Per què estudiar el grau? Grau en Filologia Catalana

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Filologia Catalana   Grau en Filologia Catalana
Grau en Filologia Catalana

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

 

L'ensenyament universitari ha de formar individus que contribuïsquen al desenvolupament de la societat a través de la recerca, la difusió i l'aplicació del coneixement, entesos com un conjunt de competències i coneixements que permeten al futur professional comprendre un món en canvi continu i contribuir amb la seua formació a l'evolució d'aquest. El titulat en Filologia Catalana sabrà combinar l'esperit d'innovació i d'evolució del coneixement amb una vocació acadèmica i humanística que fomente la reflexió sobre la condició humana a través del temps i de l'espai, tot això amb una capacitat de pensar amb claredat, imaginació i sentit crític, i amb una capacitat específica per a entendre la llengua i les seues manifestacions literàries. En aquest cas concret, una llengua cooficial i minoritzada al territori que ocupa, com és el cas d'altres llengües d'Europa.

Els objectius concrets per a la titulació en Filologia Catalana seran:

inici

Estructura dels Estudis

 

El grau en Filologia Catalana s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

 

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis
 

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una matèria o més d'una i que mostra una coherència pel que fa a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica que inclou una assignatura o més d'una. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts i es poden concebre de manera integrada o no.

El Pla d'Estudis de la titulació de grau en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant consta d'un total de 240 crèdits , que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de les branques de coneixement implicades, i també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de finalització de grau i altres activitats formatives.

Sobre el total de crèdits del grau, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica, crèdits que estan vinculats a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinarietat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen assolir amb la nostra titulació. Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Literatura, Lingüística, Idioma Modern i Llengua Clàssica) es concreten en assignatures semestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del Pla d'Estudis (primer i segon curs). Es marquen com a tals en el Pla d'Estudis amb l'abreviatura FB (formació bàsica).

Altres 144 crèdits ECTS seran de matèries obligatòries vinculades a les matèries de Llengua i Literatura de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Hi haurà, a més, un treball de finalització de grau que tindrà un valor de 6 crèdits i s'elaborarà en la fase final del Pla d'Estudis (quart curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.

Els restants crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Cap de les assignatures optatives que es proposen són de formació bàsica. De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives.

Els estudiants també podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del Pla d'Estudis cursat.

Els 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir es diversifiquen en seminaris, pràctiques externes, lectures, treballs dirigits, etc., i conclouran amb l'elaboració i defensa del treball de final de grau esmentat.

El grau de Filologia Catalana comparteix una estructura educativa amb els graus d'Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics, denominada Programa de Formació de Grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, la qual estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions.

En el cas que l'alumne decidisca cursar la matèria optativa corresponent a Filologia Catalana, disposarà d'una oferta de set assignatures, entre les quals haurà de cursar-ne cinc. L'alumne també té la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria d'aquest nom, en lloc d'alguna de les cinc assignatures de cadascuna de les vuit matèries a la seua disposició.

Si l'alumne de Filologia Catalana opta per una matèria diferent de l'oferida pel seu grau, tindrà el reconeixement de minor , ja que sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinarietat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.

Relació d'assignatures optatives i itineraris

Com cursar l’optativitat :

 

  AMB ITINERARI (Taula 1)

SENSE ITINERARI (Taula 2)

 

TAULA 1

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Àrabs i Islàmics (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua àrab I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Literatura àrab clàssica

6 ECTS

- Llengua àrab II

6 ECTS

- Literatura àrab contemporània

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS FRANCESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Francesos (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua Francesa I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

- Llengua Francesa II

6 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS HISPÀNICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Hispànics (veure taula 1)

30 ECTS

- Espanyol: norma i ús I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

- Espanyol: norma i ús II

6 ECTS

- Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS ANGLESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Anglesos

(veure taula 1)

30 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa I

6 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès II

6 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics

(veure taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General (veure taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (veure taula 1)

30 ECTS

 

 

TAULA 2

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA FILOLOGIA CATALANA

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Dialecte Àrab Magrebí

6 ECTS

Català: Llenguatge d'Especialitat

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català)

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Taller de Creació Literària en Català

