Saltar apartados

TÍTOL V. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER. CAPÍTOL II

Del patrimoni

Article 201. Extensió del patrimoni
 1. El patrimoni de la Universitat d’Alacant serà únic, amb independència de la disposició dels seus béns pels diferents centres o de la seua adscripció als ens de l’article 209.1, i sense perjudici del patrimoni propi d’aquests ens.
 2. El patrimoni de la Universitat està constituït pel conjunt dels seus béns, drets, títols i obligacions.
 3. La Universitat assumeix la titularitat dels béns patrimonials que adquirisca, com també dels béns de domini públic afectes al compliment dels seus fins i funcions, i de tots els que puguen ser destinats als mateixos fins i funcions per l’Estat, la Generalitat, les corporacions locals i altres entitats públiques o privades.
 4. La Universitat podrà disposar de patrimoni cedit per altres administracions públiques per a complir els seus fins. Els béns adscrits mantindran el seu règim de titularitat, però la Universitat els utilitzarà en els termes establits en l’acte d’adscripció.
 5. Tots els béns, drets i títols que formen el patrimoni de la Universitat hauran de ser inventariats. Correspon a la Gerència l’elaboració de l’inventari, i per a fer-lo podrà demanar les dades necessàries als centres, departaments, instituts universitaris d’investigació i serveis. L’inventari haurà de descriure els béns, drets i títols i haurà d’indicar les característiques essencials, el valor, la forma i la data d’adquisició, i la destinació.
 6. El patrimoni documental de la Universitat d’Alacant està format per tota la documentació, en qualsevol suport material i de qualsevol època, produïda per la Universitat en el compliment dels seus fins. Per a assegurar-ne l’organització, el tractament, la conservació i la difusió, la Universitat haurà de posar en funcionament un sistema de gestió de la documentació administrativa i d’arxius que comprenga les diferents etapes del cicle de vida dels documents.
Article 202. Adquisició del patrimoni

Correspon al Consell Social, amb la prèvia proposta motivada del Consell de Govern, autoritzar l’adquisició de béns immobles per la Universitat. La resta de béns i títols seran adquirits d’acord amb el que preveuen la legislació vigent i aquest Estatut.

Article 203. Administració, defensa i disposició del patrimoni
 1. L’administració i defensa dels béns del domini públic universitari, com també dels patrimonials, s’haurà d’ajustar al que estableix la legislació general aplicable en aquesta matèria. Correspon al Consell de Govern la gestió ordinària del patrimoni de la Universitat.
 2. Els béns de domini públic de la Universitat són inalienables, imprescriptibles i inembargables. La disposició d’aquesta mena de béns n’exigirà la prèvia desafectació en les condicions previstes per la normativa vigent. La decisió sobre la desafectació d’aquests béns correspondrà al Consell de Govern, amb la prèvia autorització del Consell Social.
 3. La disposició de béns patrimonials s’haurà de regir per la legislació aplicable. Correspondrà al Consell de Govern, amb la prèvia autorització del Consell Social, la competència per a acordar l’alienació o qualsevol altre acte de disposició de béns immobles o mobles d’extraordinari valor.
Article 204. Contractació
 1. La contractació d’obres, serveis, subministraments o de qualsevol altra prestació es farà d’acord amb la legislació vigent.
 2. La Universitat constituirà una mesa de contractació amb les funcions que corresponguen de conformitat amb la legislació aplicable.
 3. L’aprovació i adjudicació dels contractes correspondrà a la rectora o rector, sense perjudici de la supervisió del Consell Social en els termes que escaiguen.
Article 205. Reglamentació

Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar els reglaments interns que regulen, en el marc de la normativa general de contractació i de patrimoni, la gestió contractual i patrimonial de la Universitat.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464