Saltar apartados

Beques

Informació sobre la convocatòria de beques per al curs 2015-16. Pròximament s'actualitzarà amb la informació per al curs 2016-17.

Seguint la normativa de la convocatòria de beques dels titulos de postgrau i especialització aprovada per la Universitat d'Alacant, en aquesta pàgina es detallaran totes les fases del procés de beques del Títol d'Expert en Disseny i Creació de Videojocs.

Resolucions de la Comissió de Beques

Resolució del 12 de gener de 2016, per la qual es publica l'adjudicació de beques del curs 2015-16.

Resolució del 14 de desembre de 2015, per la qual es publica la proposta provisional d'adjudicació de beques. Es dóna un termini de 5 dies hàbils, a explicar a partir de l'endemà a la seua publicació, per a presentar reclamacions en la Secretaria del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Resolució del 14 de desembre de 2015, per la qual es publica el llistat definitiu d'admesos en la convocatòria de beques del curs 2015-2016.

Resolució 19 de novembre de 2015 per la qual es publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i es dóna un termini de 10 dies hàbils per a esmenar les sol·licituds (fins al dimecres 2 de desembre) lliurant les al·legacions en la Secretaria del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Convocatòria 2015-16

Nombre de beques a concedir

Es concedeix una mitja beca

Barems a aplicar

Les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb el coeficient de prelació resultant de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen accés al curs i de la renda familiar per càpita, obtinguda segons la següent fórmula matemàtica:

d = (N / Nmax)·0.5 + (Rmin / R)·0.5

d = coeficient de prelació del sol·licitant
N = nota mitjana de l'expedient obtinguda segons el següent barem:
Matrícula d'honor: 4 punts
Excel·lent: 3 punts
Notable: 2 punts
Aprovat, apte o convalidat: 1 punt
En els estudis estructurats per crèdits, la nota mitjana s'obtindrà de la suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que corresponga, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament corresponent.
Nmax = nota mitjana més alta d'entre totes les dels sol·licitants de la beca
Rmin = renda familiar per càpita més baixa d'entre totes les dels sol·licitants de la beca
R = renda familiar per càpita del sol·licitant

Presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es realitzarà del 2 al 12 de novembre de 2015 en el Registre General o en els registres auxiliars de la Universitat d'Alacant, o a través de les lleres establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de Regimen Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC).

Documentació a aportar

Els qui desitgen prendre part en aquesta convocatòria de beques hauran de fer-ho constar utilitzant l'imprès normalitzat disponible en aquest enllaç.

A la sol·licitud de la beca ha d'acompanyar-li la següent documentació per a acreditar les dades econòmiques:

 • Certificat acadèmic en el qual figure la nota mitjana obtinguda en la titulació que dóna accés a l'expert.
 • En el cas dels residents a Espanya, de cadascun dels membres computables:
  • Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el qual s'indique les persones que residien en el domicili familiar l'any 2014
  • De cadascun dels membres computables
   • Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de l'IRPF del 2014, expedit per l'Agència Tributària
   • Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF del 2014, expedit per l'Agència tributària
 • En el cas de residents en l'estranger:
  • Original (traduït si escau) i còpia per a acarar dels documents expedits per les autoritats tributàries del país que acrediten les rendes de cadascun dels membres computables durant l'any 2014
  • Original (traduït si escau) i còpia per a acarar dels documents expedits per les autoritats competents del país en el qual s'indique les persones que residien en el domiciiio familiar l'any 2014
Publicació

Aquesta convocatòria i els actes administratius que d'ella es deriven es publicaran en la pàgina web oficial de l'estudi, assortint els efectes de notificació als interessats.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de la data de publicació. El recurs podrà interposar-se davant aquesta Comissió de Beques o davant el Vicerector de Planificació d'Estudis de la Universitat d'Alacant

Data de publicació: 28 d'octubre de 2015

Expert en Disseny i Creació de Videojocs


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464