Saltar apartados

preguntes freqüents sobre accés, preinscripció i matrícula

¿Accés a la Universitat? T'informem

¿Com s'accedeix a la Universitat des dels estudis de Batxillerat?

Per a accedir als estudis de grau oficials des del Batxillerat cal superar la prova d'accés a la universitat (PAU).

La superació de la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat permet sol·licitar plaça en qualsevol titulació universitària, però si es vol accedir a titulacions on la demanda és superior a l'oferta (titulacions amb "notes de cort" altes) és convenient realitzar la fase voluntària per a poder sumar un màxim de 4 punts suplementaris a la nota de la PAU i tenir més possibilitats d'admissió.

Una vegada superada la PAU, les sol·licituds de places universitàries se sol·liciten a través del procediment de preinscripció universitària.

Els estudiants procedents de Batxillerat sol·liciten les places universitàries per l'anomenat "contingent general" juntament amb els estudiants de Formació Professional.

Per a les titulacions universitàries amb més demanda que ofereix és convenient conèixer les "notes de cort"

¿Com s'accedeix a la Universitat des d'estudis de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, i estudis superiors esportius?

Els titulats de FP, Arts Plàstiques i Disseny, i Estudis Superiors Esportius poden sol·licitar plaça en qualsevol titulació universitària oficial de grau.

Quan es vulga sol·licitar plaça en una titulació de grau on la demanda de places siga superior a l'oferta (titulacions amb "notes de cort" alta) es tindrà l'opció de millorar fins a 4 punts la "nota d'admissió" presentant-se a la fase voluntària de la PAU a les assignatures ponderades per a la titulació o titulacions per a les quals se sol·licita plaça.

Les sol·licituds de places es realitzaran a través del procediment de preinscripció universitari pel contingent general

¿Què són les proves d'accés a la universitat per a Majors de 25 anys?

Són unes proves específiques d'accés a estudis universitaris per a persones majors de 25 anys que no puguen accedir per altres vies (Llei Orgànica d'Educació. Art. 69.6 )

Com a desenvolupament del citat article, el Reial decret 1892/2008 (Arts. 28 a 35), regula la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys per a tota Espanya establint requisits, estructura de la prova, universitat on realitzar-la, criteris de qualificació i instruccions d'organització.

En l'àmbit de la Comunitat Autònoma Valenciana, la prova de majors de 25 anys està regulada per les ordres de la Conselleria d'Educació que, a més de les qüestions comunes, inclou, com a annex, els temaris de les assignatures .

La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys es realitza de forma simultània i amb els mateixos exàmens en totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants que superen les proves de majors de 25 anys, sol·licitaran plaça a través el procediment de preinscripció universitària . La plaça s'assignarà pel contingent de majors de 25 anys que no podrà ser inferior al 2% (normalment el 3%).

¿Quins requisits cal complir per a poder presentar-se a les Proves de Majors de 25 anys?

Podran participar en la prova d'accés per a majors de 25 anys les persones que NO reunisquen les condicions necessàries per a l'accés a la universitat i hagen complit els 25 anys d'edat abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en el qual es realitzen les proves.

¿Com accedeixen a la universitat els majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral?

El Reial decret 1892/2008 que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix en el seu Article 36 la via d'accés a través de l'acreditació professional.

 • Aquesta via d'accés es podrà realitzar per a una titulació concreta que impartisca una determinada universitat.
 • Caldrà tenir compliments 40 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de començament del curs acadèmic
 • No es podrà tenir altres títols que habiliten per a accedir a estudis universitaris per altres vies
 • Els plans d'estudis dels títols oficials de grau establiran els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional l'acreditació de la qual permetrà accedir per aquesta via.
 • Entre els criteris d'admissió s'establirà, en tot cas, la realització d'una entrevista personal.

En la fase de valoració de la via d'accés de majors de 40 anys es computara;

 • Experiència laboral relacionada i títols de FP de grau mitjà valorables ( Taula )
 • Cursos de formació degudament acreditats per Centres o Organismes Oficials relacionats.
 • Coneixement de valencià
 • Coneixement de llengües extragueres ( taula d'equivalències )

   

 • Més informació

¿Què són les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys?

El Reial decret 1892/2008 que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix en els seus articles 37 al 44 la via d'admissió a estudis universitaris per a majors de 45 anys.

