Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals en l'àmbit del dret. Es persegueix una formació generalista en la disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals, reflectint, al seu torn, a través dels itineraris d'optatives de l'últim curs el caràcter versàtil del títol.  Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis pretén una formació en totes les àrees jurídiques, que ha de permetre no solament l'obtenció d'una sèrie de competències específiques en les diferents disciplines, sinó també la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral dels graduats en diferents i canviants entorns professionals. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats per a l'especialització en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret.

 

D'acord amb el que ha estat exposat, i considerant el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es poden destacar els següents objectius generals del grau en Dret de la Universitat d'Alacant:

 1. Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del dret, tant en la dimensió acadèmica i científica com en la professional.
 2. Proporcionar als graduats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici d'una professió jurídica, en la seua àmplia varietat de possibilitats.
 3. Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics, afrontant-los amb suficient capacitat de decisió.
 4. Estimular la capacitat dels estudiants tant per a redactar escrits, elaborar informes professionals i treballs científics de qualitat en l'àmbit del dret, com per a poder comunicar-se oralment en els fòrums que resulte procedent.
 5. Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.

Tot això en el marc dels principis generals següents:

 • Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
 • Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que prescriu la disposició final desena de la Llei 51/2003, de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

 

inici

 

 

Estructura dels Estudis

El pla d'estudis del grau en Dret per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests al seu torn en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

 

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

36

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

 

En la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries de formació bàsica. En segon lloc s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del projecte final de grau que es realitzarà l'últim semestre. En tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques externes, i que es cursaran l'últim curs del pla d'estudis, permetent a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.

Les matèries incloses en la formació bàsica, repartides en deu assignatures en els dos primers cursos, pretenen proporcionar a l'alumne no solament uns coneixements i competències que li aproximen conceptual i metodològicament al dret, sinó també altres continguts complementaris per a la formació d'un jurista (com l'economia, la comptabilitat i l'origen i la fonamentació del nostre ordenament jurídic). Les matèries de formació bàsica són Dret Romà, Història del Dret, Economia, Comptabilitat, Dret de la Llibertat de Creences, Teoria del Dret i Filosofia del Dret.

Les matèries obligatòries són Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret del Treball i la Seguretat Social, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Públic i de les Relacions Internacionals, Dret Internacional Privat i Dret de la Unió Europea, a més del Treball de Final de Grau.

Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, en funció dels principals perfils professionals dels graduats en Dret, això és: l'administració de justícia, l'assessorament jurídic empresarial i l'administració pública.

Aquests itineraris els triaran els estudiants en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat portarà amb si l'esment d'aquest en el suplement al títol. L'agrupació de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne aprofundisca i complete la seua formació, en aquelles matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, cadascun dels quals està format per assignatures que de forma coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació.

 

 

Relació d'assignatures optatives i itineraris

Els itineraris proposats per a cursar les matèries optatives, tots ells a través de cinc assignatures de 6 ECTS, són els següents:

 

Itinerari 1. Administració de Justícia

 •  Execució Civil i Processos Civils Especials
 • La Prova en el Procés Penal
 • Dret de Danys
 • Dret Concursal
 • Dret Penitenciari

 

Itinerari 2. Dret Patrimonial i de l'Empresa

 • Dret de Societats
 • Dret del Consum
 • Dret Tributari Empresarial
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret Penal Econòmic

 

Itinerari 3. Dret Públic

 • Procés Contenciós i Administratiu
 • Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient
 • Procediments Tributaris i Pressupostaris
 • Justícia Constitucional i Interpretació Constitucional
 • Nacionalitat i Estrangeria

 

Al marge d'aquests itineraris, s'ha inclòs també, amb caràcter optatiu, la possibilitat que els estudiants facen 6 ECTS a través de pràctiques externes. Aquestes pràctiques externes han estat concebudes com a optatives per a evitar els inconvenients que la seua configuració com a obligatòria poguera comportar per a aquells estudiants que estiguen simultanejant els seus estudis amb una activitat laboral o professional. Els estudiants podran per tant optar lliurement entre fer pràctiques externes, cursar l'assignatura optativa Introducció a les Relacions Internacionals o cursar una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris.

D'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest

 

reconeixement acadèmic.

inici

 

 

Trets d'identitat

El Grau en Dret de la Universitat d'Alacant ofereix una formació de qualitat i prestigi en l'àmbit jurídic. Es tracta d'una titulació versàtil el propòsit fonamental de la qual és formar professionals en l'àmbit del Dret, a través de classes teòric-pràctiques en les quals es fomenta la participació activa de l'alumnat. Es persegueix una formació generalista en la disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis pretén una formació en totes les àrees jurídiques, que permet no solament l'obtenció d'una sèrie de competències específiques en les diferents disciplines, sinó la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral dels graduats en diferents i canviants entorns professionals.

Un altre dels trets que poden destacar-se d'aquesta titulació universitària és que el Grau disposa de tres itineraris de matèries optatives (Dret Públic, Administració de Justícia i Dret patrimonial i de l'empresa) que confereixen a l'alumne una especialització jurídica. Les assignatures optatives s'imparteixen en l'últim curs de la titulació, permetent a l'alumnat configurar la seua pròpia línia curricular podent a més optar per la possibilitat de realitzar pràctiques externes en les més prestigioses empreses i institucions públiques i privades de la província. Per a açò la Facultat de Dret té concertats més d'un centenar de convenis de col·laboració amb empreses privades, ajuntaments, hospitals, Administració autonòmica, organismes públics de gestió tributària, despatxos professionals, etc.

Els graduats/as en Dret poden optar, entre altres eixides professionals, per l'exercici de l'advocacia, la professió de procurador, l'assessorament com a Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració estatal, autonòmica, local i comunitària o l'accés a una pluralitat de professions jurídiques a través de les corresponents oposicions.

L'excel·lència de la Titulació ha quedat palesa en l'III Rànquing Universitat- Empresa de la Fundació Everis, en el qual es plasma la percepció que tenen els ocupadors sobre la preparació del nostre alumnat recentment titulat, situant els estudis de Dret de la UA entre els deu millors de les Universitats d'Espanya per l'adquisició de competències dels seus egressats/as en el camp de la disciplina jurídica.

Una altra dels senyals d'identitat del Grau en Dret és l'existència, des de l'inici d'aquests estudis, d'un grup d'Alt Rendiment Acadèmic (LLAURA) en cadascun dels cursos del pla d'estudis, en el qual parteix de la docència s'imparteix en anglès. En la mateixa línia de pluralitat lingüística en la docència, l'alumnat pot triar la impartició de la docència en valencià, matriculant-se en el grup que a aquests efectes s'ofereix en cadascun dels cursos.

El Grau en Dret compta amb un Programa d'Acció Tutorial com a via per a l'atenció directa i personalitzada a l'alumnat a través d'un tutor que ofereix assessorament personal, acadèmic, i professional.

Acabats els seus estudis, el Grau en Dret permet a l'alumnat egressat ampliar i completar la seua especialització amb estudis de postgrau que li permeten ajustar-se a un perfil professional concret (Advocacia, Dret de danys, Dret ambiental, Gestió administrativa).

A més, en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la Titulació es duen a terme diversos tipus d'activitats formatives com l'organització de jornades, seminaris, conferències, etc. per a les quals es compta amb professors procedents de prestigioses universitats europees i de la resta del món.

El Grau en Dret ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar en Programes nacionals i internacionals de mobilitat. La Facultat de Dret té concertats a aquests efectes un centenar de convenis amb universitats espanyoles, europees i no europees. A més, disposa d'un Programa Internacional de Doble Grau en Dret entre la UA i la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI) que permet a l'alumnat d'ambdues institucions obtenir la titulació corresponent tant en la seua universitat d'origen com en la de destinació. D'aquesta manera, l'alumnat del Grau en Dret de la UA pugues, a través d'aquest Programa, obtenir el títol "Curse de Dereito" per UNIVALI, títol oficial en la República del Brasil, i l'alumnat del “Curs de Dereito” podrà obtenir el títol de Grau en Dret, títol oficial a Espanya.

 

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

La docència dels estudis adscrits a la Facultat de Dret s'imparteix en les diferents aules de l'edifici de la Facultat i de l'Aulari I, unes 30 aules per a l'horari de matí i 40 per al de vesprada.

En general tots els espais estan equipats amb els mitjans audiovisuals (ordinador, monitor, videoproyector, pissarra o pantalla de projecció), connexió a internet i mobiliari (taules, cadires, pissarres…) necessaris per al desenvolupament de l'activitat docent.

La Facultat de Dret explica són un Saló de Graus "Rector Ramón Martín Mateo", amb capacitat per a 215 persones, dos Seminaris de treball i estudis amb capacitat per a 20 persones i una Sala de Juntes.

