Saltar apartados

TÍTOL V. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER. CAPÍTOL III

De la planificació pressupostària i gestió econòmica

Secció 1a. Del pressupost
Article 206. Pressupost i planificació plurianual
 1. La Universitat planifica la gestió dels seus recursos i patrimoni i elabora el seu pressupost anual de despeses corrents, el seu pla d’inversió a mitjà i llarg termini desglossat en programes anuals, i l’inventari dels seus béns i el grau d’utilització d’aquests, també revisats anualment.
 2. En el marc del que estableix la Generalitat, la Universitat podrà elaborar programacions plurianuals que puguen conduir a l’aprovació per la Generalitat de convenis i contractes programa que hauran d’incloure els objectius, el finançament i l’avaluació del compliment d’aquests.
Article 207. Integració, desenvolupament i execució del pressupost
 1. El pressupost de la Universitat, que serà únic, públic i equilibrat, comprendrà la totalitat dels ingressos i despeses, i s’haurà d’ajustar al que disposa la normativa vigent.
 2. A l’efecte de ser aprovat pel Consell Social, s’uniran al pressupost de la Universitat els pressupostos i els comptes dels ens als quals es refereix l’article 209.1 d’aquest Estatut.
 3. Sense perjudici dels ingressos a què fa referència l’apartat anterior, la Universitat assumeix el compromís de portar a terme les actuacions necessàries per a obtenir recursos addicionals per al seu finançament.
 4. El desenvolupament i l’execució del pressupost s’hauran d’adequar a les normes específiques establides per la Generalitat i, si no n’hi ha, per les normes generals aplicables al sector públic, que tindran caràcter supletori.
Article 208. Elaboració, aprovació i modificació del pressupost
 1. Els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat seran elaborats per la Gerència, una vegada conegudes les necessitats de les diferents unitats funcionals de la Universitat. Aquests criteris hauran de ser aprovats pel Consell de Govern, tot i que hauran de ser prèviament comunicats al Consell Social a fi que hi puga formular propostes.
 2. El projecte de pressupost, elaborat per la Gerència, haurà de rebre informe del Consell de Govern, ser sotmès a aprovació pel Consell Social i, posteriorment, ser publicat.
 3. La programació plurianual i la planificació estratègica de la Universitat hauràn de ser aprovades pel Consell Social amb la proposta prèvia del Consell de Govern.
 4. Correspon al Consell Social aprovar, a proposta del Consell de Govern, les modificacions del pressupost, així com també les concessions de crèdit extraordinari o suplement de crèdit que escaiguen, sempre que haja de fer-se una despesa que no puga ser ajornada a l'exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat en els pressupostos o el vigent siga insuficient i tinguen el caràcter de no ampliables. El Consell Social autoritzarà, així mateix, les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de despeses de la Universitat.
Article 209. Règim financer de les estructures específiques de servei a la comunitat universitària
 1. Les fundacions i la resta d'entitats amb personalitat jurídica pròpia, creades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, tindran un pressupost propi i independent. El seu règim econòmic i financer serà el que preveuen els seus instruments constitutius, així com també les normes generals que hi resulten aplicables.
 2. L'aprovació del pressupost correspondrà a l'òrgan que tinga atribuïda aquesta competència d'acord amb la normativa general aplicable. Amb caràcter previ a l’aprovació, les entitats que depenguen de la Universitat, i també aquelles en què la Universitat tinga una participació majoritària en el capital o fons patrimonial equivalent, hauran de posar en coneixement el projecte corresponent al Consell Social, que hi podrà fer propostes.
Secció 2a. De la gestió econòmica
Article 210. Principis generals i normes de gestió econòmica
 1. La Universitat adoptarà les mesures necessàries per a establir un sistema de gestió dels recursos racional, eficaç i descentralitzat.
 2. Les normes de gestió econòmica de la Universitat hauran de ser revisades anualment juntament amb les bases d’execució pressupostària de cada exercici.
Article 211. Ingressos, pagaments i despeses
 1. L’autorització i ordenació de les despeses, i també l’ordenació i la realització dels pagaments, correspondrà a la rectora o rector.
 2. El règim econòmic i pressupostari intern dels centres de despesa, els crèdits de què puguen disposar i la gestió i control d’aquests s’hauran d’ajustar al que preveu, amb caràcter general, la Universitat. L’actuació dels centres de despesa en matèria econòmica s’haurà d’adaptar a les normes elaborades per la Gerència. En tot cas, la contractació de serveis i personal haurà de ser autoritzada per la rectora o rector, que, si escau, podrà delegar-la.
 3. La petició de despesa en les unitats funcionals és competència del seu màxim òrgan unipersonal de govern, i les funcions econòmiques i administratives corresponen al responsable administratiu d’aquestes.
 4. Els serveis generals de la Universitat portaran a terme de manera centralitzada la recaptació d’ingressos i l’afectació de pagaments.
 5. La rectora o rector podrà concedir avançaments de tresoreria, que s’hauran de justificar tenint en compte el caràcter de la despesa i la quantia.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464