Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL II

Del personal docent i investigador

Secció 1a. Disposicions generals
Article 137. Composició

El personal docent i investigador de la Universitat està compost per funcionàries i funcionaris dels cossos docents universitaris, per personal contractat laboral i per personal investigador en formació.

Article 138. Legislació aplicable
 1. El professorat universitari funcionari es regirà per la Llei Orgànica d'Universitats i les seues disposicions de desenvolupament, per la legislació general de funcionaris que li siga aplicable i per aquest Estatut.
 2. El personal docent i investigador contractat es regirà per la Llei Orgànica d'Universitats, per la normativa autonòmica i altres normes de desenvolupament, per aquest Estatut, així com també per la legislació aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques.
Secció 2a. Dels cossos docents de professorat universitari
Article 139. Categories docents
 1. El professorat universitari funcionari pertanyerà als següents cossos docents:
  a) Catedràtics d'universitat.
  b) Professors titulars d'universitat.
 2. El professorat que pertanya als dos cossos tindrà plena capacitat docent i investigadora.
Article 140. Procediment d'accés

Per a accedir als cossos de funcionaris docents universitaris caldrà haver obtingut una valoració positiva prèvia segons el procediment d'avaluació de la qualitat dels mèrits i competències de les i els aspirants previst en la legislació vigent. El procediment d'accés es durà a terme segons preveuen la Llei Orgànica d'Universitats i el seu desenvolupament.

Article 141. Convocatòria dels concursos d'accés
 1. La determinació de les places de professorat funcionari que hagen de ser proveïdes mitjançant concurs d'accés entre els qui hagen rebut una valoració positiva en el procediment d'avaluació de la qualitat de mèrits i competències es realitzarà segons estableix l'article 162 d'aquest Estatut.
 2. La Universitat convocarà els corresponents concursos d'accés a cossos de funcionaris docents en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Els terminis per a presentar-se als concursos comptaran des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 3. El Consell de Govern aprovarà les normes necessàries per a la convocatòria i desenvolupament dels concursos, així com també els criteris generals de valoració, amb subjecció al que estableixen l'article següent i l'apartat g) de l'article 60 d’aquest Estatut.
 4. Igualment, el Consell de Govern, vist l'informe dels respectius consells de departament, aprovarà, si escau, les característiques específiques de cada convocatòria.
Article 142. Criteris de valoració i desenvolupament dels concursos
 1. En les convocatòries es faran públics els criteris per a l'adjudicació de les places, així com també la composició de les comissions jutjadores.
 2. Constitueixen criteris bàsics de valoració els següents:
  a) L'historial acadèmic, docent i investigador de la candidata o candidat, així com també el seu projecte docent i investigador, i els mèrits relacionats amb la plaça objecte de concurs; es tindran en consideració, si escau, les corresponents avaluacions positives.
  b) L'activitat professional docent no universitària i qualsevol altra activitat professional, relacionada amb la plaça.
  c) La consecució de patents i registres, si escau, derivats de l'activitat investigadora o professional.
  d) Altres mèrits acadèmics i de gestió universitària.
  e) El coneixement de les llengües oficials de la Universitat d'Alacant.
 3. La convocatòria determinarà les fases de desenvolupament del concurs, entre les quals haurà d'incloure's la realització d'una prova específica i pública en la qual s’hauran de contrastar les capacitats de la candidata o candidat per a l'exposició i el debat.
 4. Les propostes de les comissions hauran de contenir una valoració motivada i individualitzada de cada candidat.
Article 143. Composició de les comissions juzgadoras dels concursos d'accés
 1. Els concursos d'accés a places dels cossos docents universitaris seran resolts per una comissió formada per cinc integrants, designats per la rectora o rector, amb l’acord previ del Consell de Govern, després de la proposta del consell de departament al qual corresponga la plaça convocada, de la manera que es determine reglamentàriament.
 2. Els qui integren les comissions hauran de pertànyer a algun dels cossos docents universitaris i posseir la categoria funcionarial igual, equivalent o superior a la plaça objecte de concurs. Hauran de comptar amb el reconeixement de l'activitat docent i investigadora mínima exigida per la legislació. En tot cas, almenys un dels integrants de les comissions haurà de pertànyer al cos de catedràtics d'universitat.
 3. La designació d'integrants haurà de realitzar-se garantint la necessària aptitud científica i docent dels seus components. Aquesta composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus integrants, procurant la composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades.
Article 144. Reingrés al servei actiu del professorat en situació d'excedència
 1. El reingrés al servei actiu del professorat funcionari en situació d'excedència voluntària s'efectuarà mitjançant l'obtenció d'una plaça en els concursos d'accés als cossos docents universitaris de la Universitat.
 2. L'adscripció provisional del professorat funcionari de la Universitat en situació d'excedència voluntària que vulga reingressar al servei actiu serà acordada per la rectora o rector, amb la prèvia petició de la persona interessada, sempre que hi haja plaça vacant en el cos i l’àrea de coneixement corresponent.
 3. La funcionària o funcionari adscrit provisionalment té l'obligació de participar en qualsevol concurs que convoque la Universitat per a cobrir places en el seu cos i àrea de coneixement. L'incompliment d'aquesta obligació determinarà la pèrdua de l'adscripció provisional. Així mateix, tindrà tots els drets i obligacions corresponents a la plaça que li siga adscrita, excepte l'exercici de càrrecs en òrgans unipersonals de govern.
 4. El reingrés al servei actiu serà automàtic i definitiu quan hi concórreguen les circumstàncies i els requisits previstos en la normativa vigent. En aquests supòsits, quan siguen més d’un els funcionaris docents que sol·liciten la mateixa plaça, es resoldrà en virtut del criteri d'antiguitat en el corresponent cos docent.
Secció 3a. Del personal docent i investigador contractat
Article 145. Categories
 1. El personal docent i investigador contractat està constituït per les categories següents:
  a) Ajudant.
  b) Professor ajudant doctor.
  c) Professor contractat doctor.
  d) Professor associat.
  e) Professor visitant.
  f) Professor emèrit.
 2. La contractació de personal docent i investigador, excepte la del professorat visitant i emèrit, es farà mitjançant concursos als quals caldrà donar la necessària publicitat. La selecció s'haurà d’efectuar amb respecte als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i als requisits específics que la legislació vigent exigisca per a cada modalitat contractual, i de conformitat amb el que preveu aquest Estatut.
 3. D'acord amb la normativa d'aplicació i amb el que estableix aquest Estatut, el Consell de Govern establirà les obligacions docents, tant lectives com de tutories i assistència a l'alumnat, com també, quan escaiga, les investigadores del personal docent i investigador contractat, segons els diferents règims de dedicació.
 4. Les places de personal contractat, classificades així en la relació de llocs de treball, no podran superar el quaranta-nou per cent del total d'efectius que constituïsquen el personal docent i investigador de la Universitat. No es computarà com a personal docent i investigador contractat els qui no impartisquen docència en els ensenyaments que permeten obtenir títols oficials, així com el personal propi dels instituts d'investigació adscrits a la Universitat.
Article 146. Professorat contractat doctor
 1. Els contractes de professor doctor seran de caràcter indefinit i amb dedicació a temps complet.
 2. La finalitat del contracte serà exercir, amb plena capacitat docent i investigadora, tasques de docència i investigació, o prioritàriament d'investigació; en aquest cas, caldrà atenir-se a les normes que establisca el Consell de Govern.
 3. El contracte se celebrarà amb els qui posseïsquen el títol de doctora o doctor i hagen rebut l'avaluació positiva per part dels òrgans d'avaluació nacionals o autonòmics.
 4. En els concursos públics d'aquestes places serà mèrit preferent pertànyer als cossos de funcionaris docents o haver rebut una valoració positiva en el procediment d'avaluació de la qualitat de mèrits i competències al qual fa referència l'article 140 d'aquest Estatut.
Article 147. Professorat ajudant doctor
 1. Els contractes de professor ajudant doctor seran de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet. Les funcions seran docents i investigadores.
 2. El contracte se celebrarà amb els qui posseïsquen el títol de doctora o doctor i hagen rebut l'avaluació positiva per part dels òrgans d'avaluació nacionals o autonòmics.
 3. Serà mèrit preferent en la contractació l'estada de la candidata o candidat en universitats o centres d'investigació de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la Universitat d'Alacant.
 4. El Consell de Govern establirà les condicions per a la contractació, la durada del contracte i el procediment per a l’eventual pròrroga.
Article 148. Ajudant
 1. Els contractes d'ajudant seran a temps complet i amb durada determinada. 
 2. La Universitat podrà contractar com a ajudant a qui haja sigut admès o als qui estiguen en condicions de ser admesos en els estudis de doctorat.
 3. La finalitat principal del contracte serà completar la formació docent i investigadora. Les i els ajudants hauran de col·laborar en tasques docents dins dels límits establits legalment.
 4. El Consell de Govern establirà les condicions per a la contractació, la durada del contracte i el procediment per a l’eventual pròrroga.
Article 149. Professorat associat
 1. Els contractes de professor associat seran a temps parcial, de durada determinada i amb funcions exclusivament docents. 
 2. El contracte es podrà celebrar amb especialistes de reconeguda competència que acrediten exercir la seua activitat professional fóra de l'àmbit acadèmic universitari.
 3. La finalitat del contracte serà desenvolupar tasques docents a través de les quals s'aporten els coneixements i l’experiència professionals a la Universitat.
 4. Excepcionalment es podrà contractar professorat associat, sense necessitat de plaça vacant en la relació de llocs de treball, per a satisfer provisionalment necessitats de docència sobrevinguda. Els contractes no seran renovats en cas de finalització de la causa que va donar lloc a la contractació.
 5. El Consell de Govern establirà la durada d'aquests contractes i el procediment per a l’eventual renovació.
Article 150. Professorat visitant
 1. La Universitat podrà contractar professors visitants entre professores i professors i investigadores i investigadors de reconegut prestigi d'altres universitats i centres d'investigació, tant espanyols com estrangers.
 2. La finalitat del contracte serà exercir tasques docents o investigadores a través de les quals s'aporten els coneixements i l'experiència docent i investigadora.
 3. El contracte serà de caràcter temporal, amb la durada que acorden les parts, i dedicació a temps complet o parcial.
 4. El Consell de Govern establirà les condicions que hauran de reunir les candidates o candidats, la durada dels contractes i el procediment per a l’eventual renovació.
Article 151. Professorat emèrit
 1. La Universitat podrà nomenar professors emèrits entre professores i professors jubilats que hagen prestat serveis destacats a la Universitat.
 2. Els contractes de professores i professors emèrits seran a temps complet o parcial, amb durada determinada i eventual pròrroga. Les funcions del professorat emèrit seran investigadores i docents, les quals es duran a terme preferentment en seminaris, cursos monogràfics, d'especialització i programes de postgrau.
 3. El professorat emèrit podrà realitzar tot tipus d'activitats acadèmiques, excepte l'exercici de càrrecs en òrgans de govern i de gestió unipersonals.
 4. La contractació de professorat emèrit requereix el compliment de les condicions que establisca el Consell de Govern.
Article 152. Convocatòria i procediment
 1. La determinació de les places que hagen de ser proveïdes mitjançant concurs públic per a la selecció de personal contractat es farà d’acord amb el que estableix l'article 162 d’aquest Estatut.
 2. La Universitat convocarà els concursos corresponents en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 3. El Consell de Govern aprovarà les normes necessàries per a la convocatòria i desenvolupament dels concursos, així com també els criteris generals de valoració, i adequarà a la naturalesa dels contractes el que estableix l'article 142 d’aquest Estatut.
 4. Els contractes es formalitzaran per escrit, d'acord amb els models que aprove el Consell de Govern.
Article 153. Comissions de selecció
 1. Els concursos de selecció de personal contractat seran resolts per una comissió per a cada facultat o escola formada per cinc integrants, amb els seus respectius suplents, del professorat amb vinculació permanent.