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

Llengua Francesa: Comunicació Oral II

6 ECTS

Literatura i Cultura Aplicades a l’Ensenyament del Espanyol com a Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

Literatura Francesa i Cine

6 ECTS

Espanyol com a Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Escrita II

6 ECTS

L’Espanyol en Amèrica

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Literatura Hispanoamericana Actual

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

 

Llengua Anglesa III

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Innovació i Ruptura en la Historia de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Cultura e Instituciones en los Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

Llengua Anglesa IV

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Literatura i Cinema en los Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a las Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge Sociedad

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

 

inici

Trets d'identitat

El grau de Filologia Catalana, impartit en la Facultat de Filosofia i lletres, proporcionarà la formació per a poder accedir a llocs de treball directament relacionats amb els continguts de la titulació, ocupacions ben remunerades, satisfactòries i qualificades.

 

El mercat laboral actual té necessitat de persones qualificades amb aquest tipus de formació; per tant, la inserció laboral sol ser ràpida i l’alumnat, que podrà tenir un primer contacte amb el treball a través de les pràctiques en empreses o institucions, pot desenvolupar i dur a terme els treballs relacionats amb la seua formació en la societat actual.

 

Els perfils professionals reflecteixen la possibilitat d’integració dels graduats en el mercat laboral que ofereix la societat actual. En aquest sentit, el graduat en Filologia Catalana, per la seua formació i la seua capacitat d’analitzar i d’entendre els mecanismes de la llengua, estarà capacitat per a exercir treballs vinculats amb els relacionats tradicionalment amb la titulació, i també d’altres que ha anat demanant la societat actual:

 

- Docència en l’ensenyament mitjà, d’adults, universitària i d’estrangers. La docència tant a l’estat espanyol com a l’estranger, com a professor o com a persona que contracta professorat en acadèmies i centres d’ensenyament és una de les eixides que prospera en la situació europea actual.

- Investigació. Una de les eixides del grau és la continuació i l’especialització dels graduats a través de màsters, de doctorats i de la carrera investigadora en universitats i altres centres investigadors.

- Gestió i correcció de textos i d’estil en editorials i en mitjans de comunicació. El professional treballa en el món editorial, els àmbits corporatius i institucionals, en suport tradicional, digital o virtual, i els mitjans de comunicació i la publicitat per a assessorar en la generació de documents.

- Crítica literària. Perfil relacionat amb el coneixement del món literari i cultural en el qual treballa l’especialista.

- Assessorament literari. Perfil relacionat amb serveis de consultoria, documentació i gestió literària. Aquest treball està relacionat amb els àmbits de la comunicació, el mercat editorial i la documentació.

- Mediació lingüística en empreses i mediació cultural en general. L’especialista facilita la comunicació entre persones de diferents llengües i cultures, i duu a terme el seu treball en departaments d’exteriors, empreses del sector turístic, diferents serveis assistencials, etc.

- Assessorament lingüístic en institucions i organismes locals, autonòmics, estatals, internacionals. Perfil relacionat amb l’assessorament en la generació de documents especialitzats dels àmbits corporatius.

- Assessorament en la generació de documents relacionats amb el domini dels llenguatges d’especialitat, i capacitat per a la localització o adaptació de productes tecnològics nous als mercats catalanoparlants.

- Dinamització lingüística i planificació lingüística. Es tracta de professionals que treballen en serveis vinculats a la normalització, la planificació lingüística i la promoció de la llengua. Treballen amb els usuaris i els seus comportaments lingüístics.

- Lexicografia i terminologia. Aquests professionals estan qualificats per a crear diccionaris i glossaris especialitzats o generals i oferir terminologia especialitzada per a facilitar la redacció coherent i precisa de textos.

- Lingüista forense. Professional que, ajudant-se d’eines informàtiques i tècniques estadístiques, assessora en l’elaboració d’informes que es presenten com a complementaris a altres proves en processos judicials, informes policials, etc.

 

El contacte amb el teixit empresarial

Aquesta xarxa de relacions és fonamental per a completar la formació acadèmica de l’alumnat i facilitar, així, la seua posterior inserció laboral. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres es marca com un dels seus principals objectius incrementar any rere any el volum de pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, i acostar l’alumnat a les empreses i institucions que configuren el seu entramat empresarial pròxim.

Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon ús de les pràctiques, el Vicedeganat d’Estudiants i Emprenedoria compta amb una xarxa de tutors acadèmics que en supervisen el desenvolupament, vetlen pel seu correcte progrés i avalen el contacte fluït entre les nombroses empreses i institucions col·laboradores i la Facultat.

Cada any són més les i els estudiants que, de manera optativa, decideixen fer pràctiques externes, de manera que, en l’actualitat i per la totalitat de titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres, es gestionen per curs acadèmic més de 600 pràctiques externes en prop de 400 empreses i institucions.

Així mateix, per a aproximar el nostre alumnat a la realitat empresarial, la Facultat de Filosofia i Lletres desenvolupa diverses iniciatives al llarg del curs acadèmic. Entre elles, cal destacar les Jornades dels Graus, dedicades a eixides professionals, i els Cafè-Tertúlia, per a oportunitats d’ocupació, dirigits tots dos a l’alumnat dels quatre cursos de la titulació i, especialment, als dos darrers. Així, es posen en contacte amb diferents perfils professionals i els coneixen a través de les experiències de graduats/des que ja estan incorporats al món laboral.

La Facultat de Filosofia i Lletres participa en els Premis Fundeun-Noves idees empresarials, a través dels quals el nostre alumnat està en contacte amb empreses que donen suport al projecte liderat.

Estratègia d’internacionalització i mobilitat

Aquesta és una aposta ferma de la Facultat de Filosofia i Lletres per a tots els seus programes d’estudis. Aquesta aposta es tradueix en una elevada taxa de mobilitat que aconsegueix els quasi tres-cents estudiants anuals de la nostra facultat que decideixen fer part dels seus estudis en una altra universitat nacional o internacional. Per a açò, els estudiants del a Facultat tenen accés a més de 400 convenis signats amb universitats de tot el món que es reparteixen de la següent manera: el Programa Erasmus té 214 acords (en les diferents àrees específiques) amb 159 universitats sòcies. Quant a la Mobilitat Global, hi ha 137 convenis amb institucions de tot el món, de les quals 108 tenen oferta per a estudiants de la Facultat de Lletres, més enllà d’altres convenis específics. Per a la Mobilitat SICUE, hi ha 73 acords en àrea específiques amb 28 universitats espanyoles. Des de la Facultat s’acull a prop de 300 estudiants internacionals i s’ofereix un nombre important d’assignatures en llengües estrangeres.

L’alumnat que decideix fer una estada de mobilitat pot accedir al bloc que la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat, en el qual s’explica experiències i consells d’estudiants de la Facultat de Lletres de la UA que han participat en algun programa d’intercanvi amb una altra universitat estrangera <http://mobilitatlletres.blogspot.com/>.

 

Jornades del grau de Filologia Catalana

Des de la Facultat de Filosofia i Lletres es vol donar una major projecció a totes les titulacions del centre i en aquest marc s’emmarca la Jornada anual d’aquest grau. L’alumnat de Filologia Catalana s’hi ha implicat de manera notable i participa de manera pràcticament completa durant el dia en què es desenvolupa, amb un programa que els forma en eixides professionals, per a la qual cosa es recorre, principalment, a professionals graduats/des en les nostres aules. Tota la informació està penjada en l’enllaç <https://lletres.ua.es/es/cultura/jornadas-culturales-grados.html>.

 

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

El Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat i la Facultat de Filosofia i Lletres, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), promou el Programa d’Acció Tutorial (PAT) de la Universitat d’Alacant. Amb aquest projecte es pretén proporcionar a l’alumnat universitari orientació i suport en el seu desenvolupament personal, acadèmic, i professional, així com facilitar la seua adaptació al context social universitari.

Per a fer-ho efectiu, la Facultat de Filosofia i Lletres compta amb professorat i alumnat en cadascuna de les titulacions que té una formació adequada i una dedicació específica, i que es responsabilitzarà del desenvolupament de les diferents activitats i tasques planificades en aquest projecte.

En el marc de aquest Programa també s’organitzen xarrades que pretenen contribuir a la formació integral de l’alumnat, que completen la formació acadèmica que reben en l’aula (tècniques d’estudi, oratòria, elaboració del curriculum, afrontar una entrevista de treball, etc.).

A més, el PAT juntament amb la secretaria administrativa de la Facultat, coordina les adaptacions curriculars de la Facultat, que són estratègies educatives dirigides a facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb diverses instal·lacions en el campus, però, sobretot, es concentren en els edificis 18, 19 i 20, en els quals hi ha serveis de gestió, aules i departaments que imparteixen docència en les titulacions d’aquest Centre. Per al desenvolupament de les classes pràctiques, s’utilitzen les instal·lacions generals de la Universitat i les pròpies la Facultat, com ara aules d’informàtica o laboratoris. El Grau de Filologia Catalana s’imparteix en els edificis 20 (Facultat de Filosofia i Lletres I) i 24 (Polivalent III).

https://lletres.ua.es/es/infraestructuras/planos-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-sigua.html

Laboratoris:

La Facultat compta amb diversos laboratoris d’idiomes que es troben situats en l’edifique 20 on l’alumnat pot realitzar classes pràctica <https://web.ua.es/es/labidiomas/instalaciones.html>.

 

Aula Magna i Sala de Graus

 

La Facultat de Filosofia i Lletres disposa d’una renovada i modernitzada Aula Magna, situada en l’edifici 19, amb capacitat per a 156 persones, dotada amb equip multimèdia i 4 cabines per a la interpretació simultánea. Així mateix, compta amb una Sala de Graus, situat en l’edifici 18, amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia.

Biblioteca

La Biblioteca de Filosofia i Lletres està situada en la primera i segona planta de l’edifici de la Biblioteca General de la UA Biblioteca. Compta amb una superfície de 6.500 m2, 1.684 llocs de lectura, 82 llocs informatitzats, 13 sales de treball en grup, 14 ordinadors portàtils per a préstec en sala, 2 fotocopiadores.

En la Biblioteca de Filosofia i Lletres hi ha els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat de Filosofia i Lletres i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 171.908 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. És necessari destacar els llegats bibliogràfics realitzats a la Biblioteca, bé per professors universitaris d’aquesta comunitat, bé per investigadors de diverses àrees de coneixement vinculats a la Universitat d’Alacant. A més, la Biblioteca custodia una col·lecció de llibres antics i una completa selecció de facsímils.

L’alumnat disposa de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures impartides en la titulació d’Estudis Francesos.

 

Investigació

El foment de la investigació és una de les apostes més decidides de l’equip decanal de la Facultat de Filosofia i Lletres. Amb aquest objectiu, s’organitzen diverses activitats de difusió que es duen a terme en la Facultat, com ara la celebració de Jornades d'Investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres, i ajuda al finançament de congressos nacionals i internacionals amb seu en aquest Centre. Tota la informació referent a aquestes i altres iniciatives estarà disponible amb l’antelació suficient en aquesta web: https://lletres.ua.es/es/investigacion/investigacion-y-biblioteca.html.

• Grups d'investigació

• Jornades d'investigació

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

El títol de graduat en Filologia Catalana proporcionarà la formació per a poder accedir a llocs de treball directament relacionats amb els continguts de la titulació, ocupacions ben remunerades, satisfactòries i qualificades.

El mercat laboral actual té necessitat de persones qualificades amb aquest tipus de formació, per tant, la inserció laboral sol ser ràpida i l'alumnat, que podrà tenir un primer contacte amb el treball a través de les pràctiques en empreses o institucions, pot desenvolupar i dur a terme els treballs relacionats amb la seua formació en la societat actual.

 

Els perfils professionals reflecteixen la possibilitat d'integració dels graduats en el mercat laboral que ofereix la societat actual. En aquest sentit, el graduat en Filologia Catalana, per la seua formació i la seua capacitat d'analitzar i d'entendre els mecanismes de la llengua, estarà capacitat per a exercir treballs vinculats amb els relacionats tradicionalment amb la titulació, i també d'altres que ha anat demanant la societat actual:

Professions per a les quals capacita:

 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

  inici