Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL III

Dels òrgans de les facultats i escoles

Secció 1a. Dels claustres de facultat i escola
Article 75. Naturalesa i funcions

El claustre de facultat o escola és l'òrgan encarregat d’elegir i remoure, si escau, la degana o directora o el degà o director, així com d’elegir, d'entre els seus integrants, representants en la corresponent junta de centre.

Article 76. Composició, elecció i renovació
 1. El claustre de facultat o escola estarà compost per:
  a) La degana o directora o el degà o director, que el presidirà.
  b) La secretària o secretari del centre, que ho serà també del claustre.
  c) Tot el professorat amb vinculació permanent a la Universitat adscrit al centre que es trobe en servei actiu i efectiu, que constituirà el 59 % del claustre.
  d) Una representació d'ajudants, ajudants doctors, personal investigador en formació i personal investigador, elegits per i entre ells, que constituirà el 2 %.
  e) Una representació del professorat associat, emèrit i visitant, elegits per i entre ells, que constituirà l'1 %.
  f) Una representació d'estudiants matriculats en ensenyaments oficials en el centre, elegits per i entre ells, que constituirà el 26 %.
  g) Una representació del personal d'administració i serveis, elegits per i entre ells, que constituirà el 12 %.
 2. El claustre de facultat o escola, en la seua part electiva, es renovarà cada quatre anys, llevat de la representació d'estudiants, que es renovarà cada dos anys.
 3. Les vacants que es produïsquen es cobriran per la candidata o candidat més votat que no haguera sigut elegit de la llista del col·lectiu corresponent, sempre que reunisca els requisits per a ser integrant del claustre. Quan hi haja impossibilitat de cobrir les vacants a través d'aquest sistema, la degana o directora o el degà o director convocarà les oportunes eleccions parcials. En qualsevol cas el mandat d'aquests representants conclourà amb el del col·lectiu de què es tracte.
 4. Les eleccions al claustre de centre es duran a terme d’acord amb el que disposen aquest Estatut i el reglament intern del claustre de centre, que desenvoluparà i completarà els aspectes no previstos.
 5. Seran inelegibles la defensora o defensor universitari i els qui formen part de la junta electoral del centre.
 6. La junta electoral de facultat o escola s'encarregarà de la supervisió i ordenació del procés electoral, d'acord amb les competències que li atribueix l'Estatut. 
Secció 2a. De les juntes de facultat i escola
Article 77. Naturalesa

La junta de facultat o escola és l’òrgan de govern d’aquestes al qual correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten l’activitat docent i administrativa de cada centre, com també les decisions normatives internes.

Article 78. Composició, elecció i renovació

1. La junta de facultat o escola estarà composta pels integrants següents:

a) Integrants nats:

- la degana o directora o el degà o director, que la presidirà,
- la secretària o secretari del centre, que ho serà de la junta,
- les directores o directors dels departaments adscrits al centre,
- la delegada o delegat d'estudiants de la corresponent delegació d'estudiants del centre,
- la o el responsable directe dels serveis d'administració del centre.

b) 10 membres designats per la degana o directora o el degà o director.
c) Entre un mínim de 20 integrants i un màxim de 50 integrants, d'acord amb el que establisca cada claustre de centre, elegits per i entre integrants d'aquest claustre, respectant la representació dels diferents col·lectius en els claustres de centre.
En tot cas, la majoria dels seus integrants seran membres del professorat amb vinculació permanent a la Universitat.

2. El mandat de la junta de facultat o escola coincidirà amb el mandat del claustre del centre.

3. En la sessió constitutiva del claustre de centre es podrà fer l'elecció de les i els representants dels diferents col·lectius de la respectiva junta, d'acord amb les normes establides en aquest Estatut i en el reglament intern del claustre del centre. Si no es fa en la sessió constitutiva, el claustre disposarà d'un màxim de dos mesos des de la seua constitució per a fer l'elecció d'aquests representants. En el supòsit de la representació d'estudiants, l’elecció es farà cada dos anys.

4. En aquests processos electorals seran aplicables previsions anàlogues a les disposades sobre les eleccions al claustre de facultat o escola, així com el que es disposa en el cas de vacants.

