Saltar apartados

Accés

 

Amb caràcter general, l'accés als títols oficials de Grau oferits per la Universitat d'Alacant requerirà estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent i la superació de la prova al fet que es refereix l'art. 42 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i Reial decret 1892/2008, de 24 de novembre).

 

Vies d'accés

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. Batxillerat i Prova d'accés a la Universitat (Selectivitat). Encara que es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana haver cursat la/s modalitat/és: Humanitats i Ciències Socials.

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic es poden consultar en la taula següent.

 

 

 

 

 

2. Batxiller o títols equivalents d'ordenacions educatives anteriors amb o sense prova d'accés a la Universitat (Selectivitat) superadaPodran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tinguen ja superada la prova d'accés  en anys anteriors com els quals no tenint superada la prova d'accés, posseïsquen alguna de les següents titulacions: títol de batxiller de la LOGSE, COU, Certificat acreditatiu d'haver superat el curs Preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al Batxillerat.

Els que tinguen la prova d'accés superada d'anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, encara que també podran presentar-se a la fase general. Els que no tinguen la selectivitat superada hauran de presentar-se a la fase general, i si ho desitgen, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica han de tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. Formació Professional. Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior: es pot accedir des de qualsevol família professional. 

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per a alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula del punt 1.

4. Estudiants de sistemes educatius de països de la Unió Europea o d'altres Estats amb els quals Espanya haja subscrit acords internacionals sobre aquest tema. Es requereix credencial d'accés, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden realitzar la prova d'accés completa. En tots dos casos han de presentar-se a la prova d'accés que organitza la UNED.

5. Estudiants de sistemes educatius estrangers, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de Batxillerat i superació de la Prova d'Accés a la Universitat, organitzada per la UNED.

6. Accés per a majors de 25 anys. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció/és  preferent/s: Ciències Socials i Jurídiques. + info

7. Accés per a majors de 40 anys sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1%  i un 3% de les places oferides. + info 

8. Aceso per a majors de 45 anys. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via els qui no posseïsquen titulació que habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1%  i un 3% de les places oferides. + info

9. Titulats universitaris o equivalents. Es reserva un 3% de les places.

 

Tràmits per a sol·licitar plaça: presincripción i matrícula

Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).

Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula, habitualment al juliol i setembre en l'EURLE. Informació de matrícula.

 

Oferta de places i nota de tall per contingents

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES EN EURLE

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

General

Majors 25

Majors 40

Majors 45

Titulats

Esportistes

Minusvàlids/des

2010-11

60

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2011-12

60

5,000

8,588

---

---

7,480

---

---

2012-13

60

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2013-14

60

5,000

7,820

---

---

5,000

---

---

2014-15

60

5,000

5,300

---

---

---

---

---

2015-16

60

5,000 6,180  --- 8,010  --- --- ---

2016-17

60

5,000            
2017-18 50 5,000            

Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.

Les notes definitives poden ser inferiors a les ací recollides.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464