Saltar apartados

TÍTOL V. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER. CAPÍTOL IV

De la fiscalització

Article 212. Aprovació dels comptes anuals
  1. Quan acabe l’exercici econòmic, la rectora o rector haurà de sotmetre a informe del Consell de Govern els comptes anuals de la Universitat.
  2. Aquests comptes hauran de ser aprovats pel Consell Social amb caràcter previ al tràmit de la seua rendició davant l’òrgan de fiscalització autonòmic corresponent.
  3. El Consell Social, a l’efecte del que estableix l’apartat anterior, haurà de remetre al Consell de la Generalitat la liquidació del pressupost i la resta de documents que formen els comptes anuals, en el termini i d’acord amb el procediment establits en la normativa vigent.
  4. Les entitats previstes en la secció 3a del capítol VI del títol I d’aquest Estatut que depenguen de la Universitat, o en les quals aquesta tinga una participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, queden sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que la Universitat, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què aquestes entitats puguen estar sotmeses d’acord amb la seua personalitat jurídica.
Article 213. Informació periòdica

La o el gerent informarà el Consell Social de l'estat d'execució del pressupost de la Universitat.

Article 214. Control intern
  1. La Universitat garantirà el control intern dels seus ingressos i despeses a través de la creació de l’Oficina de Control Pressupostari.
  2. Aquesta oficina constituirà una unitat administrativa que haurà d’exercir les seues funcions preferentment amb tècniques d’auditoria, sota la immediata dependència de la rectora o rector, i haurà d’informar anualment el Consell Social de les seues actuacions.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464