 • S'haurà de tenir compliments 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es realitzen les proves
 • No es podrà tenir altres títols que permeten accedir a estudis universitaris per altres vies
 • S'haurà de realitzar la prova d'accés en la universitat que impartisca la titulació a la qual es vol accedir
 • Es realitzarà una prova d'accés a l'any
 • La prova d'accés constarà d'un examen de Comentari de Text o desenvolupament de tema general d'actualitat , examen de castellà i examen de valencià . Els exàmens es qualificaran de 0 a 10, caldrà obtenir un mínim de 5 per a superar-los
 • Com a part de la prova d'accés es realitzarà una entrevista personal on s'obtindrà qualificació de "apte" o "no apte"
 • Únicament es podrà realitzar una prova d'accés de majors de 45 anys per curs acadèmic
 • Una vegada superades les proves en una universitat la persona interessada podrà tornar a presentar-se en la mateixa universitat per a millorar nota, se li respectarà la millor qualificació
 • Si la persona interessada decideix presentar-se a la prova en una altra universitat només es prendrà en consideració, a l'efecte d'ingrés, la qualificació obtinguda en aquesta última

 

¿Com accedeixen als estudis universitaris espanyols els alumnes procedents de sistemes educatius de països de la Unió Europea i altres països amb conveni?

Aquest procediment d'accés també és aplicable a estudiants procedents de Suïssa, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Andorra i Xina i als estudiants de les Escoles Europees i del Batxillerat Internacional

Per a iniciar estudis oficials de Grau a Espanya bastarà amb acreditar el compliment dels requisits d'admissió a estudis universitaris en el país d'origen.

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) s'encarrega de realitzar la verificació de l'emplene d'aquests requisits mitjançant la documentació acreditiva que han de presentar els interessats.

La UNED una vegada comprovat l'emplene dels requisits, expedirà la " credencial d'accés " que inclourà la qualificació d'admissió a estudis universitaris espanyols.

Els estudiants que vulguen accedir a titulacions amb més demanda que places podran millorar la seua nota d'admissió examinant-se d'assignatures en les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la UNED. Aquestes assignatures seran valorades per les universitats públiques per a millorar la nota d'admissió.

Per a més informació:

 Universitat Nacional d'Educació a Distància. Edif. Fac. Educació  C/ Juan del Rosal, 14. I- 28040 Madrid. Tel.91 398 6614. E-mail: unedassis@adm.uned.es

¿Com accedeixen als estudis de grau els estudiants procedents de sistemes educatius de països estrangers (no UE i altres països amb conveni)?

Hauran de sol·licitar:

1.- Homologació dels estudis preuniversitaris pel Batxillerat espanyol presentant la sol·licitud dirigida al Ministeri d'Educació.


2.- Una vegada homologats els estudis estrangers no universitaris o havent presentat correctament la sol·licitud d'homologació, es realitzarà la verificació i l'obtenció de la nota d'admissió (màxim 6 punts) a través del portal UNEDasiss.

 • Per a millorar la nota d'accés fins a un màxim de 10 punts, els estudiants podran inscriure's per a realitzar les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).
 • Els estudiants estrangers podran examinar-se de fins a un màxim de quatre assignatures de les oferides en les PCE
 • Admissió en la Universitat d'Alacant i reste universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Es ponderaran les dues millors qualificacions obtingudes en les assignatures superades en les PCE (nota màxima d'admision 14 punts).
 • Es realitzen dues proves d'acces perl any. A la fi de maig i a principis de setembre. Per a presentar-se a la prova cal matricular-se prèviament.
 • Les proves es realitzen en els principals centres associats de la UNED a Espanya. En capitals europees, llatinoamericanes, el Marroc i Guinea Equatorial.

Més informació:

 • Proves d'accés a Alacant: Centre Associat de la UNED (C/ Candalix, s/n. 03202 ELX. Tel. 966610000. E-mail: info@elx.uned.es )
 • Informació general sobre accés per a alumnes estrangers. Universitat Nacional d'Educació a Distància. Oficina d'Accés. C/ Juan del Rosal, 14. I- 28040 Madrid. Tel.913989557. E-mail: unedassis@adm.uned.es

Una vegada acreditat l'accés a estudis universitaris espanyols (credencial UE, selectivitat superada) les sol·licituds de places per a obtenir admissió en les universitats públiques espanyoles es realitzen a través d'un procediment denominat " preinscripció " mitjançant el qual se sol·liciten places d'admissió per ordre de preferència en les titulacions impartides per les universitats públiques d'una mateixa Comunitat Autònoma


Resolem els teus dubtes sobre PREINSCRIPCIÓ

¿Què és la preinscripció?

És el procediment administratiu que han de seguir les universitats públiques per a seleccionar al seu alumnat.

La selecció es basa en criteris objectius (nota d'admissió, expedient acadèmic) no podent-se establir altres criteris de selecció que no siguen els contemplats per la normativa reguladora del procediment de preinscripció.

