Saltar apartados

Experto Desarrollo Aplicaciones Web con Java EE y Java Script (2015-16)

El curs 2015-16 es va impartir la 13ª edició de l'Expert en Desenvolupament d'Aplicacions Web amb Java EE i Javascript.

Opinions d'antics alumnes
 • "Per a mi, el curs va ser de llarg el millor curs que he pogut realitzar. Grans professionals impartint-ho i grans alumnes cursant-ho. Es va treballar dur, però va valdre la pena. L'important és que tot el que s'aprèn s'utilitza dia a dia en les empreses i, almenys a mi, m'ha donat un gran valor en el mercat."

  Alex Pérez
  Desenvolupador FrontEnd en BT Expedite, UK

 • "A mi em va servir per a aprofundir en un llenguatge, conèixer tecnologies que s'usen en el món real, ja acabes treballant en Java o no (en el meu cas estic amb nodejs, angularjs i javascript en general). Sense saber-ho, durant el curs vaig aprendre a fer les pràctiques amb TDD (crear els tests abans de programar). Aquestes metodologies són molt útils i cada vegada es van adoptant mes i van sent requerides."

  Luis Sánchez Castellanos
  Developer engineer en BlinkBox Books, UK
 • "El curs va suposar el nexe entre el món acadèmic i el món professional. Avui dia, sempre parlant per la meua experiència, el coneixement de frameworks com Spring o JPA és el que realment m'ha obert les portes del món professional. La carrera em va ensenyar a programar. El curs em porte a treballar."

  Yago Segura
  Desenvolupador Java EE en Mimacom Ibèrica, València

 • "Per a mi el curs va servir per a conèixer i definir clarament els diferents mòduls que componen una aplicació Java EE. I com ha d'estructurar-se el codi perquè el creixement i el manteniment de l'aplicació siga el menys costós possible."

  Francisco Pomata Sempere
  Coordinador de desenvolupaments per a entitats públiques, Teralco Tecnologies Informàtiques, Alacant

 • "Per a mi el curs va ser un punt d'inflexió en la meua vida professional. Vaig aprendre una manera "real" de treballar amb Java que no veus en la carrera. També, en posar-ho en el meu CV, em va servir per a destacar sobre els demas que optaven a un lloc. "

  Fernando Boluda
  Analyst Programmer en Rumbo.es / Viajar.com

 • "El curs va suposar un punt d'inflexió en la meua carrera professional on vaig poder actualitzar els meus coneixements amb les últimes tecnologies Java."

  José Luis Ortiz
  Arquitecte en Everis, Alacant
 • "L'expert va suposar donar un salt qualitatiu en els meus coneixements de Java i a ampliar la meua visió sobre les noves tecnologies que avui dia s'usen en les aplicacions reals."

  Jose Manuel Sánchez Bernabeu
  Investigador Dept. Tecnologia Informàtiques i Computació, Universitat d'Alacant


 • "El curs em va permetre assentar les bases per a poder créixer professionalment i afrontar nous reptes i projectes. Ademas, a nivell personal, em va permetre conèixer gent molt interessant, tant professors i alumnes. Sens dubte, molt recomendabe"

  Fco. Javier Márquez Sirvent
  R&D Engineer en Embarcadero Technologies, Alacant


 • "Els experts en Java són molt demandats en l'actualitat. Per a qui estima la programació i sàpia traure-li partit al curs, est pot ajudar-te a obrir moltes portes en el món laboral a curt termini."

  Beatriz Díaz Ferrandez
  Developer / System Admon, WNW Design Ltd, UK

 • "Un curs imprescindible on aprendràs, d'una forma practica, les ultimes tecnologies de Java EE desenvolupant una aplicació empresarial completa."

  Emilio Bravo Garcia
  CTO en simbiotika.com

Contingut

Amb el títol propi de postgrau Expert Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions Web amb Java EE i Javascript aconseguiràs una formació en desenvolupament d'aplicacions web amb Java EE 7 (perfil web) i clients Javascript.

Pots trobar una descripció completa dels continguts en la web amb els materials docents de l'expert (expertojava.ua.es).

