Saltar apartados

Perfil del contractant

 

El 16 de desembre de 2011 va entrar en vigor el Reial decret Legislatiu 3/2011, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La citada llei obliga als òrgans de contractació a difondre a través d'internet el seu perfil de contractant per a assegurar la transparència i accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual.

 

 Perfil de contractant. Ajuntament d'Elda 

L'Ajuntament d'Elda, del que l'Escola universitària de Relacions Laborals (EURLE) és un organisme autònom, gestiona la contractació major d'obres, serveis i subministraments relativa a aquest centre, per la qual cosa s'inclou ací un enllaç al perfil del contractant de l'entitat local, on s'editen les licitacions i adjudicacions. Per a procediments de contractació menor, els Estatuts reserven funcions a dos òrgans de l'EURLE: el Consell Rector i Gerent.

 

 Règim de contractació de l'EURLE

ESTATUTS DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS D'ELDA (extracte) 

“Article 37. Règim de contractació. 1. L'Escola estarà sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic i altra normativa vigent en aquesta matèria”.

 

 Funcions del Consell Rector i Gerent

ESTATUTS DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS D'ELDA (extracte) 

  • Consell Rector 

“Article 10. Funcions. Corresponen al Consell Rector les següents funcions: […] D) La contractació d'obres, serveis i subministraments pel procediment de contracte menor, quan excedisca de les atribucions del Gerent i siga inferior als límits establits en la Llei de Contractes del Sector Públic. […] J) Proposar a l'Ajuntament la contractació d'obres, serveis i subministraments que queden fóra de les competències del Consell Rector, en nom de l'Organisme Autònom, a través de subvencions en espècie”. 

  • Gerent 

“Article 18. Atribucions […] En particular tindrà les següents funcions: […] H) La contractació d'obres, serveis i subministraments que no excedisquen dels quals són competència del Consell Rector, pel procediment de contracte menor, en la quantia inferior a la regulada en les bases d'execució pressupostària”.

 

Escola universitària de Relacions Laborals d'Elda


Escola universitària de Relacions Laborals
Centro Cívico. Plaza de la Ficia
Avda. de Chapi, 36
03600 ELDA

Tel: (+34) 965 399 511

Fax: (+34) 965 399 511

Twitter: http://twitter.com/EurleElda

Facebook: http://www.facebook.com/eurle

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464