Per què estudiar el grau? Grau en Criminologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Criminologia   Grau en Criminologia
Grau en Criminologia

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

L'objectiu fonamental del títol de grau en Criminologia és formar professionals que cobrisquen la necessitat que té la societat de prevenció i control de la delinqüència i de seguretat, amb un coneixement global de les àrees relacionades amb el fet criminal i la conducta desviada, que els capacite per a l'exercici professional en l'àmbit del sistema de justícia penal i de la seguretat, pública i privada, desenvolupant habilitats i destreses criminològiques, psicosocials, jurídiques i científiques, i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució. Tot això amb la finalitat última de contribuir juntament amb altres professionals a identificar, prevenir i intervenir en problemes relatius al delicte, el delinqüent, les conductes desviades i la victimització. Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'administració de justícia, l'administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i graduades per a l'especialització en estudis de postgrau, en els quals podran completar una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret.

D'acord amb el que hem exposat i considerant el conjunt de competències definides per a aquesta titulació, es poden destacar els següents objectius generals del grau en Criminologia de la Universitat d'Alacant, que coincideixen tant amb alguns dels objectius del Llibre Blanc de la Titulació com amb els que reconeix el RD 1393/2007:

Tot això en el marc dels principis generals següents:

inici

Estructura dels Estudis

El pla d'estudis del grau en Criminologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests al seu torn en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

36

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

Les matèries de formació bàsica se situen en el primer curs. En segon lloc s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del Treball de Fi de Grau que es farà l'últim semestre. En tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques externes, i que es cursaran l'últim curs del pla d'estudis i permetran a l'estudiant configurar la seua pròpia línia curricular. Els itineraris són Seguretat Pública, Investigació Privada i Administració de Justícia.

Les matèries incloses en la formació bàsica es troben recollides en el primer curs, i pretenen proporcionar a l'alumnat uns coneixements i competències que li aproximen conceptual i metodològicament a la criminologia.

Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la seguretat pública, el de la investigació privada i el de l'administració de justícia.

Amb això, es persegueix que l'estudiant aprofundisca i complete la seua formació en aquelles matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 24 crèdits, excepte en el de Investigació privada que és de 30 crèdits) i que s'inicie alhora el camí de l'especialització professional que es continuarà en els cursos de postgrau. L'esment dels itineraris en el suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures vinculades a aquest. Per a completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de pràctiques externes (6 crèdits), com també per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius. 

Relació d'assignatures optatives i itineraris

Els itineraris proposats per a cursar les matèries optatives són els següents:

ITINERARIS

   SEGURETAT PÚBLICA

INVESTIGACIÓ PRIVADA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Assignatures específiques:

24 ECTS

Assignatures específiques:

30 ECTS

Assignatures específiques:

24 ECTS

Policia Administrativa:

6 ECTS

Dret del Treball:

6 ECTS*

Psicologia del Testimoniatge:

6 ECTS

Policia Judicial:

6 ECTS

Dret Civil:

6 ECTS*

Policia Científica

i Laboratori Forense:

6 ECTS

Intervenció en Crisis, Catàstrofes i Emergències:

6 ECTS

Dret Mercantil:

6 ECTS*

Farmacologia:

6 ECTS

Violència de Gènere:

6 ECTS

Mitjans Tecnològics en la Investigació Privada:

6 ECTS*

Entomologia Forense

6 ECTS

Assignatures comunes:

6 ECTS a triar de:

Deontologia Professional:

6 ECTS*

Assignatures comunes:

6 ECTS a triar de:

Profiling: Perfil Psicocriminològic

del Delinqüent:

6 ECTS

* És necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir l'habilitació com a detectiu privat.

Profiling: Perfil Psicocriminològic

del Delinqüent:

6 ECTS

Deontologia Professional:

6 ECTS

Deontologia Professional:

6 ECTS

Psiquiatria Forense:

6 ECTS

Psiquiatria Forense:

6 ECTS

 

Assignatures optatives d'itinerari:

Itinerari 1: Seguretat Pública

Itinerari 2: Investigació Privada

Itinerari 3: Administració de Justícia

 

Optativa comuna. Es tria una assignatura entre el grup de comunes següent: 

 

Crèdits optatius fora d'itinerari. Podran cursar-se a través de

 

L'oferta de les assignatures optatives en el grup d'ensenyament a distància pot veure's limitada per raons de la matèria mateixa, en la qual siga indispensable la presencialitat per a assegurar la formació en competències i els resultats d'aprenentatge previstos en l'assignatura.