Web apuntes

 • Estudiarem les tecnologies Java EE 7 per a desenvolupar el backend d'una aplicació web amb components web, JPA, components EJB, serveis REST (JAX-RS) desplegats en servidors d'aplicacions i núvols PaaS.
 • Per a desenvolupar la parteix client de les aplicacions estudiarem tecnologies Javascript, jQuery, Backbone.js i AngularJS.
 • Completarem la formació amb tecnologies alternatives com Grails i bases de dades NoSQL.

Eines i tecnologies

L'aprenentatge serà fonamentalment pràctic, utilitzant les últimes eines i tecnologies de desenvolupament:

 • Entorns i eines de desenvolupament: IntelliJ, NetBeans
 • Bases de dades MySQL i MongoDB
 • Servidors d'aplicacions Tomcat i WildFly (JBoss)
 • Desplegament en núvols PaaS: OpenShift i CloudBees
 • Sistemes d'integració contínua: Maven, Git i Bitbucket

Assignatures i competències específiques

 • COMPONENTS WEB (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: Miguel Ángel Lozano
  Compentencias: Conèixer i utilitzar les API de components web de Java EE 7 per a desenvolupar aplicacions en el servidor: servlets, processament de peticions, gestió de sessions, servlets asíncrons, seguretat, websockets, llenguatge d'expressions, JavaBeans.
 • FRAMEWORKS DE PERSISTÈNCIA (1,5 ECTS, 15 hores)
  Professor: Domingo Gallardo
  Compentencias: Conèixer i utilitzar l'API JPA per a modelar i gestionar la persistència d'una aplicació web: mapeado entitat-relació, context de persistència, bean validation, consultes JPQL, API criteria, transaccions gestionades pel contenidor, JTA, gestió de la concurrència.
 • COMPONENTS ENTERPRISE (1 ECTS, 10 hores)
  Professor: Domingo Gallardo
  Competències: Conèixer i utilitzar els components enterprise bean per a definir i encapsular la lògica de negoci en el servidor d'una aplicació web: beans de sessió amb i sense estat, beans de sessió singleton, invocació asíncrona, enterprise beans i JPA, temporitzadors, seguretat.
 • SERVEIS REST (1,5 ECTS, 15 hores)
  Professora: María Isabel Alfonso
  Competències: Conèixer i utilitzar l'API JAX-RS per a desenvolupar serveis REST en el servidor: serveis REST, processament JSON, serveis REST asíncrons, autenticació i seguretat.
 • SERVIDORS WEB I PAAS (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: José Luis Zamora
  Competències: Conèixer i utilitzar les tecnologies de desplegament d'aplicacions Java EE 7 en servidors i en plataformes en el núvol: servidors web, configuració de recursos, seguretat, desplegament en el núvol, integració contínua.
 • LLENGUATGE JAVASCRIPT (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: Aitor Medrano
  Competències: Conèixer i utilitzar el llenguatge Javascript per a dissenyar aplicacions web en el costat del client: introducció al llenguatge Javascript, objectes JS, processament del DOM, AJAX, proves, frameworks jQuery, jQuery UI.
 • FRAMEWORKS JAVASCRIPT (I) - BACKBONE.JS (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: Otto Colomina
  Competències: Conèixer i utilitzar frameworks Javascript per a dissenyar aplicacions web en el costat del client: introducció a MVC en Javascript, framework Backbone.js, templates amb Underscore i Mustache.js, vistes i subvistas, persistència amb APIs REST, proves.
 • FRAMEWORKS JAVASCRIPT (II) - ANGULARJS (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: Alejandro Such
  Competències: Conèixer i utilitzar frameworks Javascript per a dissenyar aplicacions web en el costat del client:MVC amb el framework AngularJS, formularis i validació, directives bàsiques, comunicació amb el servidor, routing i navegació.
 • FRAMEWORKS D'APLICACIONS WEB - GRAILS (2 ECTS, 20 hores)
  Professor: Francisco García
  Competències: Conèixer i utilitzar un framework àgil per al desenvolupament complet i ràpid d'una aplicació web: llenguatge Groovy, framework Grails, scaffolding, patró MVC, GORM, TDD amb Spock, Spring Security, desplegament d'aplicacions.
 • BASES DE DADES NOSQL (1 ECTS, 10 hores)
  Professor: Aitor Medrano
  Competències: Conèixer i utilitzar bases de dades NoSQL: bases de dades NoSQL, bases de dades documentals, MongoDB, CRUD, GridFS, ús d'índexs, agrupacions i map-redueix, sharding.
 • PROJECTE D'APLICACIÓ WEB (3 ECTS, 30 hores):
  Professors: Domingo Gallardo, María Isabel Alfonso, José Luis Zamora, Alejandro Such
  Competències: Desenvolupar un projecte complet d'aplicació web que integre les tecnologies Java EE 7 en el servidor i Javascript en el client: disseny i funcionalitats, control de versions amb Git, repositoris de codi font: GitHub i Bitbucket, proves amb JUnit, construcció automàtica amb Maven, desenvolupament de la capa de persistència i els objectes de negoci amb JPA i EJB, disseny i desenvolupament d'un API REST, desplegament del servei, desenvolupament de l'aplicació client amb AngularJS.

