Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL IV

Del personal d'administració i serveis

Secció 1a. Disposicions generals
Article 176. Composició

El personal d'administració i serveis està format per funcionàries i funcionaris de les escales de la mateixa Universitat i per personal laboral contractat, així com també per personal funcionari que pertany als cossos i escales d'altres administracions públiques.

Article 177. Funcions

Correspon al personal d'administració i serveis de la Universitat d'Alacant l'exercici de la gestió i l’administració, particularment en les àrees de recursos humans, organització administrativa, assumptes econòmics, informàtica, arxius, biblioteques, informació, serveis generals, serveis cientificotècnics; el suport a la investigació i la transferència de tecnologia i també qualsevol altre procés de gestió administrativa i de suport que es considere necessari per a la Universitat en el compliment dels seus objectius; així com també el suport, l’assistència i l’assessorament a les autoritats acadèmiques.

Article 178. Legislació aplicable
 1. El personal funcionari d’administració i serveis s’haurà de regir per la Llei Orgànica d’Universitats i les seues disposicions de desplegament, per la legislació de funcionaris i per aquest Estatut.
 2. El personal laboral d’administració i serveis s’haurà de regir per la Llei Orgànica d’Universitats i les seues normes de desplegament, per aquest Estatut, com també per la legislació laboral i els convenis col·lectius que li siguen aplicables.
 3. El Consell de Govern aprovarà un reglament específic per al desplegament del règim jurídic del personal d’administració i serveis, dins del seu àmbit de competències i d’acord amb el que preveu aquest capítol.
Secció 2a. De l'organització administrativa i del personal
Article 179. Dependència orgànica i funcional

El personal d'administració i serveis depèn orgànicament de la rectora o rector i, per delegació d'aquest, de la o el gerent. Funcionalment, depèn de la persona responsable de la unitat a què estiga adscrit.

Article 180. Organització administrativa

L'organització del personal d'administració i serveis serà establida pel Consell de Govern, a proposta de la o el gerent.

Article 181. Relació de llocs de treball
 1. El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovarà anualment la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis, així com també les seues modificacions, en la qual s'identificaran i classificaran els diferents llocs d’acord amb les exigències que establisca la normativa d'aplicació.
 2. Per a l'elaboració de la relació de llocs de treball, la o el gerent obtindrà informació de les necessitats específiques de les diferents unitats administratives. Aquesta relació s’haurà de negociar amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora.
 3. La relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis es publicarà almenys una vegada a l'any en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i s'establirà anualment en l'estat de despeses del pressupost de la Universitat.
Article 182. Grups, categories i escales
 1. Les escales de personal funcionari de la Universitat s'hauran d’agrupar d'acord amb la titulació exigida per a ingressar-hi, segons les disposicions vigents. El Consell de Govern, després de negociar-ho amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, podrà proposar al Consell Social la creació o supressió d'escales quan ho considere necessari.
 2. Els grups i categories del personal laboral seran els establits en els convenis col·lectius corresponents.
Secció 3a. De la selecció i provisió de llocs de treball
Article 183. Oferta d'ocupació pública
 1. Amb la prèvia negociació amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, la Universitat elaborarà la seua oferta d'ocupació pública amb les places vacants que hagen de ser cobertes mitjançant les corresponents proves selectives d'ingrés. Aquesta oferta s’haurà de publicar anualment en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 2. Una vegada aprovada l'oferta d'ocupació pública, s’hauran de convocar, en el termini màxim fixat en aquesta, els corresponents procediments selectius per a cobrir les vacants incloses i fins a un deu per cent addicional. L'execució de l'oferta d'ocupació pública haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de dos anys.
 3. En els processos de selecció de personal s'haurà d’establir una reserva de, almenys, el cinc per cent dels llocs per a ser ocupats per personal amb discapacitat.
Article 184. Selecció del personal
 1. La selecció de personal d'administració i serveis es farà mitjançant les proves d'accés corresponents, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
 2. Els sistemes de selecció per a l'ingrés com a personal funcionari o laboral i el nomenament del personal eventual s'haurà d’ajustar al que estableix la legislació aplicable.
 3. En els procediments de selecció s’haurà d’atendre especialment a la relació entre el tipus de proves que caldrà superar i les tasques que s'hauran d'exercir, incloent-hi a aquest efecte les proves pràctiques que siguen procedents.
 4. Caldrà garantir, en tot cas, la publicitat de les corresponents convocatòries mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Article 185. Tribunals de selecció
 1. La composició, constitució i funcionament dels tribunals per a seleccionar el personal d'administració i serveis s'haurà d’ajustar al que disposa la normativa vigent.
 2. El nomenament dels seus integrants correspon a la rectora o rector.
Article 186. Convocatòries
 1. Les convocatòries, que constituiran les bases de les proves selectives, hauran d’incloure les dades que exigeix la legislació aplicable. Hauran de ser proposades per la Gerència, després de negociar-les amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern.
 2. Les convocatòries hauran de ser publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Article 187. Provisió de llocs de treball
 1. La provisió de llocs de treball de personal d'administració i serveis es farà pels procediments de concurs, com a procediment ordinari, i de lliure designació, amb convocatòria pública, d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, sense perjudici d'altres procediments legalment establits.
 2. La convocatòria del concurs determinarà la comissió avaluadora, els requisits que hauran de reunir els qui aspiren al lloc de treball, i els mèrits que s’hauran de valorar per a la seua provisió.
 3. El Consell de Govern, a instància de la Gerència i després de negociar-ho amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, aprovarà els procediments adequats per a assegurar la provisió de les vacants que es produïsquen, així com també unes bases generals d'aplicació.
 4. Només podran cobrir-se pel sistema de lliure designació aquells llocs que determine la relació de llocs de treball atenent a la naturalesa de les seues funcions, i d’acord amb la normativa general de la funció pública.
Secció 4a. Dels drets i deures
Article 188. Drets

Són drets del personal d'administració i serveis, a més dels reconeguts per les lleis:

a) Conèixer les funcions assignades al seu lloc de treball, així com també disposar dels mitjans adequats i de la informació precisa per a l'acompliment de les seues tasques.
b) Rebre la formació necessària per a la seua actualització i perfeccionament professional.
c) Desenvolupar les seues activitats en un ambient adequat de seguretat i salut laboral.
d) La promoció i progressió en la carrera professional, segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.
e) Ser degudament informats de les qüestions que afecten la vida universitària.
f) Conèixer els procediments i els sistemes d'avaluació del seu rendiment establits per la Universitat.
g) Participar en els òrgans de govern i gestió de la Universitat, segons el que preveu aquest Estatut i la normativa de desenvolupament.
h) Associar-se i sindicar-se lliurement, així com també negociar amb la Universitat les seues condicions de treball, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
i) Gaudir de vacances per anys de servei, segons el que estableix la normativa i el conveni col·lectiu.
j) Utilitzar adequadament les instal·lacions, els serveis i les infraestructures, d'acord amb les normes d'ús.
k) Beneficiar-se de les prestacions assistencials establides per la Universitat.

Article 189. Promoció interna i carrera professional

El Consell de Govern aprovarà les normes reguladores de les convocatòries de selecció, així com també els procediments que caldrà seguir en matèria de carrera professional, després de negociar-ho amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora.

Article 190. Programes de mobilitat

La Universitat establirà programes de foment de la mobilitat del seu personal d'administració i serveis. A aquest efecte, podrà formalitzar convenis amb altres universitats o administracions públiques que garantisquen el dret a la mobilitat, sota el principi de reciprocitat.

Article 191. Formació i perfeccionament
 1. La Universitat promourà cursos de perfeccionament dirigits a la formació i l’actualització del personal d’administració i serveis. La Universitat procurarà facilitar a aquest personal l’assistència a cursos semblants organitzats per altres institucions, i reconeixerà l’homologació d’aquests d’acord amb el que estableixen la legislació vigent o els convenis corresponents.
 2. Així mateix, el personal d’administració i serveis es beneficiarà de permisos retribuïts per a activitats de formació i actualització professional dirigides a la millora de la gestió universitària i de la qualitat dels serveis, en els termes fixats per la normativa aplicable.
Article 192. Deures

Són deures del personal d’administració i serveis, a més dels establits per les lleis, els següents:

a) Dur a terme les seues tasques d’acord amb els principis de legalitat i eficàcia.
b) Assumir les responsabilitats derivades de l’exercici de les funcions assignades al seu lloc de treball.
c) Observar les disposicions i les instruccions de gestió dels òrgans de la Universitat.
d) Atendre adequadament els diversos usuaris i coadjuvar en la qualitat del servei públic de l’educació superior.
e) Dur a terme les activitats destinades a la seua formació i perfeccionament que la Universitat considere necessàries per a complir les seues funcions.
f) Participar en els procediments d’avaluació i control de la seua activitat.
g) Respectar els béns de la Universitat i fer-ne un bon ús.
h) Complir amb el que disposen aquest Estatut i les altres normes de la Universitat.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464