  La composició d'aquestes comissions es regirà per les regles següents:
  a) La presidenta o president serà designat per la rectora o rector.
  b) Dos integrants seran designats per la rectora o rector.
  c) El departament designarà dos integrants entre el professorat de l'àmbit de coneixement objecte del concurs.
  d) Actuarà de secretària o secretari l'integrant de menor categoria i antiguitat.
  e) Els qui integren aquestes comissions hauran d'estar en possessió del grau de doctor quan s'exigisca aquest requisit en les corresponents figures contractuals.
 2. Les resolucions de les comissions hauran de contenir una valoració motivada i individualitzada de cada candidata o candidat. Contra aquestes es podrà interposar recurs d'alçada davant la rectora o rector.
 3. Sense perjudici del que establisca la normativa laboral aplicable, el Consell de Govern regularà la participació de les organitzacions sindicals en aquests concursos.
Secció 4a. D'altres categories
Article 154. Personal per a obra o servei determinat
 1. La Universitat podrà contractar per a obra o servei determinat personal investigador, personal tècnic o altre personal, per a desenvolupar projectes concrets d'investigació científica o tècnica.
 2. En tot cas, caldrà donar una adequada publicitat a aquests contractes, i la selecció s'haurà de fer respectant els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. D’acord amb l'obra o servei concrets, o amb el projecte d'investigació científica o tècnica, es podrà determinar un perfil específic del contracte.
 3. El Consell de Govern determinarà les normes a seguir en els supòsits anteriors, i establirà les condicions i el procediment de contractació.
Article 155. Col·laboradors honorífics
 1. La rectora o rector podrà nomenar, a proposta dels consells de departament i amb l’informe previ del Consell de Govern, col·laboradors honorífics amb funcions de suport i assistència a l’ensenyament, com també per a fer tasques d’investigació, entre especialistes de reconeguda competència que acrediten una experiència professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.
 2. El nomenament de col·laborador honorífic es farà per a un curs acadèmic, amb possibilitat de renovació.
 3. Pel seu caràcter honorífic, aquests nomenaments no comporten cap efecte de tipus econòmic, administratiu, laboral o de participació en els òrgans de govern i gestió de la Universitat.
Article 156. Personal investigador en formació
 1. Es considera personal investigador en formació qui gaudisca de beca oficial o contracte laboral per a la formació de personal docent i investigador en la Universitat, obtinguts mitjançant procediments públics de concurrència selectiva.
 2. El personal investigador en formació haurà d’estar adscrit a un departament o institut universitari d'investigació i tindrà els drets i les obligacions que específicament deriven de la seua beca o contracte, així com els establits en la normativa vigent.
 3. A l'efecte de representació i participació en els òrgans universitaris, caldrà atenir-se al que disposa aquest Estatut.
 4. La Universitat fomentarà la plena formació científica i docent del personal investigador en formació.
 5. Dins de les possibilitats pressupostàries, la Universitat establirà programes propis de beques i de mobilitat del personal investigador en formació, i procurarà facilitar-los estades en altres centres d'investigació.
 6. La condició de personal investigador en formació serà valorada com a mèrit en els processos de selecció per a contractar ajudants.
Secció 5a. Dels drets i deures
Article 157. Drets

