Com hi accedisc? Grau en Arquitectura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Arquitectura   Grau en Arquitectura
Grau en Arquitectura

Com hi accedisc?

 

 

Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat). Encara que es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana haver cursat la/es modalitat/s: Ciències i Tecnologia.

  Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic es poden consultar en la taula següent

  Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

  Asignatures

  de

  Batxillerat

  Paràmetres ponderació
  Anàlisi Musical II
  Biologia
  Ciències de la Terra i Mediambientals
  Dibuix artístic II
  Dibuix Tècnic II
  Disseny
  Economía de l'empresa
  Electrotècnica
  Física
  Geografia
  Llenguatge musical
  Literatura universal
  Matemàtiques  aplicades a les Ciències Socials II
  Matemàtiques II
  Química
  Tècnicas
  Tecnología Industrial II

  Cursos  2010-11

  2011-12

   

  0.1                                  
  0.2   X X    X  X X  X X         X X   X

  Cursos  2012-13

  2013-14

   

  0.1   X X      X X               X    
  0.2          X      X X         X     X

 

 • BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat) SUPERADA: Podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els qui tinguen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els qui no tenint superada la prova d'accés, posseïsquen alguna de les següents titulacions: títol de batxiller de la LOGSE, COU, Certificat acreditatiu d'haver superat el curs Preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al Batxillerat. Els qui tinguen la prova d'accés superada d'anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, encara que també podran presentar-se a la fase general. Els qui no tinguen la selectivitat superada haurien de presentar-se a la fase general, i si ho desitgen, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió. Per a la fase específica han de tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

 

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL: Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior: Es pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió a aquest estudi realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula del punt 1.

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS REFERENT A AIXÒ. ES REQUEREIX CREDENCIAL D'ACCÉS , expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden realitzar la prova d'accés completa.

 

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

 

 • ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció/ns preferent/s: Enginyeria i Arquitectura.

 

 • ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides.

 

 • ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via les persones  que no posseïsquen cap titulació que els habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides.

 

 • TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Es reserva un 3% de les places.
+info:

 

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DISCAP.

2010-11

120

9,787

5,710

---

---

6,760

---

---

2011-12

120

9,107

7,158

---

---

7,400

5,000

5,000

2012-13

120

8,124

5,035

---

---

6,800

5,000

---

2013-14

120

6,133

5,000

---

---

5,860

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 

  inici

Adaptacions

 

A continuació hi ha una taula en la qual s'estableix l'adaptació dels estudis d'Arquitecte als de grau en Arquitectura.

PLA D'ARQUITECTE  1996

Crèdits

PLA D'ARQUITECTE  2010

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Fonaments Matemàtics I +

Ampliació de Fonaments Matemàtics I

12

Fonaments Matemàtics 1

6

Fonaments Matemàtics II +

Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 2

6

Ampliació de Fonaments Matemàtics I + Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 1

Fonaments Matemàtics 2

12

Fonaments Físics I

7,5

Física Aplicada 1

6

Fonaments Físics II

7,5

Física Aplicada 2

6

Geometria Descriptiva + Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic-I + Dibuix Tècnic-II + + Dibuix Tècnic-III

 

39

Geometria per a l'Arquitectura +

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2 +

36

Geometria Descriptiva                                 

9

Geometria per a l'Arquitectura                   

6

DibuixTècnic-I + Dibuix Tècnic-II           

12

Dibuix 1                                                        

6

Anàlisi de Formes                                      

9

Anàlisi i Ideació 1                                  

6

Dibuix Informatitzat (optativa) +

Elaboració Gràfica (optativa)

9

Dibuix 3

6

Anàlisi de Formes + Dibuixe Tècnic III

18

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

12

Dibuix Tècnic III +

Dibuix Informatitzat (optativa)

13'5

Dibuix 2

6

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Dibuix Tècnic-III

21

Dibuix 1 + Dibuix 2

12

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III

30

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2                                 

24

Dibuix Tècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III + Dibuix Informatitzat (optativa)

 

34'5

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

30

IMPORTANT: No es poden utilitzar dos dels supòsits anteriors (10 files precedents corresponents a assignatures d'Expressió Gràfica) en què figure una mateixa assignatura del Pla 96. L'alumne haurà d'escollir la situació més favorable sense duplicar cap assignatura de les que hi ha en les caselles de la columna de l'esquerra de les files escolides.

Condicionament i Serveis I + Condicionament i Serveis II + Ampliació d'Instal·lacions en l'Edificació (optativa), o Infraestructures Urbanes (optativa)

 

 

19,5

Condicionament i Serveis 1 + Condicionament i Serveis 2 + Condicionament i Serveis 3

 

 

 

18

Condicionament i Serveis I

9

Condicionament i Serveis 1

6

Condicionament i Serveis II

6

Condicionament i Serveis 3

6

Introducció a la Construcció  

9

Introducció a la Tecnologia

6

Materials de Construcció +

Materials i Tècniques de Restauració (cal tenir aprovades les dues assignatures)

15

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

 

 

6

Construcció I              

9

Sistemes Constructius Bàsics

6

Construcció II                         

12

Sistemes Constructius Avançats

6

Construcció III                        

12

Sistemes Constructius Singulars

6

Construcció IV                       

9

Projecte d'Execució

6

Tècniques de Restauració + Història dels Sistemes Constructius + Mantenim. i Conserv. d'Edificis

13,5

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

 

6

Introducció Estructures + Estructures de l'Edificació I

18

Estructures 1

6

Estructures de l'Edificació II +

Mecànica del Sòl i Fonamentacions

12

Estructures 2

6

Formigó Armat

9

Estructures 3

6

Estructures Metàl·liques

6

Estructures 4

6

Projecte d'Estructures Singulars

6

Construcció i Disseny d'Estructures

6

Urbanística I

9

Urbanisme 1

6

Urbanisme II

9

Urbanisme 2

6

Urbanisme III

6

Urbanisme 3

6

Urbanisme IV

12

Urbanisme 4 + Urbanisme 5

12

Urbanística I+ Urbanisme II + Urbanisme III + Urbanisme IV

 

36

Urbanisme 1 + Urbanisme 2 + Urbanisme 3 + Urbanisme 4 + Urbanisme 5 + Urbanisme 6

36

PROJECTES I

18

Projectes 1 + Projectes 2 + Projectes 3

24

PROJECTES II

18

Projectes 4 + Projectes 5

18

PROJECTES III

15

Projectes 6 + Projectes 7

18

PROJECTES IV

15

Projectes 8 + Projectes 9

12

Història de l'Arquitectura

9

Composició Arquitectònica 2

6

Teoria de l'Arquitectura

6

Composició Arquitectònica 3

6

Història de l'Arquitectura + Teoria de l'Arquitectura

15

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 2

Composició Arquitectònica 3

18

Composició I

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició II

9

Composició Arquitectònica 4

6

Composició III

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició I + Composició II + Composició III

21

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 4

Composició Arquitectònica 5

18

Teoria i Projectes d'Intervenció en el Patrimoni

6

Composició 6

6

TOTAL

322,5

TOTAL

288

 

Els crèdits cursats per l'estudiant d'Arquitectura que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. 1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.
 2. 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa per la quota de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Arquitecte que s'extingeix, caldrà tenir present el que indica la normativa sobre règim de permanència i progressió de la Universitat d'Alacant.

També és aplicable la disposició transitòria segona inclosa en la normativa de la Universitat d'Alacant que estableix: "Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Si els alumnes esgoten les convocatòries esmentades sense haver superat les proves, qui vulga continuar els estudis haurà de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i el crèdit ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits."


 

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.


inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici