Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

Els objectius es recullen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l'Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'infermer. Són els objectius següents:

 1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que estableixen les normes legals i deontològiques aplicables.
 2. Planificar i fer cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientades als resultats en salut. Cal avaluar-ne l'impacte amb l'ús de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, del grup o de la comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, les famílies o grups. Cal avaluar-ne l'impacte i establir-ne les modificacions necessàries.
 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 7. Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents. S'ha d'assegurar el respecte a les opinions, les creences i els valors, i garantir el dret a la intimitat, per la confidencialitat i el secret professional.
 8. Promoure i respectar el dret de participació, d'informació, d'autonomia i el consentiment informat quan les persones ateses prenguen decisions, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut o malaltia.
 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, i donar suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, de la família o dels grups atesos, garantint la seua seguretat.
 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola. S'han de comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres tipus de personal de les organitzacions assistencials.
 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 17. Fer les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, que implica la cooperació multiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 18. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de comfortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i a la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribuïsquen a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

inici

Estructura dels Estudis

El Pla d'Estudis del grau en Infermeria per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests, al seu torn, en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribuciò de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

78

Optatives

6

Pràctiques tutelades/clíniques

90

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

Es tracta d'un Pla d'Estudis estructurat per competències que dóna la capacitat per a l'exercici de la professió d'infermer/a responsable de cures generals. 

El primer curs dels estudis que permeten obtenir el grau Infermeria es dissenya d'acord amb la legislació vigent que inclou 36 ECTS de la branca Ciències de la Salut, integrat per les matèries Anatomia Humana, Biologia, Estadística, Fisiologia, Bioquímica i Psicologia. Els 24 ECTS restants fins a 60 bàsics es completen amb matèries dissenyades pels proponents amb la justificació següent :

Sistemes informacionals, investigació i innovació en infermeria

Aquesta assignatura reuneix tres competències: identificar i utilitzar la competència informacional a través de l'ús adequat de les TIC, basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles i conèixer els sistemes d'informació sanitària. 

És una assignatura fonamental per a fomentar l'autonomia de l'alumne i l'autoaprenentatge a través del maneig de les fonts d'informació en salut, la selecció i l'anàlisi crítica de la informació obtinguda i la reflexió per a la seua aplicació en la pràctica clínica. La matèria introdueix en les eines i estratègies fonamentals sobre aquestes qüestions que es continuaran desenvolupant en la resta de materas del Pla d'Estudis. 

Relació d'ajuda

La comunicació amb el pacient i la família és una de les dimensions fonamentals de la satisfacció amb l'atenció sanitària. Sistemàticament aquest aspecte és un dels que es valoren més deficientment en els estudis sobre la percepció de la qualitat de l'assistència sanitària.

Atès que la satisfacció amb la comunicació és un resultat final per si mateix, la literatura científica ha mostrat sistemàticament que aquesta és un determinant essencial de l'adherència del pacient a les recomanacions de salut i que millora la intuïció i el diagnòstic clínic.

Fisiopatologia

A continuació exposem els criteris que considerem que justifiquen la matèria assignatura Fisiopatològia entre les matèries de caràcter bàsic.

 1. Entre les competències de caràcter bàsic que  s'han d'adquirir segons l'ordre CIN/2134/2008 figuren:
  • "Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions; factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital."
  • "Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria."
   Considerem que l'estudi de la fisiopatològia (descriu els processos desencadenants de les malalties i les causes de les diverses alteracions de la salut) de manera coordinada espai-temps amb la fisiologia (descriu el funcionament dels diferents aparells i sistemes de l'organisme) permetrà una millor compressió a l'estudiant de les alteracions de la normalitat de l'organisme humà al llarg del cicle vital. Les dues matèries seran la base en la qual se sustentaran els principis de les cures d'infermeria que es desenvoluparen al llarg del Pla d'Estudis.
 2. En l'actual Pla d'Estudis i en els anteriors des de la integració dels estudis d'infermeria en l'ensenyament universitari, recullen com a matèria troncal Infermeria Mèdicoquirúrgica i proposen  entre les seues descriptores fonamentals:
  1. Fisiopatològia de les diverses alteracions de la salut; Processos desencadenants de les malalties; tecnologia d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes medicoquirúrgics. Són la base sobre la qual se sustenten els coneixements necessaris per a conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents fases; identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut; aplicar les tècniques i procediments de cures d'infermeria establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Competències totes proposades com de Ciències de la Infermeria en la nova fitxa de grau dels estudis d'Infermeria.
  2. Per recomanació de l'OMS, en la formació de professions sanitàries adquireix un paper important la formació en salut, individual, pública i comunitària de les infermeres com a agents de salut, i l'enfocament de l'atenció infermera com un procés que comença amb el coneixement de l'ésser humà i la seua condició biopsicosocial; a partir de segon curs s'incorporen progressivament coneixements, actituds i habilitats que avancen des de l'entorn de salut i espais saludables cap als estats de malaltia amb una estructura que orienta la formació des de les cures en salut durant totes etapes del cicle vital i problemes més prevalentes.
  3. El pla continua amb un suport específic infermer a partir dels Fonaments d'infermeria.

