Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL VII

Del règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats

Secció 1a Del règim jurídic
Article 98. Disposició general

L’actuació dels òrgans de la Universitat es regirà per les normes de règim jurídic i de procediment administratiu comú aplicables a les administracions públiques, amb les adaptacions necessàries a la seua estructura organitzativa, als procediments especials que preveu la legislació sectorial universitària i als procediments singulars que estableixen aquest Estatut i les normes que el despleguen.

Article 99. Fi de la via administrativa
 1. Les resolucions de la rectora o rector i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre Universitari posen fi a la via administrativa i seran impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 2. També exhaureixen la via administrativa les resolucions de la Junta Electoral de la Universitat.
 3. Les resolucions i els acords de la resta d’òrgans de la Universitat són susceptibles de recurs d’alçada davant la rectora o rector.
Secció 2a Del funcionament dels òrgans col·legiats
Article 100. Presidenta o president

Els qui presideixen els òrgans col·legiats tindran com a funció pròpia assegurar el compliment de les lleis i d’aquest Estatut, com també dirigir i moderar les deliberacions i suspendre-les si hi concorren causes justificades.

Article 101. Convocatòries
 1. La convocatòria dels òrgans col·legiats correspondrà a la presidenta o president i haurà de ser notificada assegurant-ne la recepció pels seus integrants amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, excepte els casos d’urgència.
  La convocatòria haurà de contenir l’ordre del dia de la sessió, i la informació sobre els temes objecte de la convocatòria haurà d’estar a la disposició de les i els integrants en el mateix termini.
 2. L’ordre del dia serà fixat per la presidenta o president, que tindrà en compte, si escau, les peticions dels altres integrants formulades amb prou antelació.
  La presidenta o president inclourà obligatòriament en l’ordre del dia els temes que li hagen estat presentats per escrit, amb prou antelació, per un mínim del deu per cent dels qui integren l’òrgan.
Article 102. Sessions
 1. El quòrum per a la vàlida constitució de l’òrgan col·legiat a l’efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d’acords requerirà la presència de la presidenta o president i la secretària o secretari o, si escau, dels qui els substituïsquen, i de la meitat almenys de la resta de components, en primera convocatòria.
 2. Si no hi haguera quòrum, l’òrgan col·legiat es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de l’assenyalada per a la primera. A l’efecte de l’apartat anterior, hi haurà prou amb la presència de la presidenta o president i la secretària o secretari, o de qui els substituïsca, i l’assistència de la tercera part d’integrants de l’òrgan.
Article 103. Acords
 1. Els acords seran adoptats per la majoria simple dels assistents a la sessió, excepte aquells casos en els quals l’Estatut establisca una altra majoria. El vot de la presidenta o president serà diriment en cas d’empat.
 2. Llevat de previsió expressa en contrari en aquest Estatut, les referències al règim d’acords es computaran tenint en compte el nombre dels qui integren l’òrgan en cada moment.
 3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure en l’ordre del dia de la sessió, llevat que hi estiguen presents la totalitat d’integrants de l’òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.
Article 104. Secretària o secretari
 1. Quan l’Estatut o les respectives normes de règim intern no disposen una altra cosa, els òrgans col·legiats nomenaran una secretària o secretari.
 2. La secretària o secretari, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot si no és integrant de l’òrgan, efectuarà la convocatòria de les sessions per ordre de la presidenta o president, les notificarà a les i els components de l’òrgan, rebrà els actes de comunicació i prepararà el despatx dels assumptes.
 3. De cada sessió s’alçarà una acta que haurà de contenir, com a mínim, la relació d’assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què ha tingut lloc, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
 4. Les actes seran signades per la secretària o secretari amb el vistiplau de la presidenta o president i s’aprovaran en la mateixa sessió, si ho preveu l’ordre del dia, o en la següent.
 5. La secretària o secretari podrà expedir certificat dels acords adoptats, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta; hi farà constar expressament aquesta circumstància.
Article 105. Integrants
 1. Els qui integren de l’òrgan col·legiat podran fer constar en l’acta el seu vot contrari a l’acord adoptat, la seua abstenció o el sentit del seu vot favorable, i els motius que el justifiquen. Així mateix, podran sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporten en l’acte, o en el termini que assenyale la presidenta o president, el text que s’hi corresponga fidelment, i es farà constar així en l’acta o unint-ne a aquesta una còpia.
  Els qui discrepen de l’acord adoptat podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s’incorporarà al text aprovat.
 2. Quan els qui integren l’òrgan voten en contra o s’abstinguen quedaran exempts de la responsabilitat que, si escau, puga derivar-se dels acords.
 3. No podran abstenir-se en les votacions les persones que per la seua qualitat d’autoritats, personal docent i investigador, o personal d’administració i serveis de la Universitat, tinguen la condició d’integrants dels òrgans col·legiats.
 4. Les votacions es faran a mà alçada. No obstant això, la votació serà secreta quan es tracte d’elecció de persones o quan així ho sol·liciten una cinquena part, almenys, d’assistents.
Article 106. Delegacions
 1. Llevat que hi haja una disposició en contrari d’aquest Estatut o, si escau, del reglament intern respectiu, qualsevol integrant d’un òrgan col·legiat podrà delegar el seu dret en un altre integrant d’aquest.
 2. La delegació haurà de constar per escrit i ser notificada a la presidenta o president de l’òrgan en el moment de la constitució de la sessió.
 3. A l’efecte d’establir el quòrum per a la vàlida constitució de l’òrgan, com també les majories per a l’adopció d’acords, es considerarà present qui haja exercit la delegació de vot, i s’atorgarà eficàcia al vot que per ell emeta, si escau, el membre delegat.
 4. En casos d’absència o malaltia i, en general, quan hi concórrega alguna causa justificada, els integrants titulars de l’òrgan col·legiat seran substituïts pels seus suplents, si n’hi ha.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464