Saltar apartados

TÍTOL III. DE LES ACTIVITATS DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL I

De la docència i dels estudis

Secció 1a. Disposicions generals
Article 107. La funció docent
 1. La formació i preparació adequades en el nivell superior de l’educació i la transmissió de la cultura són missions essencials de la Universitat.
 2. La docència és un dret i un deure del professorat de la Universitat, que exercirà amb llibertat de càtedra, sense més límits que els que estableixen la Constitució i les lleis, i els que es deriven de l’organització dels ensenyaments pels òrgans competents de la Universitat.
 3. La Universitat vetlarà per la qualitat de l’ensenyament impartit i la seua adequació a les necessitats de la societat, i assegurarà l’avaluació de l’activitat docent del seu professorat.
 4. La Universitat fomentarà la dimensió pràctica de la docència, incloent-hi la subscripció de convenis amb entitats públiques i privades per a la realització de pràctiques que completen la formació dels estudiants i n’afavorisquen la posterior inserció laboral.
Article 108. Classes d'ensenyaments
 1. La Universitat complirà amb la seua funció docent a través dels següents tipus d’ensenyaments:
  a) Ensenyaments destinats a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial.
  b) Ensenyaments que permeten obtenir títols propis.
  c) Altres ensenyaments propis de perfeccionament i formació permanent i al llarg de la vida de l’alumnat, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i altres persones interessades.
 2. Tots els ensenyaments esmentats en l’apartat anterior podran ser impartits en modalitat presencial, no presencial o mixta. A més, la dedicació a l’alumnat inscrit en els ensenyaments dels apartats a) i b) podrà ser completa, reduïda en atenció a la discapacitat o parcial.
Secció 2a. Dels ensenyaments oficials
Article 109. Estructura dels ensenyaments oficials
 1. La Universitat d'Alacant impartirà ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat que permeten obtenir els corresponents títols oficials.
 2. Les propostes d'ensenyaments oficials seran elaborades, aprovades i modificades d’acord amb les disposicions legals i el seu desenvolupament normatiu en la Universitat d'Alacant.
 3. L'elaboració i aprovació dels plans d'estudi dels ensenyaments oficials de grau i màster universitari i les seues modificacions es duran a terme d’acord amb el procediment que establisca la Universitat en la seua normativa de desenvolupament.
 4. Els plans d'estudi i els programes formatius tindran en compte que qualsevol activitat professional ha de realitzar-se des del respecte i la promoció dels drets fonamentals d'igualtat, tolerància, respecte a la diversitat, protecció ambiental i desenvolupament sostenible, accessibilitat universal i disseny per a totes i tots, i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i democràcia.
Article 110. Implantació i supressió dels ensenyaments oficials
 1. La implantació i supressió d'ensenyaments que permeten obtenir títols oficials seran acordades per la Generalitat, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, bé per iniciativa de la Universitat, mitjançant proposta del Consell de Govern; en tots dos casos, amb el previ informe favorable del Consell Social. Se n'informarà la Conferència General de Política Universitària.
 2. Les propostes d'implantació d'ensenyaments previstos en aquest article s'adequaran a la normativa pròpia dictada per la Generalitat. Les propostes atendran als criteris de demanda social, existència d'altres centres, titulacions o ensenyaments, previsió d'estudiants, disposició de professorat, adscripció de departaments, infraestructures i mitjans materials existents, i caldrà acompanyar, si escau, el projecte de dotacions que resulten necessàries.
Article 111. Expedició de títols oficials

Els títols oficials de grau, màster universitari i doctorat seran expedits, en nom del rei, per la rectora o rector, d'acord amb els requisits bàsics que respecte al seu format, text i procediment d'expedició establisca el Govern.

Article 112. Ensenyaments oficials conjunts

La Universitat d'Alacant podrà, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, organitzar ensenyaments conjunts que permeten obtenir un únic títol oficial.

Article 113. Reconeixement i transferència de crèdits de títols oficials

El reconeixement i transferència de crèdits en estudis oficials per a fer efectiva la mobilitat d'estudiants, tant dins com fora de territori nacional, es regirà per les disposicions legals i el seu desenvolupament normatiu en la Universitat d'Alacant.
La Universitat d'Alacant durà a terme l'homologació de titulacions en els termes previstos per la legislació vigent.