La presentació de sol·licituds d'admissió s'ordenen per districtes universitaris (coincidents amb les universitats d'una mateixa comunitat autònoma). Mitjançant una única sol·licitud es poden sol·licitar places per ordre de preferència en totes les titulacions que s'impartisquen en les universitats del mateix districte.

Un alumne pot presentar una única sol·licitud per districte universitari, però pot presentar sol·licituds en quants districtes universitaris siguen del seu interès.

Preinscripció districte universitari de la Comunitat Valenciana

¿Com, quan i on se sol·licita l'admissió?

La sol·licitud de places universitàries es realitza mitjançant el procediment de PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

El procediment de preinscripció és únic per a totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Mitjançant una única sol·licitud se seleccionen els estudis per ordre de preferència fins a un màxim de 20 titulacions. Instruccions generals.

Els terminis de presentació de sol·licituds per a la FASE ÚNICA de preinscripció s'obrin des de principis de juny fins a mitjan juliol.

La sol·licitud de preinscripció es realitza a través d'un procediment telemàtic (no cal l'entrega física ni de la sol·licitut ni de la documentació)

Criteris d'assignació de places i notes de cort

Les places universitàries, en la universitats públiques, s'adjudiquen sobre la base de criteris objectius corresponents a les qualificacions obtingudes en les proves d'accés o a les valoracions dels expedients acadèmics.

Les universitats públiques no deixaran places vacants, prèviament oferides, mentre hi haja sol·licitants per a elles.

Per als estudiants que accedeixen a través de la superació de la PAU el primer criteri serà la "nota d'admissió", tenint preferència els estudiants que hagen superat la prova en la convocatòria ordinària (juny).

No hi ha una nota mínima d'admissió preestablida, la nota de tall és la de l'últim alumne que apareix en la "llista d'admesos" després del procediment de preinscripció .

Les "notes de cort" són orientatives, poden variar d'un curs a un altre. Les titulacions amb "notes de cort" altes són aquelles que tenen més demanda que places oferides.

La nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants és de 14 punts (10 punts de la fase obligatòria de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents a la fase voluntària)

Les "notes de cort" del contingent general són de referència per a alumnes procedents d'estudis de batxillerat i d'estudis de Formació Professional.

L'alumnes procedents d'estudis de FP podran presentar-se a la fase voluntària de la PAU per a millorar la seua qualificació d'admissió fins a en 4 punts més.

Consulta les Notes de tall de la Universitat d'Alacant

¿Com puc consultar els resultats de preinscripció?

El calendari de preinscripció estableix el dia de publicació dels resultats.

A la Comunitat Valenciana la consulta del resultat de la sol·licitud de preinscripció es realitza a través d'Internet des de la website de preinscripció. A més, els estudiants reben via SMS informació sobre la titulació en la qual han sigut admesos.

L'endemà de la publicació en la web, es publiquen els llistats d'admissions en la premsa local i autonòmica.

La consulta per la website de preinscripció permet conèixer la titulació en la qual l'alumne ha sigut admès i si no s'ha obtingut admissió a la titulació de primera preferència, la posició en la qual s'ha quedat en llista d'espera (aquesta informació no es publica en la premsa ni en la informació que es rep per SMS).

Juntament amb la publicació dels resultats de preinscripció, les universitats inclouen informació sobre el calendari de matrícula i instruccions d'actuació per als alumnes que hagen quedat en llista d'espera.

Els calendaris de matrícula i procediments de llista d'espera no són els mateixos en totes les universitats.

Els alumnes que hagen sol·licitat places universitàries en altres comunitats autònomes han d'informar-se del dia i procediment de consulta de resultats del districte universitari corresponent. 

¿Què he de fer una vegada conegut els resultats de preinscripció?

Després de la publicació de resultats de preinscripció , els estudiants han de seguir les instruccions de matriculació que establisca la universitat d'admissió.

En la Universitat d'Alacant, els estudiants admesos per a iniciar estudis de Grau en la Universitat d'Alacant rebran un SMS i un correu electrònic comunicant-li-ho. La UA t'enviarà al correu que has facilitat en la preinscripció les instruccions de matrícula, la cita i la teua adreça de correu institucional (...@alu.ua.es). Han de seguir els següents passos:

Entrar en la web: https://cvnet.cpd.ua.es/gestident/claveacceso/solicitar/es per a obtenir la seua contrasenya d'accés a UACloud de la Universitat d'Alacant.

Ha d'entrar en UACloud/Campus Virtual amb les dades d'accés que haurà rebut i formalitzar la matrícula.

