Per què estudiar el grau? Grau en Física

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Física   Grau en Física
Grau en Física

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

 

Els ensenyaments de grau en física, adscrits a la branca de ciències, tenen com a finalitat l'obtenció, per part de l'alumnat, d'una formació general en física, com a disciplina científica que el prepare per a exercir activitats professionals en què haurà d'aplicar les destreses adquirides.

Amb caràcter general, i segons el llibre blanc del títol de grau en física, "el físic ha de ser capaç d'avaluar i discernir entre els ordres de magnitud, a més de desenvolupar una clara percepció de situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies, cosa que permet l'ús de solucions conegudes a nous problemes. Per a això és important que l'estudiant, a més de dominar les teories físiques, adquirisca un bon coneixement i domini dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament utilitzats". El grau en física proporciona una formació matemàtica molt sòlida, que permet al graduat abordar els problemes que se li presenten en el treball, utilitzant les eines matemàtiques adequades. A més, un dels objectius més importants del grau és l'ús de l'ordinador aplicat a l'estudi i la resolució de problemes físics. En el grau es fa especial èmfasi en aquest aspecte i s'han inclòs pràctiques d'ordinador en diverses assignatures, que permetran aconseguir aquest objectiu.

D'acord amb l'esmentat llibre blanc, un altre dels objectius del grau és que s'adquirisca "la capacitat d'identificar els elements essencials d'un procés o una situació complexa, cosa que permetrà construir un model simplificat que descriga amb l'aproximació necessària l'objecte d'estudi i permeta fer prediccions sobre la seua evolució futura. El físic ha de ser capaç també d'identificar la manera de comprovar la validesa del model i d'introduir les modificacions necessàries quan s'observen discrepàncies entre les prediccions del model i les observacions". Finalment, les assignatures de laboratori incloses en el grau, permeten a l'estudiant "familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més usats".

inici

Estructura dels Estudis

 

El Pla d'Estudis del grau en Física per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

150

Optatives

24

Treball de fi de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental i avançat).

A més, es considera part de la formació global la inclusió d'activitats i materials en anglés, d'acord amb el pla de potenciació de l'anglés en el pla d'estudis, a fi de possibilitar que l'alumnat adquirisca competències relatives al domini i expressió en una llengua estrangera (anglés). A més, la Universitat d'Alacant oferirà cursos d'anglés bàsic i anglés científic, compatibles amb l'horari de classes dels alumnes, amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat l'adquisició del nivell B1 d'anglés, l'acreditació de la qual serà obligatòria per a l'avaluació del treball de fi de grau.

Actualment, en la Facultat de Ciències hi ha un marc de col·laboració entre la Universitat i diverses empreses i institucions col·laboradores, mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades, cosa que possibilita un primer contacte amb el món laboral i potencia l'ocupació. En relació amb el títol de física s'establira contactes semblants, amb empreses i institucions que realitzen activitats relacionades amb la física.

La gestió de les pràctiques externes en la Facultat de Ciències es realitza a través de l'OPEMIL. Els tutors d'empresa són les persones més qualificades per a exercir les tasques que tenen assignades. El tipus d'activitat que ha de realitzar l'alumnat es recollirà prèviament en un document, dissenyat amb aquesta finalitat, que serà revisat pel tutor acadèmic, el tutor de l'empresa o institució i el coordinador de centre encarregat de la supervisió del programa de pràctiques externes. En la descripció de l'activitat ha de quedar garantida la disponibilitat de recursos en l'empresa per a fer les activitats en pràctiques. A més, l'estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d'obtenir un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius, com a màxim, del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern ha definir la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

Finalment, el mòdul avançat inclou també l'assignatura obligatòria Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla d'estudis i s'ha dissenyat amb un total de 6 ECTS. En el Treball de Fi de Grau l'alumne ha de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol, mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que integre un treball original de l'alumne, relacionat amb la física (pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics).

 

inici

Trets d'identitat

El grau en Física de la Universitat d'Alacant és una titulació que permet obtenir capacitats per a treballar i perfeccionar-te en el món del desenvolupament i l’aplicació de noves  tecnologies i també en la recerca científica bàsica.