Article 79. Competències

Corresponen a les juntes de facultat o escola les competències següents:

a) Aprovar les directrius d'actuació del centre, en el marc de la programació general de la Universitat.
b) Aprovar la memòria de gestió de la degana o directora o el degà o director i de la resta d’òrgans de govern del centre.
c) Impulsar peticions de creació o supressió de titulacions.
d) Elaborar les propostes de plans d'estudis o les seues modificacions.
e) Organitzar i coordinar les activitats docents del centre.
f) Aprovar la proposta de pressupost del centre i la liquidació de comptes d’aquest.
g) Elaborar el reglament intern del centre.
h) Emetre informe previ sobre el nombre màxim d'estudiants que poden cursar estudis en les titulacions del centre.
i) Emetre informe previ sobre l'establiment de criteris per a la realització de proves de selecció de l'alumnat.
j) Proposar el nomenament de doctora o doctor honoris causa, així com els premis i distincions que siguen de la seua competència.
k) Elaborar els informes relatius a les propostes de creació, modificació, denominació, adscripció i supressió de departaments.
l) Proposar al Consell de Govern l'adscripció de les assignatures als departaments d'acord amb els plans d'estudis i la normativa interna de la Universitat.
m) Elevar al Consell de Direcció, perquè el Consell de Govern els considere, els criteris d'assignació de professorat a les titulacions i ensenyaments que s'impartisquen en el centre, amb la finalitat de millorar la qualitat docent.
n) Convocar les eleccions per a la renovació del claustre de facultat o escola, amb una antelació mínima d'un mes a la data d'expiració del mandat de la renovació del qual es tracte, fixant la data de celebració i el termini de presentació de candidatures.
o) Qualsevol altra que siga atribuïda per aquest Estatut i la resta de normes aplicables.

Article 80. Organització i funcionament
 1. La junta de facultat o escola es reunirà:
  a) En sessió ordinària, almenys una vegada al trimestre.
  b) En sessió extraordinària, sempre que siga convocada per la degana o directora o el degà o director, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licite almenys una cinquena part dels seus integrants.
 2. El reglament intern podrà preveure la creació d’una comissió permanent de la junta que actue per delegació seua a fi d’una major operativitat acadèmica i administrativa, i haurà de determinar-ne les funcions delegades i la composició.
Secció 3a. De la degana o directora o el degà o director
Article 81. La degana o directora o el degà o director

La degana o directora o el degà o director de facultat o escola té la representació del seu centre i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.

Article 82. Elecció i nomenament
 1. El claustre de la facultat o escola elegirà degana o degà, directora o director, entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat adscrit al centre que preste serveis a temps complet. El seu nomenament correspon a la rectora o rector.
 2. La normativa d’elecció i revocació de la degana o directora o el degà o director serà la prevista per aquest Estatut i pel reglament intern de cada claustre de centre.
 3. El claustre de facultat o escola, amb una antelació mínima d’un mes a la data d’expiració del mandat ordinari, convocarà les eleccions a degana o degà, directora o director. La convocatòria haurà de fixar la data de celebració de les eleccions i el termini de presentació de candidatures.
 4. La proclamació de candidates o candidats es farà pública amb quinze dies naturals d’antelació, com a mínim, al dia de l’elecció. En el termini de deu dies naturals des d’aquesta proclamació, les candidates o candidats hauran de presentar i fer públic el seu programa.
 5. Quan concórreguen a l'elecció un màxim de dues candidates o candidats, s’elegirà degana o degà, directora o director, en primera volta, qui obtinga major nombre de vots vàlidament emesos pels qui integren el claustre de centre.
  Quan concórreguen a l'elecció més de dues candidates o candidats, s’elegirà degana o degà, directora o director, qui obtinga, en primera votació, més de la meitat dels vots vàlidament emesos pels membres del claustre de centre. Si cap de les candidates o candidats no obté aquesta majoria, als dos dies lectius següents es farà una segona votació, i resultarà elegit qui obtinga major nombre de vots. No s'admetrà en aquests processos la delegació de vot.
 6. En el cas que la degana o directora o el degà o director cesse per qualsevol causa que no siga el compliment ordinari del seu mandat, el claustre de centre convocarà noves eleccions per al que reste de mandat ordinari.
 7. La junta electoral de facultat o escola tindrà a càrrec seu la supervisió i l’ordenació d’aquest procés electoral.
Article 83. Mandat i remoció
 1. El mandat de la degana o directora o el degà o director tindrà una durada de quatre anys, i serà possible la reelecció consecutiva una sola vegada.
 2. La degana o directora o el degà o director podrà ser remogut del seu càrrec en el cas d'aprovació d'una moció de censura.
 3. El claustre de facultat o escola pot exigir la responsabilitat de la degana o directora o el degà o director mitjançant una moció de censura aprovada per la majoria absoluta dels seus integrants. Aquesta moció no podrà proposar-se fins que hagen transcorreguts sis mesos des del nomenament.
 4. La moció de censura haurà de ser presentada a l’òrgan col·legiat respectiu amb el suport, almenys, d’un vint-i-cinc per cent dels seus membres. No podrà ser votada abans dels deu dies lectius ni després dels quinze següents a la seua presentació.
 5. El rebuig de la moció de censura impedirà que puga presentar-se’n una altra fins al següent curs acadèmic i, en tot cas, abans de sis mesos des de la votació.
Article 84. Competències

