Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL III

De l'alumnat

Secció 1a. Disposicions generals
Article 164. Condició d'estudiant

Són estudiants de la Universitat d'Alacant totes les persones que cursen ensenyaments oficials en algun dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis oferits per la Universitat.

Article 165. Règim de permanència

El Consell Social, bé a iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern i amb l’informe previ del Consell d'Universitats, aprovarà les normes que regulen el progrés i la permanència d'estudiants en la Universitat, d'acord amb les característiques dels estudis corresponents.

Secció 2a. Dels drets i deures
Article 166. Drets

L'alumnat de la Universitat d'Alacant, en la seua condició de tal i d'acord amb la naturalesa dels ensenyaments respectius, té els drets següents:

a) Rebre un adequat ensenyament científic, tècnic i cultural.
b) La participació en l'ordenació i programació dels ensenyaments, així com en el control de la seua qualitat i de la tasca docent del professorat, d'acord amb el procediment oportú.
c) Ser assistits durant la seua formació mitjançant un sistema eficaç d'orientació i seguiment de caràcter transversal de la seua titulació, que complete la docència com a formació integral i crítica de les i els estudiants i com a preparació per a l'exercici d'activitats professionals.
d) Rebre una valoració objectiva del seu rendiment acadèmic, així com exercir els mitjans d'impugnació corresponents, segons el procediment establit.
e) Conèixer amb suficient antelació el pla docent de les matèries o assignatures en les quals preveja matricular-se i les dates de realització de les proves d'avaluació.
f) L'avaluació del seu rendiment acadèmic basada en criteris públics i objectius i que haurà de tendir cap a l'avaluació formativa i contínua, entesa com a element del procés ensenyament-aprenentatge.
g) El benefici de les ajudes econòmiques i assistencials establides per la Universitat i les previstes per la llei.
h) Rebre informació i assessorament sobre l'organització, contingut i exigències dels diferents estudis universitaris i procediments d'ingrés, així com també de l'orientació i eixides professionals d’aquests estudis.
i) La promoció i la realització d'activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, com a complement al desenvolupament de la seua formació universitària.
j) La utilització de manera adequada d'instal·lacions i altres elements materials de la Universitat, d’acord amb les normes reguladores d'ús.
k) La protecció de la Seguretat Social en els termes i condicions que establisquen les disposicions legals.
l) La participació activa i democràtica, a través dels seus representants, en el govern i gestió de la Universitat d'Alacant, en els casos i en la forma que preveuen aquest Estatut i les disposicions reglamentàries que el despleguen.
m) La llibertat d'expressió, de reunió i d'associació en l'àmbit universitari.
n) La igualtat d'oportunitats, sense cap discriminació, en l'accés a la Universitat, ingrés en els centres, permanència en la Universitat i exercici dels seus drets acadèmics.
o) Una atenció que facilite compaginar els estudis amb l'activitat laboral.
p) L'ús de la llengua oficial de la seua elecció en totes les seues activitats acadèmiques o extraacadèmiques, sense menyscapte de les mesures impulsades per a normalitzar l'ús del valencià i potenciar el coneixement de llengües estrangeres.
q) Expressar col·lectivament les seues reivindicacions en els termes que establisca l'Estatut d'Estudiants de la Universitat d'Alacant.
r) Tots aquells establits en la legislació vigent.