Aquest grau té tres vèrtexs. La física pròpiament dita és el més important, però també tenen molta importància les matemàtiques i la programació. Pel que fa a la física, rebreu una formació bàsica i àmplia que us permetrà després especialitzar-vos en qualsevol de les branques fonamentals, tant teòriques com experimentals: matèria condensada, astrofísica i cosmologia, física atòmica i molecular, física teòrica i d'altes energies i òptica. El grau té assignatures experimentals que s’imparteixen als laboratoris de la Facultat de Ciències. Aquests laboratoris compten amb instruments actuals, perquè pugueu aprendre tècniques de mesurament actuals amb adquisició i processament de dades de manera informàtica.

Quant a les matemàtiques, hi ha una part important del currículum orientada a aquesta disciplina fonamental, tant en els aspectes teòrics com en els pràctics. Això facilita la possibilitat de cursar simultàniament els dos graus. Es posa èmfasi en el treball numèric per a resoldre problemes de física i en l'adquisició de coneixements de llenguatges de programació científics (Python, Fortran). Totes les assignatures de física tenen una part obligatòria de treballs amb ordinador.

A més, s'ofereix una variada llista d'assignatures optatives que inclou les especialitzacions esmentades i altres de característiques més pràctiques, com ara Vibroacústica i Física Mèdica. També es poden fer pràctiques en empreses vinculades al sector tecnològic.

Una altra característica que cal destacar en la titulació és l'ús, per part del professorat, d'eines informàtiques a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud). Així es facilita l'accés universal a l'educació i es millora la qualitat i pertinència de l'aprenentatge, a més de la gestió i administració. Hi ha les presentacions interactives a l'aula, les tutories virtuals i la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom amb el seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc). L'ús d’UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat, des de qualsevol punt, tenir accés a la informació (guia docent) i tots els materials relacionats (presentacions, qüestions, material complementari, etc.).

El professorat del grau està implicat en diversos grups de recerca en àrees com matèria condensada, nanofísica, astrofísica i cosmologia, física atòmica i molecular, ciència de materials i òptica. Aquests grups tenen, a més, projectes de recerca finançats per entitats públiques d'Espanya i Europa. Els resultats de les recerques es publiquen en revistes d’alt impacte de l'àrea. Podeu fer el treball de fi de grau en algun d'aquests grups o amb pràctiques externes en alguna de les empreses amb què la UA té conveni en aquest àmbit.

En paral·lel al desenvolupament del grau, hi ha conferències i col·loquis impartits per científics de reconegut prestigi internacional, a fi d’apropar les fronteres de la recerca en física als estudiants del grau (Col·loquis de física - Ciencia de hui). També es duen a terme activitats de divulgació científica (Divulgació de la Física), en què l’alumnat del grau participa.

El grau en Física està impartit fonamentalment per docents del Departament de Física Aplicada de la Facultat de Ciències. Compta també amb la participació d'altres departaments de la Facultat de Ciències (Matemàtiques, Òptica) i de la Universitat d'Alacant (Física i Teoria del Senyal, Llenguatges i Sistemes Informàtics). L'impacte i la importància de l'activitat investigadora i divulgativa del professorat ha rebut l'atenció dels mitjans de comunicació:

El Departament de Física en els mitjans

inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

A la Facultat hi ha 16 departaments i més de 350 professors. Tots els edificis disposen de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No hi ha barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que fan classe en la titulació.

Espais i infraestructures

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències té una superfície de 409 m², 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes en línia i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diverses assignatures.

Biblioteca de Ciències

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de mobilitat nacional i internacional, pràctiques en empresa i inserció laboral de la Facultat de Ciències. El seu objectiu és oferir informació centralitzada i personalitzada a alumnes i professors de la Facultat o acollits (procedents d'altres universitats). OPEMIL proporciona assessorament integral als alumnes egressats de les titulacions de la Facultat de Ciències i empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

OPEMIL

inici

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

Els perfils professionals per als quals capacita el grau en física són:

Professions per a les quals capacita

La professió de físic no és una professió regulada. Tal com recull el llibre blanc, aquest grau capacita per a:

 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

 

inici


Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

 

inici