Són competències de la degana o directora o el degà o director les següents:

a) Representar el centre.
b) Convocar i presidir el claustre i la junta de centre, com també els altres òrgans col·legiats d’aquest, i executar-ne els acords.
c) Coordinar i supervisar la docència i la resta d’activitats de la facultat o escola.
d) Proposar el nomenament de vicedeganes o subdirectores i vicedegans o subdirectors i de la secretària o secretari del centre, com també el seu cessament.
e) Organitzar i dirigir els serveis administratius i el personal d’administració i serveis destinat en el centre.
f) Aprovar les despeses en execució del pressupost corresponent.
g) Assegurar el compliment de les normes que afecten el centre i en particular les relatives al bon funcionament de les activitats i els serveis.
h) Proposar l’exercici de la potestat disciplinària sobre les i els integrants pertanyents al seu centre.
i) Qualsevol altra funció atribuïda per la legislació vigent i aquest Estatut.

Secció 4a. De les vicedeganes o subdirectores o els vicedegans o subdirectors i les secretàries o secretaris
Article 85. Nomenament i funcions de vicedeganes o sotsdirectores i vicedegans o sotsdirectors
 1. Vicedeganes o subdirectores i vicedegans o subdirectors col·laboren amb deganes o directores i degans o directors en el govern i direcció dels centres, exerceixen totes les funcions que els assignen o deleguen, i els substitueixen en cas de vacant, absència o malaltia. La degana o directora o el degà o director establirà un ordre entre vicedeganes o subdirectores i vicedegans o subdirectors per a la seua aplicació en aquests supòsits.
 2. La rectora o rector nomenarà les vicedeganes o subdirectores i els vicedegans o subdirectors, a proposta de la degana o directora o el degà o director de centre, entre el professorat adscrit a aquest que preste serveis a temps complet.
Article 86. Nomenament i funcions de les secretàries o secretaris
 1. Correspon a les secretàries o secretaris:
  a) Donar fe dels actes i acords del claustre i de la junta de facultat o escola i altres òrgans col·legiats en els quals actue.
  b) Elaborar i custodiar les actes dels òrgans col·legiats i l’arxiu del centre.
  c) Actuar com a dipositari de les actes d’avaluació.
  d) Expedir els certificats acadèmics i assegurar la publicitat dels acords i documents que corresponga.
  e) Totes les funcions que hi delegue o encomane la degana o directora o el degà o director.
 2. Les secretàries o secretaris seran nomenats per la rectora o rector, a proposta de la degana o directora o el degà o director de centre, entre el professorat adscrit a aquest que preste serveis a temps complet.
Article 87. Cessament
 1. Les vicedeganes o subdirectores i els vicedegans o subdirectors i les secretàries o secretaris cessaran en els seus càrrecs a petició pròpia, a proposta de la degana o directora o el degà o director, o quan concloga el mandat d'aquests.
 2. Les vicedeganes o subdirectores i els vicedegans o subdirectors i les secretàries o secretaris continuaran en els seus càrrecs interinament mentre no es produïsca el nomenament de nova degana o directora o nou degà o director.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464