Saltar apartados

TÍTOL PRELIMINAR

Naturalesa, principis i finalitats

Article 1. Naturalesa i principis
  1. La Universitat d'Alacant és una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica i patrimoni propis, que presta el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, per al qual disposa de l'autonomia que li reconeix l'article 27.10 de la Constitució espanyola.
  2. La Universitat d'Alacant es regeix per la Llei Orgànica d'Universitats i les normes que dicten l'Estat i la Generalitat en l'exercici de les seues respectives competències; i, com a universitat pública, es regeix, a més, per la seua Llei de creació, per aquest Estatut i per les normes aprovades pels seus òrgans de govern i representació, que hauran de ser objecte de publicitat.
  3. La Universitat d'Alacant postula la democràcia interna com a principi rector de la seua actuació, en els termes de la Llei Orgànica d'Universitats i d’aquest Estatut, manifestada en el dret de tots els col·lectius a participar en la gestió i en el control de la Universitat. Amb aquesta finalitat, es fomentarà la participació activa de tota la comunitat universitària, la transparència de les seues actuacions, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat i la igualtat entre dones i homes.
  4. Les llengües oficials de la Universitat d'Alacant seran les de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Finalitats de la Universitat

Són finalitats de la Universitat d'Alacant:

a) Proporcionar una formació i preparació adequades en el nivell superior de l'educació.
b) Fomentar el coneixement i el desenvolupament científic, tècnic i artístic mitjançant la investigació.
c) Promoure la transferència i aplicació del coneixement al desenvolupament social.
d) Facilitar la difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària, la formació contínua i els ensenyaments al llarg de tota la vida.
e) Estimular l'estudi i el respecte dels valors inherents a la persona i, en particular, la llibertat, la igualtat, el pluralisme, la tolerància, l'esperit crític i la no discriminació per raó de gènere, edat, naixement, llengua, discapacitat, condicions socioeconòmiques, opció sexual, creença religiosa o ideologia.
f) Contribuir a una societat tolerant i igualitària en la qual es respecte el dret d'igualtat entre dones i homes.
g) Promoure i facilitar l'activitat intel·lectual i l'accés a la ciència, la tècnica, la cultura i l'esport.
h) Promoure i facilitar la mobilitat dels qui integren la comunitat universitària.
i) Facilitar el suport per a la inserció de les egressades i els egressats en el mercat laboral.
j) Atendre a la formació i al perfeccionament del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis propis.
k) Dedicar especial atenció a l'estudi i desenvolupament de la cultura, de la ciència i de la tècnica de la Comunitat Valenciana, en la realitat històrica, social i econòmica de la qual es troba inserida la Universitat d'Alacant.
l) Potenciar el coneixement i ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l'Estatut d’Autonomia, acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.
m) Cooperar per a la plena integració del sistema universitari espanyol en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
n) Estimular i procurar la millora de tot el sistema educatiu.
o) Promoure el desenvolupament dels pobles i la pau.
p) Contribuir a la millora de la qualitat de vida i a la defensa del medi ambient i el desenvolupament d'un model econòmic sostenible i solidari.
q) Qualsevol altre fi establit per les lleis.

Article 3. Autonomia universitària
  1. Per a l’acompliment dels seus fins, la Universitat d’Alacant disposa de plena autonomia docent, científica, econòmica, financera i administrativa, que exerceix a través dels seus òrgans de govern i representació, en el marc de la Llei Orgànica d’Universitats i d’aquest Estatut. L’autonomia de la Universitat d’Alacant comprèn totes les facultats enumerades en l’article 2.2 de la Llei Orgànica d’Universitats i totes les que siguen necessàries per a portar a terme els seus fins.
  2. L’activitat de la Universitat d’Alacant, com també la seua autonomia, es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, investigació i estudi.
  3. L’autonomia exigeix i fa possible que els qui integren la Universitat d’Alacant complisquen amb les seues respectives responsabilitats. Sense perjudici de les competències d’altres administracions públiques, la Universitat d’Alacant establirà, a través dels seus òrgans de govern i representació, l’adequada fiscalització i avaluació de les seues activitats i del compliment de les obligacions dels qui la integren. És deure de tots aquests complir i vetlar pel compliment dels principis i fins declarats en aquest Estatut.
Article 4. Cooperació i coordinació

La Universitat d'Alacant podrà establir relacions de cooperació amb altres universitats i institucions d'ensenyament i investigació, nacionals i estrangeres, així com també els acords que considere necessaris amb entitats públiques i privades per a la promoció i desenvolupament dels seus fins. La Universitat d'Alacant actuarà en coordinació amb les altres universitats i, en particular, amb les de la Comunitat Valenciana i les integrades en la Xarxa Vives.

Article 5. Seu i símbols
  1. La seu de la Universitat d’Alacant es troba a la ciutat d’Alacant.
  2. L’escut, el segell i la bandera són els descrits en la disposició addicional segona d’aquest Estatut. El Consell de Govern reglamentarà l’ús d’aquests elements d’identificació.
  3. La Universitat d’Alacant disposa d’una marca d’identificació corporativa, la regulació de la qual correspondrà al Consell de Govern.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464