A més dels que siguen reconeguts per les lleis, el personal docent i investigador té els drets següents:

a) La llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra i investigació.
b) Accedir a activitats de formació per a la millora de la tasca docent i investigadora.
c) Conèixer els procediments i els sistemes d'avaluació del seu rendiment establits per la Universitat.
d) Disposar dels mitjans adequats per al desenvolupament de les seues funcions.
e) L'estabilitat i la promoció professional.
f) Estar degudament informats de les qüestions que afecten la vida universitària, així com també dels acords dels òrgans col·legiats de la Universitat que els afecten.
g) Participar en els òrgans de govern i gestió de la Universitat, en la forma que preveu aquest Estatut i en la que determine la normativa aplicable.
h) Associar-se i sindicar-se lliurement, així com també negociar amb la Universitat les seues condicions de treball, d'acord amb les vies establides en la legislació vigent.
i) La utilització adequada de les instal·lacions, els serveis i les infraestructures, d'acord amb les normes d'ús.
j) El gaudi de les prestacions assistencials establides per la Universitat.
k) La conciliació de la vida familiar i laboral.
l) L'ús de la llengua oficial de la seua elecció, sense menyscapte de les mesures impulsades per a normalitzar l'ús del valencià i potenciar el coneixement de llengües estrangeres.

