Per què estudiar el grau? Grau en Ciències del Mar

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Ciències del Mar   Grau en Ciències del Mar
Grau en Ciències del Mar

Per què estudiar el grau?

 

 

Objectius generals del títol

Els objectius de la formació universitària en Ciències del Mar definits per la UNESCO  (1974) són la capacitació de professionals per a:

fer investigacions en els diferents camps de les ciències marines.

prestar assessorament en matèries de les quals són competents com ara recursos marins, temes mediambientals, impactes, etc., com a resultat de la petició de les administracions i empreses.

formar, al seu torn, altres científics i tècnics. 

Per això, el títol de grau en Ciències del Mar qualifica per a l'exercici professional en totes aquelles activitats que guarden relació amb les ciències marines i el seu desenvolupament cientificotècnic, tant des del punt de vista bàsic com aplicat.

Aquesta titulació permetrà al futur graduat o graduada la pràctica professional de l'oceanografía, en un nivell bàsic i aplicat en diferents àmbits.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Ciències del Mar s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

132

Optatives

30

Pràctiques externes (obligatòria)

0

Treball de final de grau

18

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls: Bàsic, Fonamental, Complementari i Avançat.  

L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals l'alumne  en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7tè i 8è es farà establint-ne un procediment de rotació anual. En el semestre 8, l'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria, Projectes en Ciències del Mar, de 6 crèdits, i el treball de finalització de grau (18 crèdits).

Pràctiques externes : La realització de pràctiques externes pot ser reconeguda per 6 crèdits optatius. S'ha establit un marc de col·laboració entre la Universitat i les empreses i institucions mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de les Ciències del Mar, possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant l'ocupabilitat.

En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

Sobre aquest tema, l'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de finalització de grau. En aquest cas el Suplement al Títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de finalització de grau mitjançant pràctiques externes.

A més, com s'indica posteriorment, l'alumne té la possibilitat de completar o estendre el seu període de pràctiques externes sempre que el treball fet permeta la seua materialització en el treball de finalització de grau.

Treball de finalització de grau : El treball de final de grau (TFG), que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS amb la finalitat de complir els requisits d'un possible eurobachelor en Ciències Marines. El TFG s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs experimentals l'alumne podrà realitzar diverses activitats, entre elles: el treball en el mar ( practicum ), recollida i anàlisi de dades, recerca bibliogràfica, investigació en laboratori, etc. L'alumne haurà d'acreditar, abans de l'avaluació del treball de finalització de grau, coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica.

L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un o altre itinerari, i una de les no adscrites a itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més atractives per a la seua formació. L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures, de les quals l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures, de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de rotació anual de les assignatures.

Relació d'assignatures optatives i itineraris

L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un o altre itinerari, i una de les no adscrites a itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més atractives per a la seua formació. L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures, de les quals l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures, de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de rotació anual de les assignatures.

 

ITINERARI

TIPUS

ECTS

RECURSOS MARINS

ENGINYERIA DE L'APROFITAMENT DE L'AIGUA DEL MAR

OP

6

ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DELS RECURSOS VIUS MARINS

OP

6

PLANCTOLOGÍA APLICADA I MICROPALEONTOLOGIA MARINA

OP

6

RECURSOS MINERALS MARINS

OP

6

MEDI AMBIENT MARÍ I LITORAL

ENGINYERIA COSTANERA I OCEÀNICA

OP

6

INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA

OP

6

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ GEOGRÀFICA DE L'ESPAI TURÍSTIC LITORAL

OP

6

VALORACIÓ DEL PAISATGE MARÍ I LITORAL I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

OP

6

NO ADSCRITES A ITINERARI

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ

OP

6

BUSSEIG CIENTÍFIC

OP

6

ANÀLISI DE SISTEMES

OP

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

OP

6

inici

Trets d'identitat

 

Un dels trets distintius del Grau en Ciències del Mar per la Universitat d'Alacant és que consta de dos Itineraris: Itinerari Recursos Marins i Itinerari de Medi ambient Marí Litoral. L'alumnat té la possibilitat d'escollir entre tots dos itineraris o fins i tot no escollir itinerari i realitzar les assignatures optatives que considere més atractives per a la seua formació. Una vegada superat el grau, el títol de Grau en Ciències del Mar qualifica a l'alumnat per a l'exercici professional en les diferents activitats que guarden relació amb les ciències marines i el seu desenvolupament cientificotècnic, tant des del punt de vista bàsic, com a aplicat. Aquesta titulació permetrà al/la futur/a graduat/a la pràctica professional de l'oceanografia, en un nivell bàsic i aplicat en diferents àmbits.

El grau en Ciències del Mar, a més de fomentar la participació activa de l'alumnat en les classes expositives (classes de teoria en grup gran que consisteixen bàsicament en lliçons impartides pel professor i estan dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i a la resolució de problemes o exercicis), presenta una àmplia formació pràctica. Aquesta es desenvolupa en els diversos tipus de classes pràctiques que es detallen a continuació:

Un tret distintiu d'aquesta Titulació, i en relació a la formació pràctica de l'alumnat, és la possibilitat de realitzar activitats d'extensió universitària. Una de les activitats d'extensió universitària que es porta desenvolupant des de 2014 són les Jornades de pràctiques docents del Grau en Ciències del Mar en la Universitat de Vigo. L'objectiu d'aquestes Jornades és promoure la participació dels estudiants de Ciències del Mar en activitats pràctiques docents en la Facultat de Ciències del Mar de la Universitat de Vigo, amb la finalitat de que desenvolupen activitats col·laboratives en un ambient marí diferent al mediterrani i interactuen amb professorat i estudiants d'una altra universitat. Es tracta d'una activitat multidisciplinària en la qual diferents àrees del coneixement d'ambdues universitats treballen de forma transversal i coordinada.

A més, en funció de la naturalesa de les assignatures, es realitzen altres activitats formatives: treballs individuals o en grup (planificació, realització, exposició i debat), assistència a conferències, taules redones, reunions o discussions científiques, entre unes altres.

Un altre tret a destacar en la Titulació és l'ocupació per part del professorat de diverses Tics; tecnologies que pot facilitar l'accés universal a l'educació, reduir les diferències en l'aprenentatge, recolzar el desenvolupament dels docents, millorar la qualitat i la pertinència de l'aprenentatge, reforçar la integració i perfeccionar la gestió i administració de l'educació. Dins d'aquestes tecnologies s'inclouen les presentacions interactives en l'aula, tutories virtuals i una altra sèrie d'eines a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud) que permeten, per exemple, la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom i el seu seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc…). L'ús de l'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.)

Per a facilitar la compatibilización d'estudis amb altres activitats, l'alumnat pot ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic. A més, s'ofereix la possibilitat de mobilitat entre les diferents universitats nacionals i internacionals. El Grau en Ciències del Mar de la Universitat d'Alacant es caracteritza per unes elevades taxes de mobilitat entre el seu alumnat, completant els seus estudis en programes de mobilitat nacionals, europeus i no europeus. Per a açò, la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant compta amb una Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL), en la qual l'alumnat pot accedir a la gran oferta d'universitats i empreses amb les quals s'han establit convenis.

Un altre tret d'identitat del grau en Ciències del Mar és la intensa activitat investigadora desenvolupada pels professors que imparteixen docència en la titulació. S'han establit diferents grups de recerca, que inclouen diverses àrees científiques (un total de 15 departaments imparteixen classes en el grau). Dins d'aquests grups de recerca es duen a terme diferents línies de recerca, la qual cosa permet el desenvolupament de diversos projectes de recerca, que deriven en publicacions científiques en revistes de renom, així com la defensa de tesis doctorals; moltes d'elles obtenint l'esment de “Doctor Internacional”.

 

inici


 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Espais i infraestructures                        

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant en la Biblioteca de la Facultat com en la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

Biblioteca de Ciències

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, mobilitat i Inserció laboral (OPEMIL)

L'OPEMIL  és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de Mobilitat Nacional i Internacional, Pràctiques en Empresa i Inserció Laboral de la Facultat de Ciències.

L'objectiu de l'OPEMIL  és oferir informació centralitzada i personalitzada tant a alumnat i professorat de la Facultat de Ciències de la UA, com a alumnat i professorat acollit, procedent d'altres universitats espanyoles o estrangeres.

L'OPEMIL  proporciona assessorament integral a alumnat egressat de les titulacions de la Facultat de Ciències i a empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

Oficina de Pràctiques en Empresa, mobilitat i Inserció laboral (OPEMIL)

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vez superado el grado, se pueden continuar los estudios en el nivel de Máster Universitario.
La Universidad de Alicante ofrece másteres en todas las ramas de conocimiento.
Consultar la oferta de másteres:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

Els perfils professionals s'han extret de la informació obtinguda de les enquestes a egresats i empleadors, com també de l'experiència professional del grup de treball en el projecte i de la comunitat universitària, recollit en el Llibre Blanc. A partir d'aquesta informació, juntament amb el que expressa el Butlletí Oficial de l'Estat per als titulats, CSIC i de documents de les associacions de llicenciats en Ciències del Mar, s'ha considerat un títol de caràcter generalista, amb els objectius fonamentals d'oferir una formació bàsica i aplicada en Ciències del Mar i preparar per a l'exercici de la professió, en principi considerant cinc perfils professionals amb els seus respectius àmbits de competències i que són representatius per al grau en Ciències del Mar.

L'oferta d'ocupació per als graduats en Ciències del Mar abraça sectors que van del primari a l'industrial i de serveis, passant pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions s'han establit els perfils següents:

Sobre la base del que hem exposat i de les fonts consultades, es defineixen els següents objectius generals per al títol de grau en Ciències del Mar per la Universitat d'Alacant:

Taula resum de perfils professionals i àmbits de competències dels graduats i graduades en Ciències del Mar:

Perfil Professional

Àmbit de competències

Recursos Marins

 • Inventari, cens i seguiment d'organismes marins
 • Detecció i control de malalties d'espècies marines
 • Conservació i transformació d'aliments marins i altres productes d'interès
 • Gestió sostenible dels recursos renovables i no renovables.
 • Avaluació i gestió pesquera
 • Assessorament en aquaris, museus i altres instal·lacions cientificoculturals relacionades amb l'ambient marí
 • Projectes de recuperació d'espècies marines

Oceanografia

 • Exploració i modelització dels processos físics, químics, geològics i biològics als oceans
 • Interacció atmosfera-oceà. Canvi climàtic global
 • Estudis multidisciplinaris i interdisciplinaris dels processos oceànics a diferents escales espacials i temporals
 • Disseny i desenvolupament de campanyes i experiments oceanogràfics

Ordenació i gestió de l'ambient marí i Litoral

 • Plans d'ordenació i conservació de la zona costanera
 • Disseny de projectes d'infraestructures marines
 • Gestió d'espais naturals i àrees marines protegides
 • Assessorament en temes de legislació ambiental
 • Estudis i avaluació d'impacte ambiental
 • Projectes de restauració d'espais litorals i marins degradats
 • Avaluació, control i vigilància del compliment de la normativa ambiental marina i litoral aplicables a indústries
 • Contaminació marina, qualitat d'aigües i sediments

Formació i investigació

 • Ensenyament en els diferents nivells, organització de campanyes de conscienciació social, divulgació, etc.
 • Disseny, preparació i impartició de cursos relacionats amb l'ambient marí, orientats a empreses i administracions
 • Gestió d'activitats d'oci i turisme relacionades amb l'ambient marí
 • Capacitat d'abordar els estudis científics de les diferents línies de l'oceanografia
 • Activitat investigadora en centres universitaris i organismes d'investigació, tant públics com privats

Administració i empresa

 • Assistència tècnica i emissió d'informes tècnics per a empreses
 • Plans de millora en la indústria relacionada amb el medi marí
 • Tècnics en les diferents administracions (europea, estatal, autonòmica, local) relacionades amb l'ambient marí i litoral
 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

 

inici


Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

 

inici