Fonaments d'Infermeria

L'aprenentatge de fonaments d'infermeria es considera imprescindible en la formació de futurs professionals, atès que a través d'ells s'inicia a l'alumne en el pensament i pràctica de la infermeria, se li orienta en la comprensió de la funció de la infermeria com professió de servei i com disciplina científica, contribuint, d'aquesta forma, a la responsabilització de la seua participació en el desenvolupament de la disciplina. Els conceptes fonamentals d'infermeria comprenen l'estudi de l'evolució diacrònica de les cures, el caràcter antropològic inherent al procés inherent al procés de satisfacció de necessitats del ser humà ja siga de forma individual, familiar o comunitari.

A partir d'aquesta estructura se sumen coneixements més específics relacionats amb la disciplina i a fi de que cap a finals de segon curs l'alumne comence a integrar problemes relacionats amb el procés d'emmalaltir i adquirisca progressivament coneixements sobre procediments d'actuació vinculats a diferents estats de malaltia.

El procés d'aprenentatge finalitza amb l'atenció en situacions crítiques i específiques del final de la vida. La metodologia emprada per a l'adquisició de competències, integra continguts teòric-pràctics i clínics, garantint el 50% de les pràctiques clíniques (pràctiques tutelades en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els Centres de Salut, Hospitals i altres centres assistencials) a partir de segon curs. D'aquesta manera es compleixen tant la directiva comunitària de professions regulades incorporada a l'ordenament jurídic espanyol i publicada en el BOE 20 novembre 2008 i els 90 ECTS de pràctiques tutelades/treball fi de grau arreplegades en l'ordre ministerial CIN/2134/2008.

En el projecte fi de grau els alumnes han de mostrar un cas pràctic que permeta avaluar el seu saber "ser infermer" a partir dels objectius de la titulació. En un moment de reforma dels plans d'estudi i de formulació del d'infermeria, sembla oportú reflexionar sobre els límits i les relacions que procedeix establir entre la infermeria i altres àrees afins a fi de formalitzar la integració de coneixements present en l'ordre ministerial.

La matèria treball de Fi de grau consta d'una assignatura: "Treball de fi de grau". Les activitats formatives presencials es corresponen a l'entre el 10%- 20% de l'activitat total, basada principalment en: - la tutorización per part del professor

 • la prova oral per part de l'alumne
 • assistència obligatòria als centres d'atenció especialitzada i primària o aquells altres del sistema sociosanitari que puguen oferir elements d'aprenentatge pràctic. Les activitats formatives no presencials es correspon principalment amb el treball autònom de l'alumne per a l'elaboració del treball fi de grau (80% - 90%).

El sistema d'avaluació per a aquesta matèria es distribueix de la següent manera:

 • 25% corresponent a l'avaluació de l'adquisició de les competències mitjançant informe per part dels professors i els tutors clínics.
 • 75% correspondrà al lliurament de la memòria com requisit obligatori i la corresponent exposició pública i defensa del treball de fi de grau amb valoració acord a normes de puntuació de 1 a 10.

La Matèria Practicum, aquesta es compon de 14 assignatures de pràctiques clíniques que seran impartides en menuts grups associada a l'assistència obligatòria als centres d'assistència especialitzada i d'atenció primària o aquells altres del sistema sociosanitario que puguen oferir elements d'aprenentatge pràctic. Així mateix les entitats conveniades perquè es puga portar a  terme la formació són les següents:

 • Conveni Conselleria de Sanitat 1993 i addenda 2002.
 • Conveni amb Hospital Torrevella Salut UTE
 • Conveni Hospital Medimar (pràctiques formatives) - Conveni Societat Científica Espanyola Llicenciats Infermeria (SCELE)
 • Conveni Clínica Vistahermosa (pràctiques formatives)
 • Conveni Clínica Vistahermosa (pràctiques remunerades. Ho gestiona la fundació Universitat, però supervisa professorat EUE)
 • Conveni Clínica Vistahermosa (obtenció crèdits curse infermeria reproducció assistida)
 • Conveni Associació Salut Mental Infantil des de la Gestació
 • Conveni Escola Europea d'Alacant
 • Conveni amb Associació Malalts Mentals
 • Conveni Universitat Centrooccidental Lisandro Alvarado (Veneçuela)
 • Conveni Associació Neuropsiquiatría-professionals de la Salut Mental del País Valencià (aprovat en Junta Centre 23-3-10, falta passar per Consell Govern)
 • Conveni amb Col·legi Oficial d'Infermeria d'Alacant
 • Conveni amb el Departament de Histología i Anatomia de la Universitat Miguel Hernández (pràctiques formatives).

