Saltar apartados

TÍTOL II. DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL

Dels òrgans dels instituts universitaris d'investigació

Secció 1a. Dels consells d'institut universitari d'investigació
Article 94. Composició i competències
 1. El consell d'institut universitari d'investigació, òrgan de govern d’aquest, estarà integrat per:
  a) Tot el personal docent i investigador doctor adscrit.
  b) Una o un representant del personal d'administració i serveis destinat en el centre.
  c) Una o un representant del personal investigador en formació adscrit.
  d) Una o un representant del personal investigador no doctor vinculat als projectes d'investigació desenvolupats en l'institut.
  e) Una o un representant de l'alumnat matriculat en els ensenyaments oficials de postgrau que, si escau, impartisca l'institut.
 2. Corresponen al consell les mateixes competències atribuïdes per aquest Estatut al consell de departament, amb les adaptacions que es requerisquen en virtut de la naturalesa dels instituts universitaris d'investigació i el que es disposa aquest Estatut.
 3. Són aplicables al consell d'institut universitari d'investigació les previsions que estableixen els punts 2, 3 i 4 de l'article 88 i l'article 90 d’aquest Estatut.
Secció 2a. De la directora o director
Article 95. Funcions i nomenament
 1. La directora o director d’institut universitari d’investigació en té la representació i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària d’aquest.
 2. El consell d'institut elegirà a la directora o director entre el professorat i el personal investigador doctor membre de l'institut universitari d'investigació, amb dos trams d’investigació reconeguts com a mínim. L’elecció es farà amb els mateixos requisits i procediment que assenyala aquest Estatut per a la directora o director de departament.
 3. El nomenament de directora o director, d'acord amb la proposta del consell d'institut, correspon a la rectora o rector. El reglament intern de cada institut determinarà la durada del mandat de la directora o director, que no podrà excedir de quatre anys, i la reelecció consecutiva serà possible una sola vegada.
 4. La directora o director d'institut universitari podrà ser remogut pel consell, i serà aplicable, a aquests efectes, el que estableix l'article 91 d’aquest Estatut.
 5. Seran aplicables a la directora o director d'institut universitari d'investigació les previsions que assenyala l'article 92 d’aquest Estatut per a la directora o director de departament.
 6. La designació de directora o director, en el supòsit d'institut universitari d'investigació adscrit a la Universitat d'Alacant, es regirà pel que dispose el corresponent conveni d'adscripció.
Secció 3a. De la subdirectora o subdirector i la secretària o secretari
Article 96. Nomenament i funcions
 1. La rectora o rector nomenarà subdirectora o subdirector, si escau, i secretària o secretari, a proposta de la directora o director, entre el personal doctor membre de l'institut universitari d'investigació que preste serveis a temps complet.
 2. La subdirectora o subdirector i la secretària o secretari assumeixen anàlogues funcions a les previstes en aquest Estatut per als respectius càrrecs dels departaments.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464