Saltar apartados

TÍTOL IV. DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. CAPÍTOL VII

De la defensora o defensor universitari

Article 197. Definició i funcions
 1. La defensora o defensor universitari és el comissionat pel Claustre Universitari per a vetlar pel respecte dels drets i llibertats dels qui integren la comunitat universitària davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis de la Universitat.
 2. La defensora o defensor universitari no estarà sotmès al mandat imperatiu de cap instància universitària i actuarà amb autonomia i independència.
 3. En l’exercici de les seues funcions, la defensora o defensor universitari procurarà la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, i actuarà amb la màxima celeritat possible.
 4. Correspon a la defensora o defensor universitari:
  a) Proposar les modificacions que considere adequades al reglament de funcionament.
  b) Obtenir de les diferents instàncies universitàries tota la informació que considere adequada per a complir els seus fins. A aquest efecte, qualsevol integrant de la comunitat universitària està obligat a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, la defensora o defensor universitari.
  c) Sol·licitar la compareixença dels i les responsables de qualsevol òrgan universitari sempre que siga indispensable per al desenvolupament de les seues funcions.
  d) Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de caràcter general de la Universitat quan tracten algun assumpte relacionat amb les actuacions que porta a terme en aquell moment. A aquest efecte, haurà de rebre oportunament una còpia de l’ordre del dia de les sessions dels òrgans corresponents.
  e) Elaborar tots els informes sol·licitats o que considere adequat emetre en relació amb les actuacions en curs.
  f) Fer a les diferents instàncies universitàries les propostes que considere adequades per a solucionar els assumptes que siguen posats en coneixement seu.
 5. La defensora o defensor universitari haurà de presentar anualment al Claustre Universitari una memòria de les seues activitats que, a més, reculla les recomanacions i els suggeriments per a millorar els serveis universitaris.
Article 198. Elecció

El Claustre Universitari, per majoria absoluta dels seus integrants, elegirà la defensora o defensor universitari entre qualsevol integrant del personal de la Universitat que preste serveis a temps complet, per un període de quatre anys, i no serà possible la seua reelecció consecutiva.

Article 199. Dedicació i règim de funcionament
 1. La condició de defensora o defensor universitari és incompatible amb qualsevol càrrec de govern, administració o altra representació en els òrgans universitaris.
 2. La defensora o defensor universitari estarà dispensat totalment de les tasques ordinàries pròpies del seu lloc de treball.
 3. La defensora o defensor universitari s’haurà de regir per un reglament elaborat pel Consell de Govern i aprovat pel Claustre Universitari. En tot cas, la Universitat facilitarà a la defensora o defensor universitari els mitjans i recursos necessaris que garantisquen el ple i normal exercici de les seues funcions.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464