Objectius generals

En acabar el títol aconseguiràs els següents objectius generals:

 • Analitzar les diferents tecnologies Java per al desenvolupament d'una aplicació web i seleccionar la més apropiada en funció de les seues característiques.
 • Aplicar les tecnologies del perfil web de Java EE 7 en el servidor i Javascript en el client per a desenvolupar una aplicació web completa.
 • Conèixer i aplicar eines i metodologies de treball en equip per al desenvolupament d'aplicacions web amb Java i Javascript.
 • Conèixer i saber utilitzar eines i serveis per a compartir projectes de codi font obert, per a utilitzar-los en projectes propis i per a contribuir en la seua millora.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom de noves eines, frameworks, APIs i llenguatges de programació relacionats amb les tecnologies Java i Javascript.
 • Reconèixer la importància de les tecnologies Java i Javascript en el desenvolupament de nous serveis i negocis, així com en l'engegada ràpida i la fàcil escalabilidad dels serveis de noves start-ups.
 • Capacitat de desenvolupar aplicacions i serveis que complisquen criteris estrictes de qualitat en tots els aspectes d'una aplicació programari: rendiment, emplene dels requisits, qualitat del codi font.

Professorat

El curs compta amb un excel·lent equip de professors que realitza de forma coordinada les diferents activitats docents, com l'elaboració de material, exercicis i projectes, la impartició de classes o la seua tutorización. Tots ells tenen una gran experiència docent i professional en el camp de Java Enterprise, participant des dels seus inicis en la creació i desenvolupament del títol.

Professorat extern

Fran García

Francisco García Rico

Enginyer en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Programador amb més de 14 anys d'experiència professional en el desenvolupament d'aplicacions web. Ha treballat en el laboratori d'idiomes de la UA i des de 2012 en diferents start-ups en el Regne Unit: Secret Fuites i Engage Sciences. Professor del curs Groovy&Grails: desenvolupament ràpid d'aplicacions impartit en la Universitat d'Alacant des de l'any 2009 i de l'Especialista Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils. Professor de l'Expert Java des de 2010.

http://www.frangarcia.net

Aitor Medrano

Aitor Medrano Escrig

Enginyer en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Ha treballat durant diversos anys en diferents empreses de consultoria i desenvolupament de projectes programari a Madrid, destacant entre elles Indra. Ha participat com a analista/programador i com a arquitecte/analista en diferents projectes d'aplicacions transaccionals i distribuïdes per a importants empreses com Iberia, Metrovacesa o Renault. Professor de Secundària, especialitat Informàtica. Professor de l'Expert Java des de 2005.

http://twitter.com/aitormedrano

Alejandro Such

Alejandro Such Berenguer

Enginyer en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Ha treballat durant diversos anys com a analista/programador i consultor Java en diverses empreses en l'àrea d'Administració Pública. Ha sigut cap de projectes en nitsnets|studios, especialitzat en l'elaboració de plataformes i-commerce a mesura. En l'actualitat treballa en Grup ASV. Professor de l'Expert Java des de 2011.

http://twitter.com/alejandro_such

http://veamospues.wordpress.com

José Luis Zamora

José Luis Zamora Sánchez

Enginyer en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Ha treballat durant diversos anys en la CAM com a arquitecte programari i administrador d'arquitectura multicanal corporativa basada en WebLogic. Actualment treballa en Banc Sabadell com a analista funcional. Professor de l'Expert Java des de 2011.