Article 167. Avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat
 1. Els criteris d'avaluació de cada assignatura hauran de formar part de les seues respectives guies docents, que hauran de publicar els centres amb antelació suficient, i en tot cas abans de l'obertura del període de matrícula.
 2. Les persones responsables de les titulacions hauran de vetlar perquè l'avaluació s'ajuste al que estableixen els plans docents de les matèries i assignatures, d'acord amb els criteris que establisca el sistema marc de garantia intern de la qualitat de la Universitat d'Alacant i en els objectius i competències del títol corresponent.
 3. Les normes d'avaluació de cada assignatura s’hauran de publicar amb antelació suficient, i en tot cas abans de l'obertura del període de matrícula.
 4. El disseny de les proves s’haurà de realitzar amb criteris de transparència i objectivitat.
 5. Els centres i unitats responsables de les assignatures disposaran tot allò que siga necessari perquè el seu professorat conserve, en la Universitat d'Alacant, els treballs i memòries de pràctiques amb suport material únic, i tots aquells documents que hagen servit per a establir la qualificació de l’alumnat, fins a la finalització del curs següent, en els termes previstos en la normativa d'aplicació.
  La Universitat proporcionarà la infraestructura tecnològica necessària per a garantir que el professorat puga conservar adequadament aquests documents independentment del suport usat per al seu lliurament i avaluació.
 6. L'alumnat haurà de ser informat periòdicament de la seua evolució. Tindrà dret a sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda a través de qualsevol procediment de control de coneixements i a sol·licitar-ne la modificació.
Article 168. Prestacions
 1. A fi que ningú quede exclòs de l’estudi per raons econòmiques, la Universitat, sense perjudici de l’acció de l’Estat i de la Generalitat, establirà per tots els mitjans al seu abast una política d’ajudes econòmiques a l’estudi, dirigida preferentment a l’alumnat de menor capacitat econòmica personal o familiar. Entre aquestes mesures, la Universitat disposarà de modalitats d’exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics.
 2. Igualment, la Universitat haurà de proporcionar als seus estudiants la prestació de serveis assistencials que faciliten l’adquisició de determinats béns o la utilització de serveis en condicions més favorables que les que hi ha per a altres adquirents o usuaris.
 3. La Universitat haurà d’adoptar les accions necessàries dirigides a aconseguir la plena integració en la comunitat universitària d’estudiants amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
 4. La Universitat haurà de garantir una adequada publicitat, a través de tots els mitjans al seu abast, de les diverses prestacions que ofereix als seus estudiants.
Article 169. Deures

L'alumnat de la Universitat d'Alacant té els deures següents:

a) Complir les tasques d'estudi i investigació que els corresponguen com a universitaris.
b) Observar la disciplina acadèmica i cooperar en el desenvolupament de la vida universitària.
c) Respectar els principis de convivència democràtica en el si de la comunitat universitària.
d) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut elegits.
e) Respectar els béns de la Universitat i fer-ne un bon ús.
f) Complir amb el que disposen aquest Estatut i les altres normes de la Universitat.
g) Tots aquells establits en la legislació vigent.

Article 170. L'Estatut d'Estudiants

A proposta del Consell d'Estudiants, el Consell de Govern aprovarà l'Estatut d'Estudiants de la Universitat d'Alacant, en el qual es desenvoluparan els drets i els deures recollits en aquest capítol i s'establiran les garanties necessàries per a l'adequat exercici dels drets, en el marc de la legislació vigent.

Secció 3a Dels òrgans de representació
Article 171. El Consell d'Estudiants
 1. El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat de representació de l'alumnat. Estarà compost, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o escola.
 2. El reglament de règim intern, que en determinarà les funcions, organització i funcionament, haurà de ser aprovat pel Consell de Govern, a proposta del Consell d'Estudiants.
 3. Igualment, el Consell de Govern haurà d’aprovar el reglament marc relatiu a les delegacions d'estudiants, a proposta del Consell d'Estudiants.
Article 172. La presidenta o president del Consell d'Estudiants
 1. La presidenta o president del Consell d'Estudiants és el màxim òrgan unipersonal de representació de l'alumnat. Serà elegit pel Consell d'Estudiants d'entre els seus integrants, d'acord amb el procediment que establisca el seu reglament, i nomenat per la rectora o rector.
 2. Correspon a la presidenta o president del Consell d'Estudiants:
  a) Representar el Consell d'Estudiants davant els diversos òrgans de la Universitat.
  b) Convocar i presidir el Consell d'Estudiants.
  c) Qualsevol altra funció que li encomane el Consell d'Estudiants.
Article 173. Les delegacions d'estudiants
 1. En cada facultat o escola hi haurà una delegació d'estudiants, com a òrgan de representació col·lectiva. Cada delegació estarà composta, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari elegit en representació de cada facultat o escola i per l'alumnat dels respectius claustres de centre.
 2. El reglament de règim intern de cada delegació, que en determinarà les funcions, composició i funcionament, haurà de ser aprovat per la junta de centre corresponent.
Article 174. Òrgans sectorials

El Consell d'Estudiants podrà establir òrgans sectorials de representació d'estudiants amb l'objectiu de canalitzar la participació de l'alumnat en temes d'interès universitari. Aquests òrgans tindran un reglament aprovat pel Consell de Govern, a proposta del Consell d'Estudiants.

Article 175. Mitjans i participació
 1. La Universitat dotarà els òrgans de representació d'estudiants dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seues funcions. Igualment, garantirà que els seus estudiants puguen compaginar la seua condició de representants amb els estudis que realitzen, i evitarà que es produïsca cap perjudici en els seus drets.
 2. La Universitat fomentarà la participació activa dels seus estudiants, i també potenciarà les seues associacions.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464