Per què estudiar el grau? Grau en Arquitectura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Arquitectura   Grau en Arquitectura
Grau en Arquitectura

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

 1. Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.
 2. Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, com també de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades.
 3. Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 4. Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 5. Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, com també la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre si en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 6. Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguen en compte els factors socials.
 7. Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.
 8. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.
 9. Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, com  també de la funció dels edificis, de manera que es dote a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 10. Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 11. Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

inici

Estructura dels Estudis

El Grau en Arquitectura s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 12 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 300 crèdits en cinc cursos acadèmics més 30 crèdits del Projecte Fi de Grau.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

Distribució del pla d'estudis per tipus de matèria

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació Bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

228

Optatives incloses pràctiques externes (OP)

12

Treball de fi de grau

30

TOTAL CRÈDITS

300

 

 

 

 

 

Explicació general del pla d'estudis

El pla d'estudis s'ha estructurat considerant els tres blocs especificats pel reial decret que regula els títols per a l'exercici de la professió d'Arquitecte així com en les matèries que s'estableixen en el mateix.

El grau està constituït per 330 ECTS distribuïts en sis anys (onze semestres) tenint en compte que l'últim correspon al Projecte Fi de Grau.

A més s'inclou una oferta de optatividad destinada a Anglès, Informàtica i Pràctiques Externes.

Finalment, el Projecte Final de Grau se situa en 30 crèdits una vegada superats els 300 crèdits anteriors. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

La Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau estableix en el seu article 7: L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

Relació d'assignatures optatives i itineraris
 

ASSIGNATURA

ECTS

CURS/

SEMESTRE

ITINERARI 1:

TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 1

6

5º curs

Semestre 10

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 2

6

ITINERARI 2:

TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL

TALLER DE CONSTRUCCIÓ

6

TALLER D'ESTRUCTURES

6

ITINERARI 3:

LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL

NORMATIVES VIGENTS

6

INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ

6

ANGLÈS

ANGLÈS 1

6

INFORMÀTICA

INFORMÀTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES 1

6

PRÀCTIQUES EXTERNES 2

6

inici

Trets d'identitat

 

Sense text

inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

Sense text

inici

 

 

Continuar la meua formació

Sense text
inici

Eixides Professionals

 

El grau en Arquitectura habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionals d'arquitectes.

Les  principals NORMES REGULADORES DE L'EXERCICI PROFESSIONAL són, entre d'altres, les disposicions següents (en ordre cronològic):

 1. a) Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, que aprova les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seua professió, ratificat excepte en els aspectes econòmics per la disposició derogatòria de la Llei 7/ 1997, de 14 d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals.
 2. b) Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre ordenació de l'edificació.
 3. c) Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.
 4. d) Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el codi tècnic de l'edificació (CTE).

Aquestes normes no solament donen per suposada l'existència d'aquest títol sinó que n'avalen la importància en les societats contemporànies en atorgar-li atribucions de gran importància en les economies desenvolupades, com ara les següents:


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:


inici