Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL IV

Dels òrgans dels departaments

Secció 1a. Dels consells de departament
Article 88. Composició

1. El consell de departament, òrgan de govern d’aquest, estarà format per:

a) Integrants nats:

Ho serà tot el personal docent i investigador doctor i el personal docent i investigador amb vinculació permanent al departament, que constituiran el 75 % del consell.

b) Integrants representants dels diferents col·lectius, que constituiran el 25 % restant, d'acord amb la distribució següent:

- 10 % que s’elegirà per i entre el personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació.
- 10 % que s’elegirà per i entre estudiants matriculats en les assignatures d'estudis oficials que impartisca el departament.
- 5 % que s’elegirà per i entre el personal d'administració i serveis destinat en el departament.

En tot cas, es garantirà almenys una o un representant per cada col·lectiu.

2. La part electiva del consell de departament es renovarà cada dos anys mitjançant eleccions convocades a aquest efecte per la directora o director. El departament, en col·laboració amb els centres i les delegacions d'estudiants, promourà la participació de l'alumnat en el procés electoral.

3. Les eleccions al consell es duran a terme d’acord amb el que disposen aquest Estatut i els reglaments interns de cada departament, els quals desenvoluparan i completaran els aspectes no previstos.

4. En aquests processos electorals seran aplicables previsions anàlogues a les disposades entorn de les eleccions al claustre de facultat o escola, així com el que es disposa en cas de vacants.

Article 89. Competències

Corresponen al consell de departament les competències següents:

a) Elaborar i aprovar la proposta de reglament de règim intern, així com la seua modificació.
b) Elegir i remoure, si escau, la directora o director del departament.
c) Elaborar informes relatius a la creació, modificació, denominació, adscripció i supressió de departaments.
d) Aprovar la proposta de modificació de les plantilles de personal docent i investigador i de personal d'administració i serveis.
e) Elegir i remoure, si escau, representants del departament en les diferents comissions del centre o de la Universitat.
f) Proposar la convocatòria de les places vacants dels cossos docents universitaris i elevar la proposta de les i els integrants de les comissions d’acord amb el que preveu aquest Estatut.
g) Participar en els procediments d'avaluació del personal docent i investigador.
h) Participar en els procediments d'avaluació, certificació i acreditació de la Universitat que afecten a les seues activitats.
i) Aprovar la proposta de pressupost i la liquidació de comptes del departament.
j) Establir les necessitats de personal i materials que requerisca el desenvolupament de les activitats del departament.
k) Aprovar el pla d'actuació docent i investigadora i la memòria anual del departament, abans de l'inici de cada curs acadèmic.
l) Emetre, si escau, informe d'adscripció dels seus integrants a instituts universitaris d'investigació.
m) Distribuir l'activitat docent entre els seus membres i supervisar la qualitat de la docència que s'hi imparteix.
n) Proposar i desenvolupar ensenyaments propis de postgrau i especialització i, si escau, ensenyaments de doctorat en matèries dels seus àmbits de coneixement o en col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris d'investigació o altres centres.
o) Conèixer, coordinar i difondre les activitats investigadores dels qui integren el departament.
p) Informar preceptivament i proposar la designació d'integrants de les comissions avaluadores per a l'obtenció del grau de doctor.
q) Qualsevol altra que li atribuïsquen l'ordenament vigent i aquest Estatut.

Article 90. Organització i funcionament
 1. El consell de departament es reunirà:
  a) En sessió ordinària, almenys dues vegades al semestre.
  b) En sessió extraordinària, sempre que siga convocat per la directora o director, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciten almenys una cinquena part dels seus integrants.
 2. El reglament intern del departament podrà preveure la creació d'una comissió permanent del consell que actue per delegació seua per a l'acompliment de les seues funcions, determinant les funcions delegades i la composició de la mateixa.
 3. En tot cas, la comissió permanent del consell estarà formada, almenys, per una persona en representació de cadascun dels col·lectius.
Secció 2a. De la directora o director
Article 91. Funcions i elecció
 1. La directora o director de departament representa el departament i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària d’aquest.
 2. El consell de departament elegirà directora o director entre el seu professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat que hi preste serveis a temps complet.
 3. Resultarà elegit directora o director qui obtinga el major nombre de vots en sessió del consell de departament convocada amb una antelació mínima d’un mes a la data d’expiració del mandat ordinari i amb aquest objectiu exclusivament. En aquests processos no s’admetrà la delegació de vot.
 4. El nomenament de directora o director, d’acord amb la proposta del consell de departament, correspon a la rectora o rector. El reglament intern determinarà el seu mandat, que no podrà excedir de quatre anys, i la reelecció serà possible una sola vegada de manera consecutiva.
 5. Si no es pot nomenar directora o director del departament per falta de candidats que reunisquen els requisits exigits, la rectora o rector, una vegada escoltat el consell de departament, encarregarà provisionalment les funcions de direcció a un integrant del professorat del departament, que convocarà eleccions a directora o director en el termini màxim de sis mesos.
 6. La directora o director de departament podrà ser remogut pel consell de departament. La moció de censura haurà de ser presentada per una cinquena part, almenys, dels qui integren el consell, i es requereix per a la seua aprovació el vot favorable de la majoria absoluta d'integrants que ho componen.
  Seran aplicables en aquests casos, així mateix, les previsions complementàries contingudes en l'article 83 d'aquest Estatut.
 7. El reglament de règim intern del departament regularà la convocatòria d'eleccions, el procediment i altres exigències per a completar el que estableix aquest article.
Article 92. Competències

Corresponen a la directora o director de departament les competències següents:

a) Representar el departament, dirigir-lo i coordinar-ne la gestió ordinària.
b) Convocar i presidir les reunions del consell de departament.
c) Executar els acords adoptats pel consell de departament.
d) Supervisar l'execució dels plans d'activitats a desenvolupar pel departament i elaborar la memòria anual de les activitats.
e) Vetlar pel compliment de la dedicació del personal docent i investigador.
f) Dirigir l'activitat del personal d'administració i serveis adscrit al departament.
g) Qualsevol altra funció que li atribuïsquen la legislació vigent i aquest Estatut, així com les que li puguen ser delegades pel consell de departament.

Secció 3a. De la subdirectora o subdirector i la secretària o secretari
Article 93. Nomenament, cessament i funcions
 1. La rectora o rector nomenarà, si escau, les subdirectores o subdirectors de departament, a proposta de la directora o director del departament, d'entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat adscrit al departament que preste serveis a temps complet.
 2. La subdirectora o subdirector col·labora amb la directora o director en el govern i direcció del departament, exercint totes les funcions que li assigne o delegue, i el substitueix en cas de vacant, absència o malaltia.
 3. La rectora o rector nomenarà secretària o secretari, a proposta de la directora o director del departament, entre el professorat a temps complet adscrit a aquest.
 4. Correspon a la secretària o secretari l'elaboració i custòdia de les actes i documents oficials del departament, la col·laboració en la coordinació de la gestió d’aquest, donar fe dels acords del consell i totes les funcions que puguen ser-li encomanades per la directora o director.
 5. Les subdirectores o subdirectors i les secretàries o secretaris dels departaments cessaran en els càrrecs a petició pròpia, a proposta de la directora o director, o quan concloga el seu mandat. En aquest últim supòsit, continuaran en els seus càrrecs interinament mentre no es produïsca el nomenament de nova directora o nou director.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464