Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012 y modificacions: BOE 10/05/2018, BOE 03/10/2019

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa curs 2021-22

 

inici

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa curs 2020-21

 

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

L'alumne o alumna haurà de cursar 6 crèdits d’ optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com optatives.

 

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici

 

Calendari d'implantació

 

 

Curs acadèmic

 

Implantació del grau en

Infermeria

Extinció de la llicenciatura/diplomatura en Infermeria

2010/11

1r curs

1r diplomatura Infermeria

2011/12

2n curs

2n diplomatura Infermeria

2012/13

3r curs

3r diplomatura Infermeria

2013/14

4t curs

 

 

  inici