Article 114. Modalitats de matrícula en títols oficials
 1. La Universitat d'Alacant admet dues modalitats de matrícula:
  a) L'ordinària, que correspon a l'alumnat que s'inscriu per a seguir regularment els estudis que permeten obtenir un títol, amb dedicació completa, parcial o reduïda i que dóna dret, una vegada finalitzats els estudis, a l'expedició del corresponent títol oficial.
  b) L'extraordinària, que correspon a l'alumnat que s'inscriu en una o diverses assignatures per raons d'interès personal i que dóna dret a l'expedició d'una certificació dels crèdits cursats.
 2. Qualsevol matrícula implica la participació regular de l'alumnat en els ensenyaments teòrics i pràctics del centre, en les condicions que establisquen les respectives ordenacions docents de les titulacions.
Article 115. Accés i admissió als ensenyaments oficials

Amb subjecció a la normativa bàsica, i tenint en compte la programació de l'oferta de places disponibles, el Consell de Govern establirà els procediments d'admissió en els diferents ensenyaments oficials que impartisca la Universitat, respectant, en tot cas, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Article 116. Òrgans responsables dels ensenyaments oficials
 1. Les facultats i escoles són els òrgans responsables de l'organització i coordinació dels ensenyaments de grau i de màster universitari, en els termes previstos en la normativa de la Universitat.
 2. Els instituts universitaris d'investigació podran, si escau, proposar i desenvolupar ensenyaments oficials de màster universitari, en els termes que establisca el Consell de Govern.
 3. Les escoles de doctorat organitzaran els ensenyaments oficials de doctorat i, si escau, ensenyaments oficials de màster universitari de contingut fonamentalment científic.
 4. Els instituts universitaris d'investigació i els departaments podran, si escau, proposar i desenvolupar ensenyaments de doctorat, en els termes que establisca el Consell de Govern.
Secció 3a. Dels ensenyaments propis
Article 117. Disposicions comunes
 1. El Consell de Govern regularà els ensenyaments previstos en els apartats b) i c) de l'article 108.1, d'acord amb la legislació vigent i les disposicions d’aquest Estatut.
 2. Els ensenyaments a què es refereix l'apartat anterior respondran a criteris d'interès científic, cultural, artístic o professional, i no substituiran ni hauran de produir cap confusió o equívoc amb els ensenyaments que permeten obtenir títols oficials. Tampoc podran menyscabar els mitjans humans i materials que la Universitat dedica als estudis oficials.
 3. Aquests ensenyaments podran organitzar-se sota la responsabilitat exclusiva de la Universitat d'Alacant o en col·laboració amb altres universitats, institucions o entitats externes, mitjançant conveni.
 4. Els títols, diplomes i certificats corresponents a ensenyaments propis seran expedits per la rectora o rector.
Article 118. Títols propis de grau
 1. Les facultats i escoles són els òrgans responsables de l'organització i coordinació dels ensenyaments propis de grau, en els termes previstos en la normativa de la Universitat.
 2. Les propostes d'estudis que permeten obtenir aquests títols propis hauran d'ajustar-se als procediments i requisits establits en la Universitat d'Alacant per als títols oficials de grau, i la seua aprovació correspondrà al Consell de Govern.
 3. Per a l'accés a aquestes titulacions caldrà que l'alumnat reunisca els requisits legals per a cursar estudis oficials de grau en la Universitat.
Article 119. Ensenyaments propis de postgrau i especialització
 1. Les propostes d'estudis propis de postgrau i especialització podran fer-les departaments, facultats, escoles, instituts universitaris d'investigació i centres propis de la Universitat, amb l’acord previ dels seus òrgans col·legiats de govern. L’aprovació correspondrà al Consell de Govern.
 2. Tota proposta haurà d’estar acompanyada d'una memòria justificativa que incloga la programació docent dels estudis i la viabilitat econòmica d’aquests.
Article 120. Cursos especials
 1. La Universitat podrà organitzar cursos especials, de naturalesa diversa i durada variable, destinats al perfeccionament i formació permanent i al llarg de la vida de l'alumnat, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i altres persones interessades; i expedir per la seua realització diplomes o certificats, que no tindran la consideració de títols universitaris.
 2. Les propostes d'aquests cursos hauran d’estar acompanyades d'una memòria justificativa que n’incloga la programació docent. L’aprovació correspondrà al Consell de Govern.
Secció 4a. Dels premis i reconeixements acadèmics
Article 121. Doctorat honoris causa

La Universitat podrà atorgar el títol de doctora o doctor honoris causa a persones en les quals concórreguen mèrits rellevants o hagen prestat serveis destacats a la Universitat. Correspon al Consell de Govern acordar-ne el nomenament, a proposta de la rectora o rector o de les juntes de facultat o escola.

Article 122. Premis extraordinaris

El Consell de Govern podrà atorgar anualment premis extraordinaris dels estudis oficials de grau, màster universitari i doctorat en els termes que establisca la normativa pròpia de la Universitat.

Article 123. Altres distincions

El Consell de Govern podrà acordar la concessió de distincions i honors a persones i institucions en virtut de mèrits rellevants de caràcter acadèmic, científic, tècnic o artístic.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464