Professorat de la Universitat d'Alacant

Isabel Alfonso

María Isabel Alfonso Galipienso

Llicenciada en Informàtica per la Universitat Politècnica de València i doctora en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Professora Titular del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Professora en el Grau en Enginyeria Informàtica. Ha coordinat la traducció del lliure Enginyeria del Programari de Ian Sommerville, Ed. Addison Wesley. Professora de l'Expert Java des de 2002. En l'actualitat és Directora del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Otto Colomina

Otto Colomina Pardo

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de València. Professor Titular del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Professor en el Grau en Enginyeria Informàtica, en l'especialitat d'Enginyeria del Programari i en el Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils. Ha coordinat diferents cursos de la Universitat d'Alacant com XML avançat. Professor de l'Expert Java des de 2002.

Domingo Gallardo

Domingo Gallardo López

Director del Títol d'Expert. Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de València i doctor en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Professor Titular del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Professor en el Grau en Enginyeria Informàtica, en l'especialitat d'Enginyeria del Programari i en el Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils. Ha coordinat diferents cursos de la Universitat d'Alacant com a Programació Avançada en Java i Programació en Llenguatge Java. Professor de l'Expert Java des de 2002.

http://www.dccia.ua.es/diumenge/

http://twitter.com/domingogallardo

Miguel Ángel Lozano

Miguel Ángel Lozano Ortega

Enginyer en Informàtica i doctor per la Universitat d'Alacant. Professor Contractat Doctor del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Professor en el Grau en Enginyeria Multimèdia. Coordinador de diferents cursos sobre tecnologies Java i sobre desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils (iOS i Android). Director del Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils. Autor del lliure Programació de dispositius mòbils amb J2EM, Ed. Servei de Publicacions de la UA, 2004. Desenvolupador d'aplicacions per a Android i iOS. Professor de l'Expert Java des de 2002.

http://www.dccia.ua.es/malozano

http://twitter.com/malozano1978

Durada i calendari

 • Durada: del 16 d'octubre de 2015 a maig de 2016 (20 setmanes de classes, intercalant algunes setmanes de descans)
 • 20 crèdits (200 hores)
 • Horari: divendres de 16:00 a 21:00 h. i dissabte de 9:00 a 14:00 h.
 • Laboratoris:
  • Divendres: Aula informàtica L17 - EPS I (des de principi de curs fins al 22/01/2016) i L14 - EPS I (des del 29/01/2016 fins a final de curs)
  • Dissabte: Aula informàtica BG/INF1, Biblioteca General (Aula Mac)
Calendari
 • Versió on-line en Google Calendar

Matrícula

Requisits i límit de matrícula

Per a garantir la qualitat del curs, el nombre de places estarà limitat a 22 alumnes.

S'estableixen dos contingents amb els següents criteris d'admissió:

Contingent general

Un 85% de les places (19 places).

És requisit estar en possessió d'un dels següents títols:

 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

També s'admetran a alumnes que estiguen cursant algun dels estudis anteriors i tinguen un màxim de 30 crèdits pendents per a la seua obtenció.

Els candidats en aquest contingent s'ordenaran per la nota mitjana de l'expedient en la titulació d'accés.

Contingent de professionals i titulats en altres titulacions

Un 15% de les places (3 places).

Es requereix, segons la normativa sobre ensenyaments propis de la UA, reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES.

També és necessari acreditar, mitjançant una prova d'accés teòric/pràctica, coneixements suficients en els següents aspectes de desenvolupament de programari i programació:

 • Programació bàsica en llenguatge Java
 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Disseny i gestió de bases de dades relacionals
 • Programació web bàsica: llenguatge HTML, CSS i HTTP

En la web del curs es publicarà la data de realització de la prova, que serà posterior al final de la preinscripció.

Els candidats en aquest contingent s'ordenaran per la nota obtinguda en la prova teòric/pràctica.

