Saltar apartados

Nombre de crèdits i estructura

 

Estructura per crèdits

El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 30 crèdits aconseguint, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de crèdits per tipus de matèria

 

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 144
Optatives 30
Treballe Fi de Grau 6
Crèdits totals 240

 

Explicació general del Pla d'estudis

El Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans està conformat per 240 crèdits, dels quals 204 estan integrats en mòduls de formació bàsica i obligatòria.

El pla d'estudis comprèn les matèries següents: Dret del Treball, Dret de la Seguretat Social, Procediment Laboral, Dret Sindical, Organització del Treball, Adreça de Recursos Humans, Sociologia, Estadística, Psicologia, Història, Economia, Comptabilitat, Ciència Política, Polítiques públiques d'ocupació, Salut Laboral, Prevenció de Riscos Laborals, Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Pràctiques externes i Treballe fi de Grau. Aquestes matèries es desagreguen en les assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives.

Totes les matèries de formació bàsica es troben en primer curs. Les assignatures que s'ofereixen en els mòduls bàsic i obligatori són quadrimestrals, de sis crèdits la majoria, a excepció de dues assignatures de 9 crèdits cadascuna d'elles que s'ofereixen en el primer quadrimestre de quart curs.

Les matèries optatives compten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en 2 itineraris diferents: un, relatiu a l'Assessoria d'empreses, i un altre referent a la Gestió de Recursos Humans.

Al marge d'aqueixos itineraris, les pràctiques externes s'incorporen també com a matèria optativa de 6 crèdits, podent triar l'alumne entre dur a terme aquestes pràctiques o cursar l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, o l'assignatura Estadística Aplicada a les Relacions Laborals, o una assignatura optativa de l'altre itinerari no cursat per l'alumne. Aquestes pràctiques (o, si escau, qualsevol de les dues assignatures abans esmentades) es realitzaran durant el primer quadrimestre de quart curs (o primer quadrimestre de vuitè curs per als alumnes a temps parcial), a través dels convenis de col·laboració subscrits amb les diferents Entitats públiques o privades.

El treball fi de grau té assignat 6 crèdits, i es durà a terme durant la fase final del pla d'estudis, en el segon quadrimestre de quart curs. Prèviament a l'avaluació del treballe fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Relació d'assignatures optatives i itineraris

Les matèries optatives compten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en 2 itineraris diferents: un, relatiu a l'Assessoria d'empreses, i un altre referent a la Gestió de Recursos Humans.

D'aquesta manera, l'alumne podrà triar entre cursar un o un altre itinerari. Els dos itineraris que es plantegen estan compostos per assignatures que de forma coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació. L'esment de l'itinerari cursat en el suplement al títol s'obté quan se superen les quatre assignatures que ho componen.

Al marge d'aqueixos itineraris, les pràctiques externes s'incorporen també com a matèria optativa de 6 crèdits, podent triar l'alumne entre dur a terme aquestes pràctiques o cursar l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, o l'assignatura Estadística Aplicada a les Relacions Laborals, o una assignatura optativa de l'altre itinerari no cursat per l'alumne. Aquestes pràctiques (o, si escau, qualsevol de les dues assignatures abans esmentades es realitzaran durant el primer quadrimestre de quart curs (o primer quadrimestre de vuitè curs per als alumnes a temps parcial), a través dels convenis de col·laboració subscrits amb les diferents Entitats públiques o privades.

 

Assignatura

Tipus ECTS Semestre
Itinerari 1. Assessoria d'empresa
Aplicació del Dret del Treball Op 6 8
Dret concursal de l'empresa Op 6 8
Sistema jurídic tributari Op 6 8
Activitat administrativa per a la creació i funcionament d'empreses Op 6 8
Itinerari 2. Gestió de Recursos Humans
Intervenció reguladora en el marcat de treball Op 6 8
Economia Laboral Op 6 8
Gestió de la prevenció de riscos laborals Op 6 8
Sistemes d'Informació per a la gestió dels Recursos Humans Op 6 8
Fora d'itinerari
Pràctiques externes Op 6 7
Intoducción a la Contebilidad / o / Estadística aplicada a les Relacions Laborals Op 6 7
o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne. Op 6 7
 

Matrícula màxima i mínima de crèdits

 

  Temps complet Temps parcial
  ECTS matrícula mínima ECTS matrícula màxima ECTS matrícula mínima ECTS matrícula màxima
Primer any 48 72 24 47
Resta d'anys 48 72 24 47

 

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464