Pla d'estudis Grau en Criminologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Criminologia   Grau en Criminologia
Grau en Criminologia

Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 10/09/2015
Modificació: BOE 30/09/2015

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa
   inici

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

L'alumnat que haja elegit l'itinerari Investigació Privada haurà de realitzar un Treball Fi de Grau específic d'aqueix itinerari.

Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la Seguretat Pública, el de la Investigació Privada i l'Administració de Justícia. D'aquesta manera es persegueix que l'alumnat aprofundisca i complete la seua formació en les matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries), i que s'inicie alhora el camí de l'especialització professional que es continuarà en els cursos de postgrau. La menció dels itineraris en el suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures que hi estan vinculades. L'optativitat dels itineraris en Seguretat Pública i en Administració de Justícia és de 24 crèdits ECTS, respectivament. Els alumnes que opten per algun d'ells hauran de triar, a més, una de les assignatures optatives comunes que s'ofereixen (6 ECTS). L'itinerari en Investigació Privada comprèn un total de 30 crèdits ECTS. Per a completar la resta de l'optativitat i aconseguir els 36 crèdits ECTS previstos en el Pla d'Estudis, l'alumnat de qualsevol dels tres itineraris pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides fora d'itinerari. En qualsevol cas, es podran triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides, incloses la realització de pràctiques externes (6 ECTS) així com la de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius.

ITINERARI 1:

SEGURETAT PÚBLICA

ITINERARI 2:

INVESTIGACIÓ PRIVADA

ITINERARI 3:

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

OPTATIVA COMÚ DELS

ITINERARIS 1 i 3 (a triar 6 ECTS)

FORA D'ITINERARI

(a triar 6 ECTS)

Policia Administrativa

6 ECTS

Dret del Treball *

6 ECTS

Psicologia del Testimoniatge

6 ECTS

Profiling: Perfil Psicocriminològic del Delinqüent                   6 ECTS

Psicòpates i Assassins Múltiples                    6 ECTS

Policia Judicial

6 ECTS

Dret Civil *

6 ECTS

Policia Científica i Laboratori Forense                       6 ECTS

Deontologia Professional

6 ECTS

Una assignatura optativa dels altres itineraris    6 ECTS

Violència de gènere

6 ECTS

Dret Mercantil *

6 ECTS

Entomologia Forense

6 ECTS

Psiquiatria Forense

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Intervenció Psicològica en Crisis, Catàstrofes i Emergències         6 ECTS

Mitjans Tecnològics en la Investigació Privada *

6 ECTS

Ús i Abús de Fàrmacs i Drogues                     

6 ECTS

 

 

 

Deontologia Professional *

6 ECTS

 

 

 

* Es necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir la habilitació com a detectiu privat.

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici

 

Calendari d'implantació

 

La implantació de la nova titulació de grau en Criminologia en la Facultat de Dret es farà curs a curs.

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Primer

Grau

Grau

Grau

Grau

Segon

 

Grau

Grau

Grau

Tercer

 

 

Grau

Grau

Quart

 

 

 

Grau

 

Cronograma d'implantació del grau en criminologia i extinció de la llicenciatura en criminologia

Curs acadèmic

Implantació del grau en Criminologia

Extinció de la llicenciatura deº 2 cicle en Criminologia

2010-2011

1r curs

 

2011-0212

2n curs

 

2012-2013

3r curs

 

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

 

5è curs

 

Una vegada extingit un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Quan els alumnes exhaurisquen les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves, els que vulguen continuar els estudis hauran de fer-ho pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

inici