Aquells estudiants que vulguen obtenir ajuda podran matricular-se en la Sala d'informàtica General o en aules d'informàtica del propi centre. També, hi haurà un Servei Telefònic de Preinscripció i matrícula 965909900

Tutorial programa automatrícula (pdf i videos)

En la Universitat d'Alacant, els estudiants que hagen quedat en llista d'espera hauran de matricular-se de la titulació en la qual hagen obtingut admissió, si no ho fan perdran aqueixa plaça.

Igualment, hauran de consultar les instruccions i calendari de moviments de llistes d'espera (que s'iniciaran una vegada finalitzat el termini de matrícula d'estudiants admesos). Si finalment s'obtingueren plaça a través de la llistes d'espera, sol·licitaran l'anul·lació de la matrícula en la titulació on van ser admesos en primera instància i si hagueren abonat taxes de matrícula podran traspassar-les a la nova titulació o sol·licitar la seua devolució.

¿Tens preguntes sobre la MATRÍCULA ? Te les resolem.

 

¿Com es matricula l'alumnat de primer curs? ¿Com es gestionen les llistes d'espera?

Després de la publicació de resultats de preinscripció :

 • Tots els estudiants admesos per a cursar estudis en la Universitat d'Alacant, independentment de l'ordre de preferència de la titulació d'admissió hauran de matricular-se, de no fer-ho en el termini establit perdran la plaça obtinguda.
 • Els estudiants admesos rebran, en l'adreça de correu electrònic que hagen indicat en la sol·licitud de preinscripció, un missatge amb el seu correu institucional UA (...@alu.ua.es) que inclourà instruccions per a activar la seua clau d'accés a UACloud i a l'app. de "matrícula". El missatge inclourà el període de matrícula de l'estudiant i instruccions.
 • El termini de matrícula s'estableix en els dies immediatament posteriors al de publicació de resultats de preinscripció. El període de matriculació s'ordena per les notes d'accés dels estudiants de manera que aquells amb millors qualificacions poden començar a matricular-se amb antelació de manera que hi haja preferència a l'hora de triar grups horaris de matí o vesprada.
 • Tota la informació i documentació necessària per a matricular-se, es podrà trobar i descarregar accedint al sobre virtual de matrícula .
 • El pagament de matrícula serà domiciliat en compte i en quatre terminis ( instruccions i venciments )
 • Els estudiants que sol·liciten beca MEC , inicialment, solament abonaran les taxes administratives (70%u20AC aprox.) Si finalment obtenen beca no abonaran més quantitats. Si la beca és denegada abonaran les taxes de matrícula distribuïdes en els rebuts que encara falten per emetre.
 • Si es té dret a altres rebaixes o a gratuïtat de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor, discapacitat) caldrà lliurar o fer arribar a la secretaria de la facultat el document acreditatiu en el període de matrícula.
 • Encara que l'accés al programa de matrícula es pot realitzar des de qualsevol ordinador, s'habiliten sales de matrícula (amb estudiants-becaris de suport). També, durant el període de matrícula s'habilita un Servei Extraordinari d'Atenció Telefònica amb lineas multiples i horari continuat de 9.00h a 19.45h.

Estudiants en situació de llistes d'espera en la UA

 • Podran consultar el moviment de vacants per la web un dia a últims de juliol .si les vacants oferides arriben a la posició de la llista d'espera haurà de matricular-se aqueix mateix dia de 9.00h a 14.00h .
 • Si després del dia de moviment de llistes d'espera no s'ha obtingut plaça, l'endemà es podrà realitzar la "ratificació en llista d'espera" a través d'una aplicació web. Quedaran exclosos de la llista d'espera els qui no ho sol·liciten expressament. A partir d'aqueix moment, si es genera alguna plaça vacant més, el centre cridarà per ordre de nota als estudiants ratificats en la llistes d'espera i li oferirà la plaça. Els centres poden oferir places vacants fins a final de setembre.

Instruccions i calendari de matrícula.

¿Quant costa la matrícula i com es paga?

El cost de la matrícula per a estudis oficials (graus, llicenciatures, diplomatures, etc.) està limitat per preus públics . L'import anual de les taxes acadèmiques s'estableix per la Generalitat Valenciana d'acord amb els límits d'increment màxims i mínims que determina el Ministeri d'Educació.

Per als títols de grau, el preu per crèdit acadèmic en primera matrícula varia des de 13.86€  fins a 21.16€ depenent del nivell d'experimentalitat dels estudis. 

Suposant que un estudiant superara totes les assignatures en primera matrícula, un títol de grau de la branca d'humanitats vindria a costar 3.300 € aproximadament i un títol de la branca sanitària uns 5.000€ aprox. 

Els estudiants que obtenen beques no paguen matrícula. Els estudiants membres de famílies nombroses o estudiants amb discapacitat poden tenir deduccions des del 50% fins al 100%. Els estudiants que obtenen qualificacions de "matricula d'honor" tenen descompte en el preu de matrícula al curs següent.

El preu del crèdit en segona i tercera matrícula tindran recàrrecs del 75% i del 271% respectivament.

El preu mínim de matrícula serà de 300%u20AC.

El sistema de pagament de la matrícula d'estudis oficials en la Universitat d'Alacant es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària . Serà possible, no obstant açò, que l'estudiant puga seleccionar pagar la totalitat de les taxes de matrícula en un únic rebut. Per als estudis de doctorat i els ensenyaments propis es podran establir altres formes de pagament així com un nombre de terminis diferent.

La domiciliació bancària es podrà realitzar en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros (SÀPIA: Single Euro Payments Area )

L'impagament d'algun dels terminis comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat.

Els estudiants sol·licitants de beca s del Ministeri d'Educació difereixen el pagament de la matrícula fins a la resolució de la seua sol·licitud de beca. Aquests alumnes, realitzen, a mitjan setembre, un pagament de taxes administratives (70%u20AC aprox. alumnes de nou ingrés. 10%u20AC aprox. resta d'alumnes). Una vegada resolta la sol·licitud de beca, si és favorable a l'alumne estarà exempt de pagament, si és desfavorable se li enviarà un rebut per l'import de les taxes acadèmiques.

Els estudiants sol·licitants de beques però que no compleixen els requisits acadèmics exigits en les convocatòries realitzaran el pagament cautelar de les taxes acadèmiques.

L'emissió de rebuts de pagament s'anuncia a través de SMS i s'accedeix als mateixos a través d'UACloud , app "Pagament de Rebuts"


¿De quantes assignatures (crèdits) es poden matricular els estudiants?

Els estudiants de la UA a temps complet han de matrícularse d'almenys 48 crèdits.

Els estudiants a temps parcial podran matricular-se d'entre un mínim de 24 crèdits i un màxim de 47 crèdits.

L'estudiant pot triar el tipus de matrícula cada curs i des del primer curs.

Els estudiants que acrediten una discapacitat i obtinguen l'informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) podran optar per la modalitat de matrícula reduïda de mínim 6 crèdits i màxim 23 crèdits.

Normativa de la UA de permanència en estudis de grau

¿Quines modalitats de matrícula hi ha?

Els estudiants de la UA disposen de tres modalitats de matrícula que es poden seleccionar cada curs i des de primer curs.

 • Matrícula a temps complet:
  • Es tracta de la modalitat de matrícula ordinària que per defecte correspon a tots els estudiants.
  • Suposa matricular-se d'almenys 48 crèdits.
  • L'estudiant pot matricular-se del nombre màxim de crèdits que desitge.
 • Matrícula a temps parcial:
  • Es tracta d'una modalitat de matrícula pensada per a estudiants que compatibilitzen el treball amb els estudis o que per motius personals o de rendiment acadèmic poden o deuen seguir els estudis amb menor càrrega lectiva anual.
  • Suposa matrícularse d'entre un mínim de 24 crèdits i un màxim de 47 crèdits.
  • Els estudiants amb matrícula a temps parcial podran accedir a beques i ajudes si compleixen la resta de requisits acadèmics i econòmics. L'ajudes a rebre es calcularan tenint en compte la condició d'alumne amb matrícula parcial.
 • Matrícula reduïda:
  • Es tracta d'una modalitat de matrícula dirigida a estudiants que presenten algun tipus de discapacitat
  • Per a fer ús de la matrícula reduïda caldrà presentar sol·licitud acreditant certificat oficial d'incapacitat i informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) de la Universitat d'Alacant
  • Els estudiants amb modalitat de matrícula reduïda es matricularan d'una forqueta d'un mínim de 6 crèdits i un màxim de 23 de crèdits.
  • Els estudiants amb matrícula reduïda podran accedir a beques i ajudes si compleixen la resta de requisits acadèmics i econòmics. L'ajudes a rebre es calcularan tenint en compte la condició d'alumne amb matrícula reduïda.

Normativa de permanència i continuació d'estudis de grau de la UA¿Tens més preguntes?
Consulta preguntes freqüents.

Anar a preguntes freqüents

 

Estudia en la Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3456

Fax: (+34) 96 590 3755

Twitter: https://twitter.com/UA_Universidad

Facebook: http://www.facebook.com/campusUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464