Saltar apartados

estructura dels graus

 

ESTRUCTURA DELS TÍTOLS DE GRAU

El títol de Grau correspon al primer cicle dels ensenyaments universitaris. La finalitat que té és proporcionar a l'estudiantat una formació general, en una disciplina o en diverses, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. És a dir, prepara per a treballar o per a continuar la seua formació universitària.

 • Tenen una durada de 240 crèdits europeus (European Credit Transfer System o ECTS), excepte algunes titulacions regulades per directives europees com Medicina, Arquitectura, etc., que tenen més crèdits. Els 240 crèdits es distribueixen en 4 cursos de 60 crèdits cadascun, repartits en semestres de 30 crèdits. Hi ha la possibilitat de matricular-se a temps parcial, la qual cosa es tradueix en una distribució de les matèries en 8 cursos i 16 semestres.
 • Els títols de grau s'adscriuen a alguna de les cinc branques de coneixement següents: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura.
Tipus de matèries
 • Matèries de formació bàsica: cada grau inclou 60 crèdits de formació bàsica, dels quals, almenys 36, estaran vinculats a les matèries pròpies de la branca de coneixement del títol. Aquests crèdits es cursen en la primera meitat del pla d'estudis. Facilitaran la mobilitat entre titulacions de la mateixa branca de coneixement.
 • Matèries obligatòries: les universitats establiran les matèries de caràcter obligatori per a cada títol de grau. Són les matèries fonamentals del títol, el nucli fonamental de la titulació.
 • Matèries optatives: les universitats establiran les matèries optatives per a cada títol de grau. Alguns graus ofereixen la possibilitat de fer diferents itineraris o orientacions mitjançant l'agrupación d'un conjunt de matèries optatives, amb les limitacions que s'establisquen. Si es cursen aquestes matèries, l'estudiant rep una menció en el Suplement Europeu al Títol (SET), on s'especifica l'itinerari o la intensificació curricular. A més es poden obtenir fins a un màxim de 6 crèdits per títol a través del reconeixement de la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Pràctiques externes: Si els plans d'estudis inclouen pràctiques externes en empreses o institucions, aquestes podran ser obligatòries o optatives, es cursaran preferentment en la segona meitat del pla d'estudis i no superaran els 60 ECTS.
 • Treballe final de grau: El treball final de grau és de caràcter obligatori i podrà tenir entre 6 i 30 ECTS. Es farà en la fase final del pla d'estudis i està orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Una vegada elaborat s'haurà de defensar de manera pública.

 

Currículum transversal i competències en idioma estranger

Els titulats de la UA han d'aconseguir uns coneixements i habilitats concretes, que constitueixen el CURRÍCULUM TRANSVERSAL de la UA i que tots els titulats de la UA han d'aconseguir amb independència de la titulació que hagen triat i que són:

 • Competències en idioma estranger
 • Competències informàtiques i informacionales
 • Competències en comunicació oral i escrita

Competències en idioma estranger

Per a poder avaluar el treball fi de grau, en la Universitat d'Alacant és necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de referència Europeu per a les llengües modernes encara que es recomana el B2.
En les instruccions aprovades en Consell de Govern de 29 de maig de 2013 (BOUA 31-05-2013) i la seua posterior modificació del Consell de Govern del 26 de juny de 2014 (BOUA 30-06-2014) es pot obtenir acreditació interna en l'àmbit de la UA:

 • De valencià i de llengua estrangera, cursant i superant les assignatures indicades en l'annex I.
 • Cursant assignatures impartides en valencià i altres llengües segons l'oferta docent de la Universitat d'Alacant
  • de B1 de llengua estrangera, cursant i superant dotze crèdits d'assignatures d'una titulació, que tinguen com a llengua vehicular un mateix idioma no oficial en l'estat espanyol,
  • de B1 de llengua estrangera, cursant i superant dotze crèdits d'assignatures en una universitat estrangera impartides en un mateix idioma no oficial a l'estat espanyol, els crèdits de les quals siguen reconeguts en la titulació en què està matriculat l'alumne o alumne.
  • de B2 de llengua estrangera, cursant i superant vint-i-quatre crèdits d'assignatures en una universitat estrangera impartides en un mateix idioma no oficial a l'estat espanyol, els crèdits de les quals siguen reconeguts en la titulació en què està matriculat l'alumna o alumne.
 • Presentant un certificat oficial de valencià o de llengua estrangera dels que apareixen recollits en l'annex II.

Resta de competències transversals

Quant a les competències informàtiques i informacionales, l'adquisició d'aquestes es reflectirà en les diferents assignatures que preveuen aquestes habilitats com a resultats específics del seu aprenentatge. Les competències en comunicació oral i escrita, necessàries en qualsevol persona universitària es consideraran presents en totes les matèries de les titulacions.

Nou model d'aprenentatge i el crèdit europeu (ECTS)

El model d'ensenyament i aprenentatge en l'EEES és un model centrat en l'estudiant que posa una atenció especial en l'adquisició de competències i d'habilitats, a més dels continguts. La unitat de mesura d'aquest model és el crèdit europeu o crèdit ECTS, el valor del qual oscil·la entre 25 i 30 hores. En la Universitat d'Alacant s'ha optat per 25 hores. En el còmput de les hores s'inclouen les classes lectives teòriques i pràctiques, les hores d'estudi, seminaris, tallers, pràctiques externes, projectes i altres activitats acadèmiques necessàries per a l'avaluació.

Estudia en la Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3456

Fax: (+34) 96 590 3755

Twitter: https://twitter.com/UA_Universidad

Facebook: http://www.facebook.com/campusUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464