Finalment, en l'últim curs, com a pont entre la vida acadèmica i la professional es troben, d'una banda, les Pràctiques Externes, amb caràcter optatiu, de 6 crèdits ECTS, que permeten a l'alumnat optar per l'adquisició d'experiència laboral en institucions o despatxos professionals a fi de facilitar la seua inserció al mercat laboral. Aquestes han sigut concebudes com a optatives per a evitar els inconvenients que la seua configuració com a obligatòria poguera comportar per a aquells estudiants que estiguen simultanejant els seus estudis amb una activitat laboral o professional.

En triar un itinerari, els estudiants podran optar lliurement entre realitzar pràctiques externes, cursar qualsevol assignatura fora d'itinerari o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris.

D'altra banda, és obligatori superar el Treball de Fi de Grau (TFG), de 6 crèdits, que permet completar l'adquisició de competències previstes per a aquest títol de grau, i que es cursarà el segon semestre de l'últim any. Els alumnes que cursen l'itinerari de Investigació Privada han de matricular-se obligatòriament del TFG específic per a aqueix itinerari (codi 18548). La resta de l'alumnat ha de realitzar el TFG general (codi 18547)

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

inici

Trets d'identitat

El Grau en Criminologia presenta com un dels seus trets més característics una àmplia formació en l'àmbit de la Criminologia, desenvolupada a través de classes teòric-pràctiques que permeten a l'alumnat adquirir els coneixements, habilitats i destreses criminològiques, psico-socials, jurídiques i científiques necessàries per a l'exercici de professions relacionades amb l'anàlisi del fenomen criminal, la victimització i les respostes al crim i la desviació. En particular, els graduats/as en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració de Justícia, l'Administració penitenciària, en programes comunitaris, de prevenció i d'intervenció sobre la marginalitat, Oficines d'atenció a les víctimes, etc.

Els principals senyals d'identitat del Grau en Criminologia de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant són les següents:

 

1.- L'àmplia tradició dels estudis en Criminologia de la Universitat d'Alacant, que ja al començament de la dècada dels 80 formava criminòlegs a través del títol propi en Criminologia.

2.- La imatge de la Universitat d'Alacant com a referent nacional en l'àmbit de la Criminologia, per la qualitat formativa dels seus egressats i pels molts anys d'experiència amb què explica.

3.- L'elevada qualificació i experiència del professorat, integrat per professors universitaris de diverses branques de coneixement i per professionals.

4.- La metodologia docent, que combina encertadament la indispensable formació teòrica amb la pràctica. En concret, cal destacar les següents activitats en el procés d'ensenyament-aprenentatge:

4.1 Pràctiques de problemes, treballs individuals o en grup, tallers, seminaris, pràctiques de laboratori i de camp. Totes aquestes activitats són proposades pel professorat a l'alumnat amb suficient antelació bé en les pròpies guies docents de l'assignatura, bé en classe, amb l'objectiu d'abordar la perspectiva pràctica de la matèria, aprofundir en els coneixements adquirits i fomentar la participació activa i crítica de l'alumnat.

4.2 Visites didàctiques a Centres Penitenciaris i altres institucions (Comissaria General de la Policia Científica, Comissaria Provincial d'Alacant, etc.), que permeten a l'alumnat conèixer el seu funcionament pràctic, tenir accés directe a els qui participen en elles plantejant-los qüestions sobre els problemes als quals han de fer front, adquirir experiència formativa i orientar el seu futur professional.

4.3 Extensa formació complementària, obtinguda a través de la celebració de Jornades criminològiques, de detectius privats i nombroses conferències sobre diversos temes relacionats amb la Criminologia impartides per professionals.

4.4 Tutories, presencials o virtuals: a través d'elles el professorat realitza un seguiment més personal i detallat de l'alumnat que permet orientar-los en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dubtes i valorar el treball relacionat amb les assignatures.

5.- L'organització de l'optativitat de l'últim curs en tres itineraris d'especialització que es corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la seguretat pública, el de la recerca privada i el de l'Administració de Justícia.

6.- La completa intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud). A través del Campus Virtual UACloud l'alumnat pot tenir accés des de qualsevol punt tant a les diferents guies docents com als materials d'estudi relacionats amb les assignatures que integren el Grau. Així mateix, pot interactuar amb el professorat utilitzant eines com la tutoria virtual, els debats o els grups de treball.

7.- La dotació d'infraestructures específiques per al desenvolupament d'activitats pràctiques. La Facultat de Dret compta amb un aula de pràctiques de criminologia, un espai exclusiu dissenyat i pensat perquè els alumnes puguen realitzar tot tipus de proves forenses en la seua etapa formativa. De la mateixa manera, els alumnes tenen a la seua disposició laboratoris de pràctiques i aules d'informàtica.

8.- El Màster Universitari en Recerca Criminal i Ciències Forenses, dirigit a oferir formació especialitzada en la recerca de delictes complexos i en l'ús i aplicació de les principals tècniques forenses emprades en aquesta recerca. El professorat d'aquesta titulació de postgrau està integrat per un nodrit grup de professors universitaris provinents de diversos àmbits (Dret, Ciències, Psicologia, Sociologia, Informàtica, etc.) amb una acreditada trajectòria docent i professional, al que acompanyen funcionaris del Cos Nacional de Policia especialitzats en la recerca de delictes complexos, la qual cosa fa del Màster en Recerca Criminal i Ciències Forenses de la Universitat d'Alacant una excel·lent alternativa formativa per als graduats i graduades en Criminologia que vulguen rebre una formació especialitzada de qualitat i ampliar, al temps, les seues expectatives laborals.

 

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

La docència dels estudis adscrits a la Facultat de Dret s'imparteix en les diferents aules de l'edifici de la Facultat i de l'Aulari I, unes 30 aules per a l'horari de matí i 40 per al de vesprada.

En general tots els espais estan equipats amb els mitjans audiovisuals (ordinador, monitor, videoproyector, pissarra o pantalla de projecció), connexió a internet i mobiliari (taules, cadires, pissarres…) necessaris per al desenvolupament de l'activitat docent.

La Facultat de Dret explica són un Saló de Graus "Rector Ramón Martín Mateo", amb capacitat per a 215 persones, dos Seminaris de treball i estudis amb capacitat per a 20 persones i una Sala de Juntes.

La Sala de Judicis és un espai destinat a Judicis simulats amb intervencions de Jutges i Fiscals i els alumnes actuant com a advocats, proveïda també de togues, anàlisis de judicis visionats a través de projector i debats jurídics per l'alumnat. Igual que el Saló de Graus, aquesta sala disposa del Servei de Videostreaming, difusió en directe (temps real) i a través d'Internet d'esdeveniments.

Així mateix, la Facultat, compta amb l'Aula de Criminologia dirigida a alumnat dels Graus en Criminologia i DECRIM i del Master en Recerca Criminal i Ciències Forenses, on es pot realitzar pràctiques sobre restes òssies humans i d'animals, pèls i cabells, fibres, empremtes dactilars, indicis criminalísticos, perfil psicogeográfico del delinqüent, anàlisi de l'escena del crim, entre altres proves.

La Biblioteca de Dret està situada en la planta baixa de l'edifici de la Facultat de Dret, disposa dels recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 100.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. També es troba el fons del Centre de Documentació Europea (CDE), integrat per nombroses monografies i publicacions especialitzades sobre la UE.

Tots els departaments disposen de sales d'estudis pròpies per a la realització de seminaris i tallers, etc.

La Facultat gestiona els programes de mobilitat dels seus estudiants i d'acolliment, en l'actualitat, a través dels convenis ERASMUS amb 52 universitats sòcies i convenis SICUE amb 30 universitats sòcies. A més, posseeix una doble titulació internacional en el Grau en Dret amb la Universitat d'UNIVALI a Brasil.

La Facultat manté convenis de pràctiques amb els col·legis professionals, despatxos, empreses i institucions relacionats amb els diferents plantes d'estudis.

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

 

inici

Eixides Professionals

 

Els graduats/as en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració de Justícia o l'Administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc.

Professions per a les quals capacita

L'àmbit professional del criminòleg és molt ampli i divers. Abraça des de les activitats policials i/o victimològiques en l'àmbit de la seguretat pública fins a les de la seguretat privada (directors i caps de seguretat privada), o fins i tot en els àmbits penitenciari i judicial (participació en els equips tècnics i en la Junta de Tractament de les Institucions Penitenciàries o d'assessorament del jutjat de vigilància o del de menors, assistència a víctimes, etc.).

Per resolució del Ministeri de l'Interior de 21/08/2013, el Grau en Criminologia amb itinerari en Recerca Privada està reconegut a l'efecte de l'habilitació per a l'exercici professional com a Detectiu Privat.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici