Com hi accedisc? Grau en Criminologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Criminologia   Grau en Criminologia
Grau en Criminologia

Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Es recomana que els estudiants que accedisquen a aquesta titulació hagen cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials del Batxillerat o hagen superat algun Cicle Formatiu de Grau Superior de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (especialment el d'Integració Social).

Per altra banda, també seria recomanable que els/as estudiants posseïsquen una sèrie de característiques i habilitats o que estigueren en disposició d'adquirir-les com:

 • Interès pels aspectes relacionats amb el fet criminal: origen, respostes, prevenció, victimització, etc. i la seguretat pública.
 • Interès per la vida política i social.
 • Visió oberta i plural de la societat i les persones.
 • Compromís amb els valors de justícia social.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i argumentació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a la mediació, negociació i presa de decisions.

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d' Humanitats i Ciències Socials .
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula 1:

  Taula 1

  ASSIGNATURES  Factors de ponderació 
  0,1 0,2
  Arts escéniques X  
  Biologia   X
  Cultura audiovisual II X  
  Dibuix tècnic X  
  Disseny X  
  Economia de l'empressa X  
  Física X  
  Fonaments de l'Art II   X
  Geografia   X
  Geologia X  
  Grec II   X
  Història de la Filosofia   X
  Història de l'Art X  
  Llatí II   X
  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II   X
  Matemàtiques II   X
  Química   X

   
  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les ponderacions de la taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova
+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Asignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Mediambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economía de l'empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec II
Història de la música i de la Dansa
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musical
Literatura universal
Matemàtiques  aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques II
Química
Tècniques
Tecnologia Industrial II

Cursos  2010-11

2011-12

0.1 X   X X X X X   X   X X X X X X   X   X  
0.2   X               X             X   X    

Cursos  2012-13

2013-14

2014-15

0.1 X   X X X X X   X   X X X X X X   X   X  
0.2   X               X             X   X    

Cursos 

2015-16

2016-17

0.1 X   X X X X X   X     X X   X X   X   X  
0.2   X               X X     X     X   X    

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

240

7,960

7,390

9,000

5,300

6,720

---

5,640

2011-12

240

8,108

7,685

9,000

5,000

7,220

5,000

5,000

2011-12

ON-LINE

70

6,333

8,090

5,000

---

8,100

---

5,000

2012-13

170

8,190

7,279

5,000

5,000

7,120

5,000

---

2012-13

ON-LINE

70

7,030

7,650

7,900

---

8,930

---

5,000

2013-14

170

7,961

6,875

5,000

5,000

7,100

5,000

---

2013-14

ON-LINE

70

6,860

7,185

9,000

7,500

8,700

---

5,000

2014-15

170

7,964

6,598

5,000

5,000

6,800

5,000

---

2014-15

ON-LINE

70

7,175

6,850

5,000

---

8,360

---

5,000

2015-16

170

8,383

6,090

6,140

---

7,060

8,066

8,484

2015-16

ON-LINE

70

6,285

6,325

9,500

---

8,840

---

7,273

2016-17

170

8,263

5,348

---

---

6,630

---

5,000

2016-17

ON-LINE

70

6,875

7,710

 9,400

---

7,870

5,000

---

2017-18

170

8,530

6,030

---

5,000

5,000

5,000

5,000

2017-18

ON-LINE

70

6,370

7,100

5,000

---

7,520

---

---

2018-19

170

8,908

5,000

---

---

5,000

---

---

2018-19

ON-LINE

70 5,742 5,660 9,500 --- 7,020 --- ---

2018-19

170 9,080 5,000 5,000 --- 5,000 5,000 ---

2019-20

ON-LINE

70 6,263  7,090  5,000  5,000  7,400 ---  5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. 
  Informació de matrícula.
 

  inici

Adaptacions

 

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

pla antic

GRAU EN CRIMINOLOGIA

pla nou

Medicina Legal i Ciències Forenses

6

Medicina Legal i Ciències Forenses

9

Mètodes d'Investigació en Ciències Socials

4,5

Mètodes d'Investigació en Ciències Socials

6

Dret Penal. Part General

6

Fonaments de Dret Penal

7,5

Execució de Penes Privatives de Llibertat

4,5

Dret Penitenciari

6

Criminologia I

6

Teories Criminològiques

7,5

Criminologia II

6

Criminologia Aplicada

7,5

Psicologia Criminal

6

Psicologia Criminal

7,5

Política Criminal

6

Política Criminal

7,5

Delinqüència i Responsabilitat Moral del Menor

4,5

Desenvolupament Psicològic de la Responsabilitat Social del Menor

6

Ètica i Drets Humans

4,5

Dret, Ètica i Drets Humans

6

Tècniques d'Investigació Quantitativa i Qualitativa en Criminologia

4,5

Tècniques d'Investigació Quantitativa i Qualitativa

9

Tècniques Audivisuales en Investigació Social

4,5

Dret Penal. Part Especial

6

Dret Penal. Part Especial

9

Sociologia del Dret

6

Sociologia del Dret

6

Prevenció i Tractament de la Delinqüència

4,5

Prevenció i Tractament de la Delinqüència

6

Victimología

6

Victimologia

7,5

Dret Processal Penal

9

El Procés Penal

6

Psicopatologia del Comportament Delictiu

4,5

Psicopatologia del Comportament Delictiu

6

Policia Judicial

4,5

Policia Judicial

6

La Mediació en l'Àmbit Penal i Criminològic

4,5

Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes

6

Entomologia Medicolegal i Forense

4,5

Entomologia Forense

6

Intervenció en Crisis i Respostes al Trauma de les Víctimes i dels Professionals

4,5

Intervenció Psicològica en Crisis, Catàstrofes i Emergències

6

Psicòpates i Assassins Múltiples

4,5

Psicòpates i Assassins Múltiples

6

Violència i Gènere: Aspectes Interdisciplinaris

4,5

Violència de Gènere

6

TOTAL CRÈDITS

126

 

162

 

Assignatures sense reconeixement

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

pla antic

GRAU EN CRIMINOLOGIA

pla nou

Llengua Francesa per a Criminòlegs

4,5

Introducció a la Sociologia

6

Llengua Alemanya per a Criminòlegs

4,5

Introducció a la Criminologia

6

Anàlisi de Dades Mitjançant Aplicacions Informàtiques

4,5

Introducció al Dret Administratiu

6

Anglès

4,5

Introducció a l'Estadística

6

Economia del Celicte i del Comportament Criminal

4,5

Introducció a la Ciència Política

6

TOTAL CRÈDITS

22,5

Antropologia per a Criminòlegs

6

 

 

Constitució: el Sistema de Drets i Llibertats

6

 

 

Sociologia de la Desviació

6

 

 

Penologia

6

 

 

Policia Administrativa

6

 

 

Responsabilitat Jurídica del Menor

6

 

 

Dret del Treball

6

 

 

Dret Mercantil

6

 

 

Dret Civil

6

 

 

Mitjans Tecnològics per a la Investigació Privada

6

 

 

Deontologia Professional

6

 

 

Psiquiatria Forense

6

 

 

Profiling : Perfil Psicocriminològic del Delinqüent

6

 

 

Farmacologia

6

 

 

Psicologia del Testimoniatge

6

 

 

TOTAL CRÈDITS

120

 

El total de crèdits de l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Criminologia que  es pot adaptar al pla d'estudis del nou Grau en Criminologia és de 126, dels quals 99 crèdits corresponen a assignatures troncals i obligatòries i  27 a optatives.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la llicenciatura en Criminologia que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 • Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.
 • Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses previstes en l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació)

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.


inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici