Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL VI

Del règim disciplinari

Article 195. Resolució d'expedients disciplinaris
  1. Correspon a la rectora o rector adoptar les decisions relacionades amb el règim disciplinari del personal funcionari dels cossos docents universitaris que presten els seus serveis en la Universitat i del personal funcionari d’administració i serveis, llevat de la separació del servei, que haurà de ser acordada per l’òrgan competent segons la legislació aplicable.
  2. Així mateix, correspon a la rectora o rector exercir les mesures d’ordre disciplinari respecte al personal docent i investigador contractat, com també del personal laboral d’administració i serveis, d’acord amb el que disposen la legislació laboral i els convenis col·lectius aplicables.
  3. Quant a la correcció disciplinària de l’alumnat, caldrà atenir-se al que preveu la legislació vigent, i correspondrà també a la rectora o rector l’adopció de les mesures corresponents.
Article 196. Reglament de règim disciplinari

D’acord amb el que preveuen la legislació aplicable i aquest Estatut, el Consell de Govern haurà d’aprovar un reglament de règim disciplinari que establirà garanties suficients pel que fa, entre d’altres, als extrems següents:

a) Nomenament d’instructora o instructor i secretària o secretari.
b) Informacions reservades.
c) Procediment de presentació i tramitació de les denúncies.
d) Adopció de mesures cautelars.
e) Mecanismes per a aconseguir informació de qualsevol membre .de la comunitat universitària.
f) Mitjans d’assessorament, especialment a estudiants, en el transcurs d’eventuals expedients disciplinaris.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464