Article 158. Llicències
 1. D’acord amb el que disposa la legislació vigent, la Universitat d'Alacant podrà concedir llicències per estudis al seu professorat per a fer activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institut o centre d'investigació, nacional o estranger.
 2. Les llicències seran concedides per la rectora o rector, que demanarà informe del respectiu consell de departament. S'exigirà el compliment dels requisits que estableix la normativa d'aplicació i els que determine el Consell de Govern. La concessió de la llicència fixarà les retribucions a percebre, si escau, durant el temps de benefici d’aquesta.
Article 159. Programes de mobilitat
 1. La Universitat establirà programes de foment de la mobilitat del seu professorat, per si sola o a través dels oportuns convenis amb altres institucions públiques o privades.
 2. Com a acció específica de mobilitat, el professorat que pertanya als cossos docents universitaris i el professorat contractat amb vinculació permanent podran beneficiar-se de períodes sabàtics d'acord amb les normes que fixe el Consell de Govern i les disponibilitats pressupostàries.
 3. La Universitat, en coordinació amb els poders públics, participarà en línies de foment especials per a la mobilitat dels ajudants.
Article 160. Deures

Són deures del personal docent i investigador, a més dels establits en les lleis, els següents:

a) Exercir les funcions docents i d'investigació i contribuir als fins de la Universitat.
b) Assumir les responsabilitats derivades de l'exercici de les funcions assignades al seu lloc de treball.
c) Observar les disposicions i instruccions dels òrgans de la Universitat.
d) Mantenir permanentment actualitzats els coneixements científics i la metodologia didàctica.
e) Participar en els sistemes d'avaluació i qualitat del rendiment docent i científic que oportunament establisquen els òrgans competents.
f) Atendre adequadament els diversos usuaris i coadjuvar en la qualitat del servei públic de l'educació superior.
g) Exercir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut designats.
h) Respectar els béns de la Universitat i fer-ne un bon ús.
i) Complir amb el que disposen aquest Estatut i les altres normes pròpies de la Universitat.

Article 161. Obligacions docents, investigadores i de permanència
 1. Les obligacions docents, investigadores i de permanència del professorat seran les establides en la normativa aplicable i en la relació de llocs de treball de la Universitat.
 2. Queden exempts de l'obligació de docència i tutoria:

- la rectora o rector,
- les vicerectores o vicerectors,
- la secretària o secretari general.

Queda reduïda en un setanta-cinc per cent l'obligació de docència i tutoria per a:

- la degana o degà de facultat,
- la directora o director d'escola.

Queda reduïda en un cinquanta per cent l'obligació de docència i tutoria per a:

- la directora o director de departament,
- la directora o director d'institut universitari d'investigació,
- la vicedegana o vicedegà de facultat,
- la subdirectora o subdirector d'escola,
- la secretària o secretari de facultat,
- la secretària o secretari d'escola,
- la vicesecretària o vicesecretari general,
- la directora o director de secretariat.

Queda reduïda en un trenta-tres per cent l'obligació de docència i tutoria per a:

- la subdirectora o subdirector de departament,
- la subdirectora o subdirector d'institut universitari d'investigació,
- la secretària o secretari de departament,
- la secretària o secretari d'institut universitari d'investigació.

     3.  El Consell de Govern podrà incrementar o disminuir les reduccions previstes en el punt anterior, així com també acordar
          altres reduccions o exempcions.

     4.  D’acord amb la legislació vigent, el professorat de la Universitat sol·licitarà el règim de dedicació al qual desitja acollir-se. En
         aquest cas, la Universitat concedirà el règim sol·licitat en la mesura en què les necessitats del servei ho permeten i segons les
         disponibilitats pressupostàries.

Secció 6a. De la relació de llocs de treball i registre
Article 162. Relació de llocs de treball del professorat
 1. El Consell de Govern, amb els informes de la comissió amb competències en matèria de professorat i dels departaments, i després de la negociació amb la Mesa Negociadora, establirà la relació de llocs de treball de tot el personal docent i investigador en la qual quedaran degudament classificades les diverses places, la seua forma de provisió i les seues obligacions docents. 
 2. Seguint el mateix procediment previst en el paràgraf anterior, podran acordar-se modificacions de la plantilla, segons les necessitats docents i d'investigació, per ampliació o minoració de les places existents o per canvi de denominació de les places vacants.
 3. La relació de llocs de treball del personal docent i investigador haurà de ser establida anualment en l'estat de despeses del pressupost de la Universitat.
 4. La relació de llocs de treball del personal docent i investigador contractat, així com també qualsevol modificació d’aquesta, haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria d'universitats.
 5. La relació de llocs de treball del professorat serà pública.
Article 163. Registre de personal

La Universitat mantindrà un registre del personal docent i investigador. En el full de serveis de cada persona hi haurà, actualitzades, totes les incidències derivades de la relació de serveis, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464