Dins de les activitats formatives que componen la matèria practicum, les activitats presencials corresponen un total del 80 %; per al desenvolupament de la mateixa l'alumne haurà de realitzar una rotació pels diferents centres d'assistència especialitzada i d'atenció primària o aquells altres del sistema soci sanitari amb la finalitat d'aplicar els coneixements teòrics de les diferents assignatures que es corresponen amb el practicum, així com l'adquisició d'habilitats i competències de la matèria, tot això es realitzarà sota la supervisió directa del tutor de pràctiques d'aquest centre (80-90%). A més es realitzaran sessions clíniques i valoracions en el centre de pràctiques dirigides pel professor tutor de l'Escola d'Infermeria (10-20%). Les activitats no presencials corresponen a un total de 20 %; la metodologia emprada consisteix en l'elaboració i confecció per part dels alumnes d'informes, registres i presentació de casos.

La seqüenciació del pla d'estudis està realitzada sobre la base de dues premisses, en primer lloc de la salut a la malaltia i del simple al complex al llarg dels quatre cursos del grau. És per açò que les practiques externes de segon curs estan relacionades amb els continguts de salut en els Practicum I, II i III i en la introducció al coneixement de l'organització hospitalària i la cura bàsica a la malaltia en el Practicum IV. Es van establir en segon curs perquè l'alumnat identificara els determinants de salut de les comunitats, grups i persones en primer lloc. Posteriorment en tercer i cambra s'aborden les assignatures Practicum en els llocs de pràctiques amb major interacció amb els problemes de salut/malaltia més complexos i amb major capacitat per part de l'estudiant per a la interacció, seguint en tot moment una seqüència d'objectius en l'adquisició de les competències.

Relació d'assignatures optatives

L'alumne o alumna haurà de cursar 6 crèdits d'optatividad que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com a optatives.

ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE
Infermeria en Emergències i Cures Crítiques    OP     6          7

Psicologia de la Cura i Competències Emocionals en el Professional d'Infermeria

OP

6

7

Cultura de les Cures, Educació per al Desenvolupament i Pensament Crític

OP

6

7

Salut Mediambiental

OP

6

7

 

 

 

inici

Trets d'identitat

 

El nostre grau, ha rebut diferents esments a la qualitat dels seus egressats i del seu professorat. Servisca com a exemple el rànquing que elabora la Fundació EVERIS, en la qual per segon any consecutiu ocupem el primer lloc en l'àrea de Ciències de la Salut, per a les empreses contratadoras a nivell nacional.

Es tracta d'un pla d'estudis estructurat per competències tal com s'arreplega en la fitxa de verificació del MICIIN, que atorga la capacitat per a l'exercici de la professió Infermer/a responsable de cures generals. Està inspirat en la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Comunitària 2005/36/CE del parlament europeu i del Consell, de 20 de Novembre de 2006 relatives al coneixement de qualificacions professionals, arreplegat en el RD 1837/2008 de 8 de Novembre, la fitxa de verificació del MICIIN i la Llei d'Ordenació de les professions sanitàries. La filosofia del centre en el procés de planificació d'estudis ha sigut la introducció a l'estudiant de manera progressiva en matèries que abasten processos des de la salut cap a la malaltia i en definitiva, des dels processos més senzills fins a la màxima complexitat que s'adquirirà en l'últim any de la titulació.

Comptem amb sales/laboratoris de simulació clínica, que incorporen els últims avanços tecnològics, amb la capacitat d'aconseguir un procés d'ensenyament-aprenentatge pràctic interactiu i dinàmic, imprescindible per al posterior desenvolupament de pràctiques externes.

Les assignatures Practicum són impartides en petits grups i en rotatori per diferents unitats en els centres hospitalaris i d'atenció primària de salut o aquells altres centres del sistema sociosanitari, públic i privat, que puguen oferir elements d'aprenentatge pràctic.

Entre professorat amb docència en aquest grau, pertanyent als departaments vinculats a la Facultat de Ciències de la Salut, trobem membres actius de diferents Projectes de caràcter Europeu, dins del programa internacional Erasmus+, així com investigadors de la xarxa Family Health Nursing en la qual participen països de tota Europa, realitzant accions conjuntes en docència i recerca amb les Universitats d'Aberdeen, Northumbria (Newcastle), Coïmbra, Lisboa, La Sapienza (Roma), Miami (EUA). La Facultat de Ciències de la Salut, per al Grau en Infermeria,  a través de la seua Comissió de Relacions Internacionals desenvolupa les accions tendents a facilitar i promoure la mobilitat mitjançant els programes ERASMUS i ERASMUS+. Així mateix s'estableixen convenis propis específics amb diferents Universitats Europees i Llatinoamericanes per al desenvolupament d'intercanvis docents, d'estudiants i de participació en línies de Recerca.

