Com hi accedisc? Grau en Biologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Biologia   Grau en Biologia
Grau en Biologia

Com hi accedisc?

 

 Perfil d'Ingrés

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Biologia tinguen un perfil cientificotècnic, de ciències de la salut, havent cursat almenys les matèries Biologia i Química o en segon de batxillerat, sent convenient que disposen de coneixements en les matèries Ciències de la Terra, Matemàtiques II i Física.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Biologia es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
 • Esperit científic.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes.
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Sensibilitat pels problemes ambientals.
 • Formació complementària recomanable: anglès i Informàtica a nivell d'usuari.

  inici 

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de  Ciències .
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

  Taula 1

ASSIGNATURESFactors de ponderació
0,1 0,2
Biologia   X
Física   X
Geologia   X
Matemàtiques II   X
Química   X

 
Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau en Biologia (Curs 2019/20)

 

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU (taula 1) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU (taula 1), només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU (taula 1). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les les ponderacions de la taula 1.  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció preferent: Ciències.
  +info

  ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS s
  ense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides.
  +info
  ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via els qui no posseïsquen titulació que habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides.
  +info
  TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Es reserva un 3% de les places.
+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

 

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Medioambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de la empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec
Història de la música
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musical
Lliteratura universal
Matemàtiques Socials
Matemàtiques II
Química
Tècnicas
Tecnología Industrial II

Curs

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2   X X    X     X X                 X X   X

Curs

2012-13

2013-14

2014-15

0.1    
 
        X                         X
0.2   X                                X    

Curs

2015-16

2016-17

0.1                 X                         X
0.2   X X   X       X                   X  X    

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT FUNCIONAL

2010-11

160

9,123

6,835

---

7,025

6,240

---

6,756

2011-12

160

8,886

7,728

---

---

6,790

---

---

2012-13

160

9,401

6,565

---

---

6,180

---

5,000

2013-14

160

8,826

5,345

---

---

5,000

---

---

2014-15

160

9,300

5,000

---

---

6,200

---

5,000

2015-16

160

9,640

6,270

---

---

6,460

8,970

---

2016-17

160

9,850

5,000

---

---

5,000

5,000

---

2017-18

160

9,718

5,000

---

---

5,000

5,000

5,000

2018-19

160

9,896

6,420

5,000

---

5,000

5,000

5,000

2019-20

160

9,894

5,000

---

---

5,000

5,000

---

 inici

Procediment d'Admissió

 

 

  inici

Adaptacions

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE LA LLICENCIATURA DE BIOLOGIA AL NOU GRAU EN BIOLOGIA

Licenciatura en Biologia

Grau en Biologia

Matemàtiques (6 crèdits)

Fonaments Matemàtics (6 crèdits)

Biomatemàtiques (6 crèdits)

Fonaments Matemàtics (6 crèdits)

Química (6 crèdits)

Química (6 crèdits)

Física dels Processos Biològics (6 crèdits)

Física (6 crèdits)

Geologia Exògena (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Geologia Endògena (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Bioquímica (10 crèdits)

Bioquímica I (6 crèdits)

Citologia i Histologia Vegetal i Animal (10 crèdits)

Biologia Cel·lular  (6 crèdits)

Histologia (6 crèdits)

Botànica (10 crèdits)

Botànica  (6 crèdits)

Zoologia (10 crèdits)

Zoologia I (6 crèdits)

Zoologia II (6 crèdits)

Bioestadística (6 crèdits)

Estadística (6 crèdits)

Introducció a la Inferència Estadística (6 crèdits)

Estadística (6 crèdits)

Fisiologia Vegetal (10 crèdits)

Fisiologia Vegetal: Nutrició, Transport i Metabolisme  (6 crèdits)

Microbiologia (10 crèdits)

Microbiologia   (6 crèdits)

Introducció al Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (6 crèdits)

Iniciació a la Investigació (6 crèdits)  

Fisiologia Animal (10 crèdits)

Fisiologia Animal I  (6 crèdits)

Fisiologia General i Biofísica (6 crèdits)

Fisiologia Animal I  (6 crèdits)

Ecologia (10 crèdits)

Ecologia (6 crèdits)

Ecologia de Poblacions i Comunitats (6 crèdits)

Fisiologia Animal (10 crèdits)

Fisiologia Animal II (6 crèdits)

Regulacions i Integracions Fisiològiques (4.5 crèdits)

Fisiologia Animal II (6 crèdits)

Genètica (10 crèdits)

Genètica (6  crèdits)

Ampliació de Bioquímica (6 crèdits)

Bioquímica II (6 crèdits)

Ampliació de Botànica (10 crèdits)

Biodiversitat Vegetal (6 crèdits)

Biologia i Conservació d'Artròpodes (10 crèdits)

Zoologia II (6 crèdits)

Fonaments de Fisiologia Vegetal Aplicada (9 crèdits)

Fisiologia del Desenvolupament Vegetal (6 crèdits)

Genètica Molecular i Ingenieria Genètica

(9 crèdits)

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Inmunologia (4.5 crèdits)

Inmunologia General (6 crèdits)

Inmunologia Aplicada (4.5 crèdits)

Inmunologia Aplicada i Inmunopatologia (6 crèdits)

Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia Molecular (4.5 crèdits)

Tècniques Moleculars (6 crèdits)

Fisiologia General i Biofísica (6 crèdits)

Tècniques Estructurals i Funcionals (6 crèdits)

Introducció a l'Estudi dels Ecosistemes (6 crèdits)

Mètodes en Biodiversitat (6 crèdits )

Biogeoquímica (4.5  crèdits)

Modelització de Sistemes Ecològics (6 crèdits)  

Ecologia de Sistemes i Modelització (4.5 crèdits)

Biologia de la Reproducció i del Desenvolupament

(4.5  crèdits )

Biologia del Desenvolupament (6 crèdits)

Bases Celulars de la Conducta (4.5 crèdits)

Regulació Metabòlica (6 crèdits)  

Biotecnologia Enzimàtica i Enginyeria Metabòlica

(6 crèdits)

Enzimologia (6 crèdits)

Biotecnologia Enzimàtica i Enginyeria Metabòlica

(6 crèdits)

Fisiologia Humana (6 crèdits)

Fisiologia Humana (6 crèdits)

Genètica Molecular Humana  (6 crèdits)  

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Genètica Molecular i Aplicada (6 crèdits)

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia Industrial (4.5 crèdits )

Microbiologia Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia Clínica (6 crèdits)

Microbiologia Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia dels Aliments (4,5 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Microbiologia Ambiental (6 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Microbiologia Marina (6 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Bioquímica i Biologia Molecular d'Haloarchaea  (6 crèdits)

 

Biotecnologia Vegetal (6 crèdits)

Cultius Celulars i Enginyeria Tisular (6 crèdits)

Mètodes i Tècniques en Biopatologia Clínica (6 crèdits)

Cultius Celulars i Enginyeria Tisular (6 crèdits)

Biopolimers (6 crèdits)

Fonaments de Biotecnologia Molecular i Microbiana

(6 crèdits)

Sistemes d'Informació Geogràfica en Ecologia (6 crèdits)

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental (6 crèdits)

Impacte Ambiental (6 crèdits)

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental(6 crèdits)

Ecologia Humana i Ordenació del Territori (6 crèdits)

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental (6 crèdits)

Edafologia (6 crèdits)

Edafologia (6 crèdits)

Edafologia Aplicada (4.5  crèdits )

Relació Sòl-Planta (6 crèdits)

Geobotànica (6  crèdits )

Biogeografia (6 crèdits)

Autoecologia de Plantes Vasculars (6  crèdits )

Ecologia (6 crèdits)

Ecologia de Vertebrats Terrestres (6  crèdits )

Ecologia (6 crèdits)

Ecofisiologia Vegetal (6  crèdits )

Ecofisiologia Vegetal (6 crèdits)

Conservació i Restauració d'Espacis Naturals (6  crèdits )

Gestió i Restauració d'Ecosistemes (6 crèdits)

Gestió de Recursos Biològics (6 crèdits)

Gestió i Restauració d'Ecosistemes (6 crèdits)

Conservació i Restauració d'Espais Naturals (6  crèdits )

Biologia de la Conservació (6 crèdits)

Evolució i Zoogeografia  (6  crèdits )  

Biogeografia (6 crèdits)

Pràctiques en Empresa (6  crèdits )

Pràctiques Externes A (6 crèdits)

Pràctiques en Empresa (6  crèdits )

Pràctiques Externes B (6 crèdits)

Biologia Marina (9 crèdits)

Biologia Marina (6 crèdits)

Microbiologia Molecular (6 crèdits)

 

Adaptacions Fisiològiques en Ambients Especials

   (6  crèdits )  

Fisiologia Animal II (6 crèdits)  

Bioactivadoes en Producció Vegetal (6 crèdits)

 

Biologia del Bents   (6 crèdits) 

 

Biologia Pesquera i Acuicultura   (6 crèdits)  

 

Biologia i Control de Dolentes Herbes   (6 crèdits)  

 

Biologia i Control de Plagues Agroforestals   (6 crèdits)   

 

Biopatologia   (6 crèdits)  

 

Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes   (6  crèdits )   

 

Botànica Econòmica   (6 crèdits)   

 

Contaminació del Aire i Aigua (6 crèdits)

 

Cultius Controlats (6 crèdits)

 

Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica (6 crèdits) 

 

Dinámica de Poblacions Marines   (6 crèdits)  

 

Ecotecnologia i Ecoauditories   (6 crèdits)  

 

Ecotoxicologia   (6 crèdits)  

 

Educació Ambiental   (6 crèdits)  

 

Entomologia Mèdic-Veterinària   (6 crèdits)  

 

Fisiologia de l'Exercici   (6 crèdits)  

 

Fisiologia i Tecnologia de la Postrecol·lecció de Fruits i Hortalisses   (6  crèdits)

 

Fisiopatologia (6 crèdits)

 

Fitopatologia (6 crèdits)

 

Geologia Ambiental (6 crèdits)

 

Paleontologia (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Hidrogeologia (6 crèdits)

 

Inmunologia Industrial (6 crèdits)

 

Inmunopatologia (6 crèdits)

Inmunologia Aplicada i Inmunopatologia (6 crèdits)

Introducció a la Teoria del Caos i Fractals. Aplicacions Biològiques (6 crèdits)

 

Medicina Tropical i Parasitologia Clínica (6 crèdits)

 

Mètodes i Tècniques en Paleobiologia, Paleopatologia i Biologia Forense (6 crèdits)

 

Zoologia de Vertebrats (6 crèdits)

Zoologia I (6 crèdits)

 Oceanografia Biològica (6 crèdits)

 

 Oceanografia Química i Contaminació Marina

(6 crèdits)

 

 Propagació d'Especies Vegetals (6 crèdits)

 

 

Projectes en Biologia  (6 crèdits)

 

Treball de Fi de Grau  (18 crèdits)

 inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

Transferència de crèdits

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

 inici 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

inici