Saltar apartados

TÍTOL III. DE LES ACTIVITATS DE LA UNIVERSITAT. CAPÍTOL II

De la investigació i de la transferència i difusió del coneixement

Article 124. Funció de la Universitat
 1. La investigació és fonament essencial de la docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la transferència dels seus resultats a la societat. Constitueix una funció essencial de la Universitat, que deriva del seu paper clau en la generació de coneixement i de la seua capacitat d'estimular i generar pensament crític, clau de tot procés científic.
 2. La investigació de la Universitat d'Alacant haurà de respondre als corrents científics d'actualitat, procurant dedicar especial atenció a la resolució científica dels problemes i necessitats del seu entorn.
 3. La Universitat d'Alacant no subscriurà acords d'investigació ni finançarà projectes que tinguen com a objectiu el disseny i desenvolupament total o parcial d'armes bèl·liques.
Article 125. Dret i haver de
 1. La investigació és, alhora, un dret i un deure del personal docent i investigador de la Universitat.
 2. L'exercici de la llibertat d'investigació s’ha de fer compatible amb els programes d'investigació proposats en la mateixa Universitat i amb els mitjans materials i financers de què dispose.
 3. La Universitat fomentarà la mobilitat del seu personal docent i investigador, amb la finalitat de millorar-ne l’activitat investigadora, incentivant-ne la participació en programes externs i desenvolupant programes propis. 
 4. La Universitat facilitarà la compatibilitat en l'exercici de la docència i la investigació i incentivarà el desenvolupament d'una trajectòria professional que permeta una dedicació més intensa a l'activitat docent o a la investigadora.
Article 126. Estructures d'investigació
 1. Sense perjudici de la lliure investigació individual, les tasques d'investigació es portaran a terme, principalment, en grups d'investigació, departaments i instituts universitaris d'investigació, i es potenciarà el desenvolupament de programes d'investigació en equip.
 2. El Consell de Govern regularà els requisits que hagen de reunir els grups d'investigació perquè tinguen el reconeixement de la Universitat, als efectes previstos en la legislació. Es promourà que els grups d'investigació fomenten una presència equilibrada entre dones i homes en tots els seus àmbits.
 3. La Universitat podrà crear també altres estructures diferents de les anteriors per al desenvolupament de tasques d'investigació, a l'empara de les fórmules previstes en el títol I d’aquest Estatut.
Article 127. Empreses de base tecnològica
 1. La Universitat d'Alacant podrà crear empreses de base tecnològica derivades del coneixement, la innovació i la tecnologia desenvolupades en aquesta, amb l'objecte d'impulsar la investigació i la transferència tecnològica i del coneixement a la societat.
 2. Seran empreses de base tecnològica de la Universitat d'Alacant aquelles promogudes per la Universitat, a sol·licitud del personal docent i investigador, que basen el seu objecte de negoci en coneixement, tecnologia o innovació desenvolupats per la Universitat, que complisquen els requisits establits per la legislació vigent i que siguen designades com a tals en el marc de la normativa pròpia.
 3. La creació d'empreses de base tecnològica serà acordada pel Consell de Govern, prèvia autorització del Consell Social, i s'ajustarà al procediment establit a aquest efecte en la normativa pròpia.
 4. L'acord, per part del Consell de Govern, per a la creació d'una empresa de base tecnològica implicarà l'autorització per a la cessió dels drets d'ús i explotació comercial de la tecnologia de titularitat de la Universitat requerida per al desenvolupament del projecte, així com també l'autorització per a la participació de la Universitat en el capital social de la futura companyia.
 5. Sempre que una empresa de base tecnològica siga creada o desenvolupada a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en la Universitat d'Alacant, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat amb vinculació permanent a la Universitat que fonamente la seua participació en els esmentats projectes podrà sol·licitar l'autorització per a incorporar-se a aquesta empresa, mitjançant una excedència temporal. A l'efecte de les condicions i el procediment per a la concessió d'aquesta excedència caldrà atenir-se al que disposa la corresponent normativa bàsica.
Article 128. Foment de la investigació
 1. La Universitat procurarà obtenir recursos suficients per a la investigació, i n’organitzarà la distribució amb criteris de qualitat, economia i eficàcia.
 2. En la mesura de les seues disponibilitats pressupostàries, la Universitat potenciarà el desenvolupament de programes propis d'ajudes i la prestació de serveis de suport a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic, la difusió de resultats i la innovació.
 3. Sense perjudici dels projectes propis de cada departament, institut universitari o grup d'investigació, i els específics del personal docent i investigador, la Universitat podrà fixar línies especials d'investigació, que podran ser objecte de finançament especial mitjançant l’acord del Consell Social i que tindran prioritat pel que fa al seu desenvolupament.
Article 129. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques
 1. Els grups d'investigació reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris d'investigació, i el seu professorat a través d’aquells o dels òrgans, centres o estructures dedicades a la canalització de les iniciatives investigadores i a la transferència dels resultats de la investigació, podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a fer treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com també per a desenvolupar ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, a l'empara del que disposa l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
 2. En el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, el Consell de Govern regularà el procediment d'autorització dels treballs i de realització dels contractes que estableix l'apartat anterior, com també la destinació dels béns i recursos que amb aquests s’obtinguen. En tot cas, caldrà establir quantitats destinades en favor de la Universitat i dels departaments o instituts universitaris d'investigació, tenint en consideració l'import del contracte destinat a material inventariable.
 3. El Consell de Govern aprovarà una normativa que assegure la confidencialitat i el compliment dels compromisos adquirits, així com també les responsabilitats en les quals es puga incórrer si s’incompleixen.
 4. Queden exclosos del que disposa aquest article els contractes que puga formalitzar el personal docent i investigador per a la publicació dels seus treballs o estudis.
 5. En el desenvolupament d'activitats alienes a la seua condició de personal docent i investigador, aquests no podran comprometre la Universitat ni utilitzar els seus mitjans.
Article 130. Invencions universitàries

Les invencions realitzades pel personal docent i investigador de la Universitat es regiran pel que disposa la legislació aplicable i per les normes que, en desplegament d’aquesta, aprove el Consell de Govern.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464