Pla d'estudis

 

 

   

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa
   inici

 

 

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

 Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici

 

 

 

Calendari d'implantació

 

No existe este apartado

 

inici