Per què estudiar el grau? Grau en Biologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Biologia   Grau en Biologia
Grau en Biologia

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El títol ha de proporcionar coneixements adequats de morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius i anàlisis relacionades amb aquests, tant des del punt de vista docent i investigador, com de la utilització aplicada d'aquests coneixements.

Ha de permetre l'exercici d'activitats com ara:

  1. Estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i materials biològics, com també les seues restes i senyals d'activitat.
  2. Investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics.
  3. Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control de qualitat de materials d'origen biològic.
  4. Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de la seua acció.
  5. Estudis genètics i la seua aplicació.
  6. Estudis ecològics, avaluació d'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
  7. Assessorament i divulgació científica i tècnica sobre temes biològics i el seu ensenyament.
  8. Totes aquelles activitats que guarden relació amb la biologia.

 

inici

Estructura dels Estudis

El Pla d'Estudis del Grau en Biologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun,  i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls (bàsic, fonamental, complementari i avançat).

L'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria Projectes en Biologia, de 6 crèdits, i el Treball de Final de Grau, de 18 crèdits.

El treball de final de grau, que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS. Aquest s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs experimentals, l'alumne podrà efectuar diverses activitats, entre les quals hi ha la recerca d'informació, recollida i anàlisi de dades, investigació (en laboratori, computacional, en el camp, en processos industrials o bibliogràfica, etc.). Aquestes activitats es podran dur a terme en departaments, instituts d'investigació, empreses i institucions, depenent de les característiques de l'activitat científica plantejada. En el treball de final de grau, l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que reculla un treball original de l'alumne relacionat amb la biologia i que pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics, o en un treball pràctic de biologia.   Abans de l'avaluació del treball de finalització de grau, l'alumne haurà d'acreditar coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica.

El Grau en Biologia consta de dos itineraris: "Itinerari Biologia Ambiental", i " Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria", de 54 ECTS cadascuna. Aquesta oferta total consta de 18 assignatures optatives de 6 crèdits, incloent-hi les assignatures optatives "Pràctiques Externes A" (Itinerari Biologia Ambiental) i "Pràctiques Externes B" (Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria). Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i tenen com objectiu complementar la formació dels futurs graduats proporcionant una visió de la Biologia aplicada a diferents àmbits. En cada itinerari s'ofereixen, en els semestres 7 i 8, un total de nou assignatures (incloent-hi les pràctiques externes). Per a constituir un itinerari, l'alumnat pot triar cursar un mínim de cinc assignatures optatives, de l'itinerari corresponent. L'assignatura de pràctiques externes corresponent a cada itinerari pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres.

En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

  1. Pràctiques no vinculades al TFG: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
  2. Pràctiques externes relacionades amb el treball de finali de grau: es poden realitzar 6 crèdits optatius com a pràctiques en empresa i continuar amb un o dos dels blocs experimentals del treball de final de grau amb un màxim de 18 ECTS.

L'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de final de grau. En aquest cas, el suplement al títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de final de grau en pràctiques externes.

D'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

inici

Trets d'identitat

El Grau en Biologia ofereix, a l'alumnat interessat en les ciències biològiques, la possibilitat d'adquirir els coneixements bàsics per a entendre els processos de la vida, i posteriorment, les aplicacions tant en l'àmbit de la recerca, de la docència o de l'empresa.

Per a açò, el Grau en Biologia presenta una estructura de 240 crèdits ECTS (60 bàsics 126 Obligatoris 36 optatius i 18 de Treball Fi de Grau (TFG)), un Pla d'Estudis estructurat en quatre mòduls (bàsic, fonamental, complementari i avançat), que garanteix la formació del professional biòleg. S'ofereixen dos itineraris, que abasten tot l'espectre de Biologia: un itinerari amb una formació en la branca de les ciències biotecnològiques i biosanitarias, i un altre en l'àmbit de la biologia ambiental.

Si hi ha un tret que caracteritza al Grau en Biologia és l'experimentalitat; en el currículum de les assignatures incloses hi ha un alt percentatge de pràctiques, que en ocasions és major fins i tot que les pròpies classes teòriques. Les pràctiques poden ser de laboratori, pràctiques clíniques i de camp, que ajuden d'una manera considerable a aconseguir les competències que requereix un Graduat en Biologia. Així mateix existeix la possibilitat de realitzar pràctiques externes en empreses, que poden ser reconegudes amb 6 crèdits ECTS del currículum de l'estudiant, i que es cursen en el 7º o 8º semestre. També aquestes pràctiques poden ser triades com a pràctiques externes extracurriculares. Igualment destacables són els programes de mobilitat amb altres universitats nacionals i internacionals, a través dels programes Erasmus , Programes de mobilitat no europea i els nacions SICUE i Programa Drac. Per a açò, la Universitat d'Alacant i la Facultat de Ciències a través de l'Oficina de Pràctiques en Empresa, mobilitat i Inserció laboral (OPEMIL), ha establit un marc de col·laboració amb empreses i institucions mitjançant convenis específics que permeten oferir a l'alumnat la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la Biologia, possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant la possibilitat d'aconseguir ocupació després de cursar els seus estudis universitaris.

L'existència en el Grau de Biologia d'un grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) pretén reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès i amb grups d'alumnes reduïts.


El professorat que imparteix classe en el grau de Biologia té una taxa de professorat doctor del 90%, el qual forma part de diferents grups de recerca, un total de 24, molts d'ells de reconegut prestigi internacional, tant en l'àmbit de la biotecnologia com en el de la biologia ambiental. És de destacar , pel seu impacte mediàtic, la presència de l'investigador Francisco Martínez Mojica, qui per les seues recerques realitzades en la Universitat d'Alacant ha sigut mereixedor d'innombrables premis prestigiosos en l'àmbit de les Ciències, nacionals i Internacionals, i la nominació durant tres anys consecutius al premi Nobel en diverses disciplines. Aquests grups treballen desenvolupant projectes que donen com a resultats nombroses publicacions en revistes indexades en els llistats de les revistes científiques JCR, així com la formació d'estudiants de doctorat, que reben formació d'alt nivell per a ser investigadors en diferents àrees de la Biologia, una vegada acabades les seues Tesis Doctorals, moltes d'elles amb esment de "Doctorado Internacional".

inici  

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

+info: Infraestructures de la Facultat de Ciències.

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant en la Biblioteca de la Facultat com en la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

+info: Biblioteca de Ciències.

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, mobilitat i Inserció laboral (OPEMIL)

L'OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de Mobilitat Nacional i Internacional, Pràctiques en Empresa i Inserció Laboral de la Facultat de Ciències.
L'objectiu de l'OPEMIL és oferir informació centralitzada i personalitzada tant a alumnat i professorat de la Facultat de Ciències de la UA, com a alumnat i professorat acollit, procedent d'altres universitats espanyoles o estrangeres.
L'OPEMIL proporciona assessorament integral a alumnat egressat de les titulacions de la Facultat de Ciències i a empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

+info: Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral.

inici

Continuar la meua formació

El títol de graduat en Biologia permet l'accés, a part d'altres postgraus, a màsters de caràcter professional i/o de recerca. En la Universitat d'Alacant s'ofereixen diversos màsters relacionats amb les ciències biològiques com el màster en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis, el màster en Biomedicina, el màster en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, el màster en Gestió Pesquera Sostenible, el màster en Gestió i Restauració del Medi Natural, el màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia i el màster en Paleontologia Aplicada.

inici

Eixides Professionals

 

D'acord amb els estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs (COB), que especifiquen les principals funcions del biòleg, els principals àmbits d'exercici professional serien:

Addicionalment a aquests nínxols professionals clarament definits per al biòleg, estudis recents (Michavila & Pérez, 2007) demostren que a l'entorn de la UA s'ha produït l'última dècada un important increment en l'ocupació universitària en sectors com ara la indústria, energia, construcció i serveis de mercat; camps tots en què el biòleg exerceix una funció d'una rellevància ben creixent.

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici

Vida Univesitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

inici