Com hi accedisc?

 

 

 

 

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (PAU) : Encara que es puga accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat Humanitats i Ciències Socials .

  Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntària amb les seues ponderacions per a aquest curs acadèmic es poden consultar en la taula 1.

  Taula 1

  ASSIGNATURA   Factors de ponderació 
  0,1 0,2
  Arts escèniques X  
  Biologia  X   
  Cultura audiovisual II X  
  Dibuix tècnic X  
  Disseny X  
  Economia de l'empresa  
  Física X  
  Fonaments de l'Art II   X
  Geografia   X
  Geologia X  
  Grec II   X
  Història de la Filosofia   X
  Història de l'Art X  
  Llatí II   X
  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II   X
  Matemàtiques II   X
  Química  X  


  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per a millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA : Els estudiants que hagen cursat estudis de batxillerat d'acord amb plans anteriors amb selectivitat superada mantindran la seua nota d'accés, encara que podran millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) i/o a la fase obligatòria, en aquest cas realitzant la fase obligatòria completa. 

  Els estudiants que van finalitzar el batxillerat el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat o no es van presentar i aquells que el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures deº 2 de batxillerat, podran accedir als estudis de grau universitari sense necessitat de superar la PAU. La seua nota d'accés serà la del seu expedient de batxillerat i podran millorar nota a través de la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió al curs 2017/18)

  Els estudiants procedents de l'antic sistema de BUP i COU mantindran la qualificació d'accés que van obtenir en la seua prova de selectivitat. Podran millorar la seua nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només els que van superar el COU amb anterioritat al curs 74/75 (any d'implantació de la selectivitat) podran accedir sense superar proves d'accés.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir, podran millorar-la a través de fase voluntària de la PAU d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL : títols de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic Esportiu superior: es pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntariacon les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA . Es requereix acreditació d'accés, expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distanca) per a millorar la seua nota d'admissió fins a 14 punts d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS , prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat podran examinar-se d'un màxim de 6 assignatures de les oferides en les Proves de Competències Específiques (PCE) de la UNED (almenys, una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicarà la taula de ponderacions de la taula 1 en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat i/o d'opció.

 • ALTRES titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent:  Ciències Socials i Jurídiques ), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova .

+info:

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra  i Mediambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economia de l'empresa. 
Electrotècnia
Física
Geografia
Grec II
Història de la Música i de la Dansa
Història de l'art
Llatí II
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques  II
Química
Tècniques Exp. Gràfic Plástcas
Tecnologia Industrial II

Cursos  2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 X X  X  X  X  X  X X X X X  X X  X X X X  X X  X X

Cursos  2012-13

2013-14

2014-15

0.1 X  X X X X X     X   X X X X X X   X  X X  
0.2              X     X             X        

Cursos 

2015-16

2016-17

0.1 X X X X X     X     X X   X X   X X  
0.2              X     X X     X     X        

 

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

300

7,237

7,575

7,000

---

6,460

---

5,500

2011-12

300

7,410

7,435

5,000

---

6,940

5,000

5,000

2012-13

300

7,472

6,545

5,000

5,000

6,440

---

5,000

2013-14

300

7,003

6,530

---

---

6,440

---

5,000

2014-15

300

7,204

5,805

---

---

6,800

---

5,000

2015-16

300

7,624

5,301

7,920

---

6,780

---

5,620

2016-17

300

7,530

5,570

---

---

5,000

---

---

2017-18

300

7,546

5,000

5,000

5,000

6,540

---

5,000

2018-19

300

7,689

6,170

---

---

6,340

---

---

2019-20

300

7,867

5,000

---

5,000

7,160

5,000

5,000

2020-21

240

9,118

5,000

---

5,000

7,680

6,054

8,942

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací recollides.

 

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 

  inici

Adaptacions

 

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS EXISTENTS Al NOU PLA D'ESTUDIS

 