Un altre tret a destacar, és que les/us alumnes/us que inicien els seus estudis en el Grau d'Infermeria en la Universitat d'Alacant pot arribar a obtenir el títol de Doctor des de la disciplina infermera, i l'àrea de coneixement de ciències de la salut, cursant; el Master Oficial en Recerca en Ciències de la Infermeria, o el Màster en Emergències i Catàstrofes, o el Master en Salut Pública, o el Master en Envelliment Actiu i Salut i posteriorment el Doctorat en Ciències de la salut.

 

 

inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 3 departaments distribuïts en dos edificis que engloben un total de165 professors PDI. Els edificis destinats a la Facultat de Ciències de la Salut disposen de disposen de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

 

Aules

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 2 Aules pròpies amb capacitat per a 60 persones, equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, videoproyector, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica, 12 taules mòbils i 24 cadires mòbils cadascuna.

 

Seminaris

En les dependències de la Facultat de Ciències de la Salut existeix un Seminari Exterior amb capacitat per a 24 persones dotat de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, videoproyector NECVT670G, ordendor, monitor, sistema d'àudio, panell de connexió a internet, llitera i armaris

 

Laboratoris

Es disposa de 5 Laboratoris de Simulació Clínica, amb una capacitat per a 30

alumnes cadascuna. Els laboratoris estan equipats amb pissarra, pantalla de projecció fixa, videoproyector, ordinador, lavabos, cadires mòbils. A més, aquests espais estan dotats de material específic per a realitzar activitats clíniques de simulació.

• El laboratori d'habilitats practiques compte en les seues instal·lacions amb lector de radiografies, 2 cortines separadores, 2 càmeres d'enregistrament (Metivision), 10 pantalles de visualització de pràctiques, 1 llitera, 1 llit, 1 ninot de pràctiques.

• El laboratori d'urgències i cures crítiques disposa de: 2 lliteres, 2 llits, 2 ninots de pràctiques, 2 lavabos, 3 càmeres d'enregistrament (Metevisión), 1 taula mòbil de treball, 1 armari mòbil de treball, material divers per a pràctiques, 2 cadires mòbils, 1 cadira fixa.

• El laboratori d'hospitalització adults/matern-infantil disposa de: 2 lavabos, 1 taula mòbil de treball, 2 llits, 2 cortines separadores, 2 bressols, 1 incubadora, 1 cadira mòbil, 2 armaris recolze, 1 taula d'atenció, 1 pes, 3 Càmeres fixes per a simulacions (Metivision).

• Laboratori de nutrició i dietètica compta amb: 25 cadires plegables amb pala, 1 taula per al professor, 1 ordinador de taula (torre + monitor), 1 projector, 1 pantalla per a projector, 1 pissarra blanca, 3 armaris, 1 banc de treball amb armaris, 1 esquelet anatòmic, 1 bàscula pesabebés, 1 tanita BC418DT..

• Laboratori aprenentatge experiencial presenta en les seues instal·lacions: Pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, video projector Hitachi, sistema d'àudio.

 

Salons d'actes

La Facultat disposa de Saló d'Actes amb capacitat per a 70 persones, dotada de pantalla de projecció extensible/enrotllable, videoproyectos NECNP300, ordinador, dispositius per a viodeconferencias i videostreaming, sistema d'àudio i connexió JS1/A en paret.

Altres dependències

La Facultat de Ciències de la Salut explica a més en les seues instal·lacions amb una Sala de Control de Laboratoris dotada de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, vídeoproyector NECVT670G, ordinador + monitor, sistema d'àudio, panell de connexió JS1/A en paret, 1 llitera i armaris. S'ha habilitat un espai per a la delegació d'alumnes dels diferents Graus.

 

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. Per als estudis d'Infermeria i Nutrició comptem amb 12 hospitals i 3 Centres de Psiquiatria per a Atenció Especialitzada, 122 Centres d'Atenció Primària adscrits a Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública i Institucions de caràcter privat. També es realitzen pràctiques en els centres d'assistència geriátrica i de salut mental de la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives així com en centres privats amb els quals existeix conveni de col·laboració.

 

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

La Facultat de Ciències de la Salut manté un contacte constant amb empresaris del sector clínic amb la finalitat d'actualitzar i ampliar la possibilitat de realitzar els convenis pertinents, tant per a facilitar les pràctiques en el grau com per al desenvolupament professional en la indústria dels nostres egressats. L'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut gaudeix a més de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb universitats espanyoles (SICUE), i per al programa d'intercanvi no europeu.

 

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
 
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

Professió regulada per a l'exercici de la professió:

 • Infermer responsable de cures generals.
 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

 

Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

inici