Després d'ordenar els candidats amb els criteris anteriors, s'admetran el nombre de places de cada contingent i la resta quedarà en una llista d'espera del contingent. Les vacants es cobriran en primer lloc amb la llista d'espera del contingent i, en el cas de no existir, amb la llista d'espera de l'altre contingent.

Preu

Taxes acadèmiques (%u20AC/crèdit): 90,00 %u20AC x 20 crèdits = 1.800 %u20AC
Taxes addicionals d'obertura d'expedient acadèmic i expedició, manteniment o actualització de targetes d'identitat: consultar en la web del Centre de Formació Contínua

Pagaments en 4 terminis:

 • Primer pagament 10 dies després de la matrícula: 1/4 taxes acadèmiques (450 %u20AC) + taxes addicionals
 • Segundo pague al novembre de 2015: 1/4 taxes acadèmiques: 450 %u20AC
 • Tercer pagament al febrer de 2016 d'1/4 taxes acadèmiques: 450 %u20AC
 • Quart pagament al març de 2016 d'1/4 taxes acadèmiques: 450 %u20AC

Taxa d'expedició del títol d'Expert (preu orientatiu, del curs 2012/13): 70,69 %u20AC

Beques

Es concedirà 1 mitja beca per cada 10 alumnes matriculats. La data de sol·licitud i la tramitació de la beca s'anunciarà en el seu moment en aquesta web.

Preinscripció

El termini de preinscripció és de l'1 al 24 de juliol de 2015. S'haurà d'emplenar el formulari de preinscripció disponible en la pàgina de Preinscripcions de la UA (en l'apartat Estudis Propis de Postgrau > Expert en Desenvolupament d'Aplicacions Web amb Java EE i Javascript).

Una vegada emplenat el formulari, t'enviarem des de la secretaria del departament un correu electrònic sol·licitant la documentació necessària per a la baremación de la sol·licitud d'admissió i (si escau) convocant-te a la prova d'accés.

 • Depenent de la titulació d'accés hauràs d'aportar:
  • Titulació informàtica de la UA: Fotocòpia de la fitxa informativa de l'expedient acadèmic
  • Titulació informàtica d'una altra universitat: Fotocòpia de les dues cares del títol d'accés i de l'expedient acadèmic
  • Sense titulació informàtica: Fotocòpia del títol amb el qual s'accedeix als estudis (una altra titulació universitària, titulació de Tècnic Superior, Prova d'Accés a Universitat, etc.)

El 27 de juliol es publicarà la llista d'admesos en el contingent general (19 places). Per al contingent de professionals i titulats en altres titulacions (3 places) es realitzarà una prova d'accés teòric/pràctica el dia 27 de juliol. El dia 29 de juliol es publicarà la llista definitiva d'admesos.

Terminis de preinscripció i matrícula

 • Preinscripció
  • 1 al 24 de juliol de 2015: Preinscripció
  • 27 de juliol de 2015: Publicació de la llista d'admesos
 • Si queden places disponibles
  • 14 al 18 de setembre de 2015: Segon termini de preinscripció
  • 21 de setembre de 2015: Publicació de la llista d'admesos en el segon termini de preinscripció
 • 21 al 30 de setembre de 2015: Matriculació

Títol acreditatiu

Es realitzarà un seguiment setmanal de l'activitat realitzada per cada estudiant (assistència a classes i realització dels exercicis pràctics). Els qui superen aquesta avaluació obtindran el títol d'Expert Universitari per la Universitat d'Alacant signat pel Rector i imprès en model normalitzat.

Els qui hagen assistit regularment als cursos però no hagen superat l'avaluació podran sol·licitar un justificant d'assistència, amb indicació dels crèdits cursats, signat pel Director d'Estudis.

Secretaria del Departament Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Adreça: Edifici Politècnica II
Telèfon: 965903900
Fax: 965903902
e-mail: dccia@ua.es
URL: http://www.dccia.ua.es

CONTÍNUA

El Centre de Formació Contínua s'encarrega de la gestió administrativa del títol una vegada realitzada la inscripció.

Adreça: Edifici Germà Bernàcer
Telèfon: 96 590 94 22
Fax: 96 590 94 42
URL: http://web.ua.es/continua

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web con Java y JavaScript


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3900

Fax: (+34) 96 590 3902

Twitter: https://twitter.com/expertojavaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464