LLICENCIATURA EN DRET PLA ANTIC GRAU EN DRET PLA NOU

Codi

Assignatures

crèdits

Codi

Assignatures

ECTS

9930

Història del Dret Espanyol

10.5

19002

Història del Dret Espanyol i de les Institucions

6

9932

Dret Romà

10.5

19001

Dret Romà

6

9931

Teoria del Dret

9

19004

Teoria del Dret

6

9944

Filosofia del Dret

6

19013

Filosofia del Dret

6

9933

Economia Política i Hisenda Pública

10.5

19003 19014

Introducció a l'Economia

Introducció a la Comptabilitat

6

6

9927

Dret Constitucional I

6

19000

Constitució i sistema de fonts

6

9928 9929

Dret Constitucional II

Dret Constitucional III

4.5

9

19007

Constitució. Drets i llibertats i Institucions de l'Estat

9

9934

Dret Civil I

6

19005

Introducció al Dret Civil i Dret de la Persona

6

9935

Dret Civil II

9

19011

Dret d'Obligacions i Contractes

7.5

9921

Dret Civil III

9

19018

Dret de Família i Successions

7.5

9948

Drets Reals i Hipotecari

7.5

19017

Drets Reals i Hipotecari

6

9936

Dret Penal I

10.5

19012

Dret Penal. Part General

9

9937

Dret Penal II

9

19016

Dret Penal. Part Especial

6

9938

Dret Internacional Públic

10.5

19024

Dret Internacional Públic

7.5

9939

Introducció al Dret Processal

4.5

19006

Introducció al Dret Processal

6

9918 9922

Dret Processal I

Dret Processal II

9

6

19021 19031

Dret Processal

Execució civil i processos civils especials

9

6

9918

Dret Processal I

9

19031

Execució civil i processos civils especials

6

9917

Institucions de Dret comunitari

9

19026

Dret de la Unió Europea

9

9924

Dret Eclesiàstic de l'Estat

4.5

19009

Dret de la Llibertat de Creences

6

9916

Dret Administratiu I

12

19008

Dret Administratiu I

9

9920

Dret Administratiu II

10.5

19010

Dret Administratiu II

7.5

19040

Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient

6

9919

9949

Dret Mercantil I

Dret de Mercat

9

4,5

19015

19034

Dret Mercantil I

Dret de Societats

6

6

9919

Dret Mercantil I

9

19015

Dret de Societats

6

9923

Dret Mercantil II

6

19025

Dret Mercantil II

9

9940

Dret del Treball I

7.5

19019

Dret del Treball I

6

9941

Dret del Treball II

9

19022 19033

Dret del Treball II

Dret de la Seguretat Social

6

6

9925

Dret Financer i Tributari I

7.5

19020

Dret Financer i Tributari I

7.5

9926

Dret Financer i Tributari II

7.5

19023

Dret Financer i Tributari II

7.5

9942 9943

Dret Internacional Privat I Dret Internacional Privat II

7.5

4.5

19027

Dret Internacional Privat

9

9945 i/o 9946

Practicum I i/o Practicum II (Extern)

6-15

19044

Pràctiques Externes

6

9950

Dret de Danys

4.5

19029

Dret de Danys

6

9997

La Prova en el Procés Penal

4.5

19032

La Prova en el Procés Penal

6

9996

Dret Penitenciari

4.5

19030

Dret Penitenciari

6

9951

Dret de Consum

4.5

19035

Dret del Consum

6

9995

Dret Penal Econòmic de l'Empresa

4.5

19036

Dret Penal Econòmic

6

9982

Estatut Jurídic del no Nacional a Espanya

4.5

19039

Nacionalitat i Estrangeria

6

9953

Dret Processal Constitucional

4.5

19038

Justícia Constitucional i Interpretació Constitucional

6

9994

Dret concursal

4.5

19028

Dret concursal

6

9986

Introducció a les Relacions Internacionals

4.5

19043

Introducció a les Relacions Internacionals

6

TOTAL 310.5 TOTAL 288

 

 

 

Assignatures sense reconeixement

LLICENCIATURA EN DRET pla antic

Codi

Assignatures

crèdits

9945

Practicum I (intern)

6

9946

Practicum II (intern)

9

9947

Dret Matrimonial

4,5

9963

Informàtica per a juristes

4,5

9964

Llenguatge jurídic: anglès

4,5

9965

Llenguatge jurídic: francès

4,5

9967

Tècniques econòmiques aplicades al Dret

4,5

9958

Ius commune i dret privat europeu

4,5

9968

Dret ambiental

4,5

9977

Fiscalitat internacional

4,5

9981

Defensa jurídica del contribuent

4,5

9983

Internet i Dret

4,5

10000

Dret sindical

4,5

10003

Teoria i pràctica de l'argumentació jurídica

4,5

10006

Deontologia de les professions jurídiques

4,5

9952

Dret públic de la Comunitat Valenciana

4,5

9959

Dret Romà i sistemes jurídics contemporanis

4,5

9961

Història del Dret Públic

4,5

9969

Dret de l'esport

4,5

9973

Causes matrimonials

4,5

9974

Jurisprudència sobre Dret eclesiàstic

4,5

7962

Justícia i violència domèstica

4,5

9962

Història de l'Administració de Justícia en el Dret Espanyol

4,5

10002

Ocupació i contractació

4,5

 

 

GRAU EN DRET pla nou

Codi

Assignatures

ECTS

19042

Procés contenciós administratiu

6

19041

Procediments tributaris i pressupostaris

6

19037

Dret tributari empresarial

6

19045

Treballe fi de grau

6

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremació de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en aquests, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i l'RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o en el seu cas hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al qual es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al qual es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremació de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, en el seu cas, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

 

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

 

inici