Com és el grau? Grau en Biologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Biologia   Grau en Biologia
Grau en Biologia

Com és el grau?

 

 

Calendari Acadèmic

 

  inici

Resum del Pla d'Estudis

 

Resum complet [pdf]

Plan de estudis resumit

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

Biologia

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS

Matí

VAL: Matí

ARA: Matí

Matí i vesprada

VAL: Matí i vesprada

ARA: Matí i vesprada

Matí i vesprada

VAL: Matí i vesprada

ARA: Matí i vesprada

Matí i vesprada

 

Horaris de classes i dates de examens del grau en Biologia - Facultat de Ciències

Pla d'Estudis

 

  inici

Competències del títol

  inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

La Facultat de Ciències ofereix una atenció personalitzada al seu alumnat, i per a açò el centre compta amb professorat-tutor que ofereix suport, ajuda i orientació en temes relacionats amb aspectes acadèmics, personals i professionals.

Les activitats del PAT es realitzen en grups reduïts i també de forma individualitzada segons les necessitats demandades.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES:

 

COM I QUAN INSCRIURE'S EN EL PAT

En fer la matrícula dels teus estudis , activant la casella corresponent.

 

TUTORS DEL GRAU EN QUÍMICA

 

+info:

  inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

La Facultat de Ciències gestiona, en estreta col·laboració amb el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant, un programa de mobilitat que integra totes aquelles actuacions els objectius de les quals són:

Les estades en altres Universitats tant nacionals com de l'estranger es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Institucions.

+info: 

 

  inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

La Facultat de Ciències gestiona un programa de pràctiques dirigit als estudiants que hagen superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la titulació i/o els requisits determinats en el seu pla d'estudis. Aquestes pràctiques tenen com a objectius principals:

https://vuala.ua.es/# Les pràctiques es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Empreses i Institucions públiques o privades.

  +info:

  inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG , cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info :

  inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

L'alumnat que cursa  títols de grau  a la Universitat d'Alacant ha d' acreditar , com a mínim, el  nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol  (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas,  per a poder avaluar el treball de fi de grau  caldrà tenir-lo acreditat.

Les  diverses vies  per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

  inici

Capacitació docent en llengües

Per a l'alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la  docència  no universitària és absolutament  recomanable  l'obtenció de la  capacitació docent en llengües  (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el  curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès  que imparteix la UA.

+info :

  inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan la persona interessada accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

  inici

Quadre de responsables del grau

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat de Ciències té implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els títols.

Estructura

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències té una estructura de coordinació que està composta per:

Funcionament

inici

Normativa d'interès

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 +info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Adaptació curricular

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar ?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CSE) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:
Manual de normativa acadèmica

   inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

  inici

Informació complementària

 

 

  inici

Dubtes freqüents

 

  inici

Centre

Facultat de Ciències

Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Web: https://ciencias.ua.es/va

Tel : (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax : (+34) 96 590 3781

+info: Estructura i organizació del centre