Grau en Infermeria

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 200 places
Preu per crèdit:  20 € (primera matrícula); 40,07 € (en segona matrícula); 85,01 € (en tercera matrícula); 113,34 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià i anglès
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012 y modificacións: BOE 10/05/2018, BOE 03/10/2019
Rama de coneixement:
Ciències de la Salut
Centre al que s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica Grau d'Infermeria: Eva Mª Gabaldón Bravo
(eva.gabaldon@ua.es)

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Fullet informatiu grau en Enfermeria