La Sala de Judicis és un espai destinat a Judicis simulats amb intervencions de Jutges i Fiscals i els alumnes actuant com a advocats, proveïda també de togues, anàlisis de judicis visionats a través de projector i debats jurídics per l'alumnat. Igual que el Saló de Graus, aquesta sala disposa del Servei de Videostreaming, difusió en directe (temps real) i a través d'Internet d'esdeveniments.

Així mateix, la Facultat, compta amb l'Aula de Criminologia dirigida a alumnat dels Graus en Criminologia i DECRIM i del Master en Recerca Criminal i Ciències Forenses, on es pot realitzar pràctiques sobre restes òssies humans i d'animals, pèls i cabells, fibres, empremtes dactilars, indicis criminalísticos, perfil psicogeográfico del delinqüent, anàlisi de l'escena del crim, entre altres proves.

La Biblioteca de Dret està situada en la planta baixa de l'edifici de la Facultat de Dret, disposa dels recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 100.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. També es troba el fons del Centre de Documentació Europea (CDE), integrat per nombroses monografies i publicacions especialitzades sobre la UE.

Tots els departaments disposen de sales d'estudis pròpies per a la realització de seminaris i tallers, etc.

La Facultat gestiona els programes de mobilitat dels seus estudiants i d'acolliment, en l'actualitat, a través dels convenis ERASMUS amb 52 universitats sòcies i convenis SICUE amb 30 universitats sòcies. A més, posseeix una doble titulació internacional en el Grau en Dret amb la Universitat d'UNIVALI a Brasil.

La Facultat manté convenis de pràctiques amb els col·legis professionals, despatxos, empreses i institucions relacionats amb els diferents plantes d'estudis.

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

La titulació universitària de graduat/a en Dret està considerada com una de les més versàtils per al món professional, sent la formació jurídica i el títol universitari que l'acompanya, requisit per a l'accés a les professions d'advocat/a, procurador/a, assessor/a jurídic, així com per a poder accedir a les oposicions de Judicatura, Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Notaries i Registres, Cossos Diplomàtics i Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració estatal, autonòmica, local i comunitària.

L'interès acadèmic i professional de la titulació de Dret es demostra per l'alta demanda que tenen aquests estudis en la Universitat d'Alacant.

La que es considera l'eixida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia és una de les opcions per la qual poden decantar-se els graduats en Dret, ja siga dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'Advocat, ja siga integrant-se en lloc d'assessoria jurídica en empreses i entitats de la més variada activitat. Una altra professió freqüent derivada d'aquest Grau és la de procurador dels tribunals. Cap destacar igualment que els graduats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, realitzant les corresponents oposicions.

Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: notaries, judicatura, fiscalia, advocat de l'Estat, registres, cossos diplomàtics, lletrats dels diferents organisme públics a tots els nivells de l'administració: local, estatal, autonòmica o comunitària.

Un professional en Dret ha de ser capaç de: Manejar el raonament jurídic, resolent problemes legals. Aplicar estratègies i mètodes de negociació, mediació i conciliació. Dialogar amb fluïdesa amb professionals d'altres àrees. Dissenyar i operar transaccions. Interpretar i redactar informes i documents jurídics d'ordre legal, contractual i jurisdiccional.

Un elenc no exhaustiu d'eixides professionals dels Graduats en Dret podria trobar-se en les següents professions:
 1. ADVOCAT. PROCURADOR: Despatxos d'advocats, Col·legis d'advocats, Procuradors, Col·legis de procuradors.
 2. NOTARIO, REGISTRADOR: Notaris, Col·legis de Notaris, Registradors, Col·legis de Registradors.
 3. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: JUTGE, FISCAL, SECRETARI: Jutjats de 1ª Instància, Ministeri Fiscal, Tribunals superiors, Secretaris de Jutjat.
 4. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA SUPERIOR (Advocat de l'Estat, TAC, etc).
 5. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA MITJANA (Administracions central, territorial i local).
 6. FUNCIONARI D'ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (UE, OTAN, ONU, etc): Unió Europea, Altres organitzacions internacionals.
 7. EMPRESA PRIVADA: Banca, Gran empresa, Pimes, Assessories. Consultories.
 8. ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS NO PÚBLIQUES: Sindicats, ONG, Altres associacions.

 

 

inici

 

 

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

 

Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

 

inici