
 1. La secretària o secretari general és el fedatari dels actes i acords del Claustre Universitari i del Consell de Govern.
 2. Correspon a la secretària o secretari general:
  a) Elaborar i custodiar les actes.
  b) Elaborar la memòria anual de la Universitat.
  c) Dirigir el registre general i custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
  d) Expedir les certificacions i documents dels actes i acords dels òrgans de la Universitat i de tots els fets o actes que consten en la documentació oficial de la Universitat.
  e) Vetlar pel compliment de les normes, actes i resolucions dels òrgans de la Universitat i garantir-ne la publicitat en els termes que corresponga.
  f) Qualsevol altra que li siga atribuïda per la normativa vigent o pels òrgans de la Universitat.
Article 72. Nomenament
 1. La rectora o rector designarà i nomenarà secretària o secretari general entre funcionàries i funcionaris pertanyents a cossos per a l'ingrés als quals s'exigisca estar en possessió del títol de doctora o doctor, llicenciada o llicenciat, enginyera o enginyer, arquitecta o arquitecte, o equivalent, que presten serveis a temps complet en la Universitat.
 2. La rectora o rector podrà així mateix designar i nomenar una vicesecretària o vicesecretari general, per a auxiliar en les seues funcions la secretària o secretari general, entre funcionàries i funcionaris pertanyents a cossos per a l'ingrés dels quals s'exigisca estar en possessió del títol de doctora o doctor, llicenciada o llicenciat, enginyera o enginyer, arquitecta o arquitecte, o equivalent, que presten serveis a temps complet en la Universitat.
Secció 8a. De la o el gerent
Article 73. Funcions
 1. Correspon a la o el gerent la gestió dels serveis administratius i econòmics de la Universitat.
 2. Són competències de la o el gerent:
  a) Dirigir i coordinar els serveis administratius i econòmics de la Universitat.
  b) Exercir el control de la gestió dels ingressos i despeses del pressupost de la Universitat, vetlant pel seu compliment.
  c) Exercir, per delegació de la rectora o rector, la direcció del personal d'administració i serveis.
  d) Vetlar per l'adequat funcionament dels serveis tècnics i d'assistència a la comunitat universitària.
  e) Elaborar i actualitzar l'inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat.
  f) Vetlar pel compliment dels acords dels òrgans de govern relatius a l'organització i al personal de l'administració universitària.
Article 74. Nomenament i organització
 1. La rectora o rector designarà i nomenarà gerent d'acord amb el Consell Social, atenent a criteris de competència professional i experiència.
 2. La o el gerent haurà de dedicar-se a temps complet i de forma exclusiva a les funcions pròpies del seu càrrec i no podrà exercir funcions docents.
 3. Cessarà en el càrrec a petició pròpia, per decisió de la rectora o rector d'acord amb el Consell Social, o quan concloga el mandat de la rectora o rector que el va nomenar.
 4. La o el gerent podrà proposar a la rectora o rector el nomenament de vicegerents per a auxiliar-lo en les seues funcions, entre el personal que preste serveis a temps complet en la Universitat, que haurà de reunir les mateixes condicions d'exclusivitat exigides per a la o el gerent.
  Les i els vicegerents tindran al seu càrrec les funcions que la o el gerent els delegue en les respectives àrees de competència.
  En qualsevol cas, la configuració orgànica de la Gerència serà aprovada pel Consell de Govern a proposta de la rectora o rector.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464