Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Correcció d'errors: BOE 16/05/2014
Correcció d'errors: BOE 22/07/2015

inici

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa


 

inici

Optativitat i itineraris

 

Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, en funció dels principals perfils professionals dels graduats en Dret, a saber: l'Administració de Justícia, l'Assessorament Jurídic Empresarial i l'Administració Pública. Aquests itineraris es triaran per els/les estudiants en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat portarà amb si l'esment del mateix en el suplement al títol. L'agrupació de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne aprofundisca i complete la seua formació, en aquelles matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, cadascun dels quals està format per assignatures que de manera coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació.

 

ITINERARI 1:

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

ITINERARI 2: DRET

PATRIMONIAL I DE L'EMPRESA

ITINERARI 3:

DRET PÚBLIC

FORA D'ITINERARI

PRÀCTIQUES EXTERNES

Execució Civil i

Processos Civils Especials

6 ECTS

Dret de Societats

6 ECTS

Procés

Contenciós-Administratiu

6 ECTS

Introducció a les Relacions Internacionals

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

La Prova en el Procés Penal

6 ECTS

Dret del Consum

6 ECTS

Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient

6 ECTS

O una assignatura optativa dels altres itineraris

6 ECTS

 

Dret de Danys

6 ECTS

Dret Tributari Empresarial

6 ECTS

Procediments Tributaris i Pressupostaris

6 ECTS

 

Dret Concursal

6 ECTS

Dret de la Seguretat Social

6 ECTS

Justícia Constitucional i Interpretació Constitucional

6 ECTS

 

Dret Penitenciari

6 ECTS

Dret Penal Econòmic

6 ECTS

Nacionalitat i Estrangeria

6 ECTS

 

 

 

 

Per a una visió de conjunt podeu consultar també:

 

 

inici

 

Calendari d'implantació

 

La implantació de la nova titulació de Grau en Dret es farà curs a curs.

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Dret

Extinció de la llicenciatura en Dret

2010-2011

1er curs

1er curs

2011-0212

2n curs

2n curs

2012-2013

3er curs

3er curs

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

 

5é curs

 

Una vegada extingit un curs, no existirà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no desitgen accedir als nous ensenyaments de Grau, tindran dret a la celebració de quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Esgotades pels alumnes les convocatòries assenyalades sense que hagueren superat les proves, els qui desitgen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació establit en el nou pla.

S'inclou un procediment d'adaptació d'estudiants d'estudis existents al nou pla d'estudis que permet assegurar els seus drets en termes de docència i avaluació en els termes que estableix la legislació.

 

 

inici