Com hi accedisc? Grau en Gastronomia i Arts Culinàries

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Gastronomia i Arts Culinàries   Grau en Gastronomia i Arts Culinàries
Grau en Gastronomia i Arts Culinàries

Com hi accedisc?

 

 

 

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Encara que no s'exigeix cap formació prèvia específica, per a ingressar en el grau en Gastronomia i Arts Culinàries es recomana que l'alumnat haja cursat la modalitat de ciències socials o la de ciències.

Recomanem haver cursat, entre d'altres, matèries d'Economia, Economia de l'Empresa, Geografia i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, que ponderen amb el factor màxim de 0,2.

 

  inici

 

 

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de  ciències socials o la de ciències.
  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en la PAU, d'assignatures que ponderen segons aquesta taula:

  Taula 1

ASSIGNATURES Factors de ponderació
0,1 0,2
Arts escéniques X    
Biologia   X
Cultura audiovisual X  
Dibuix técnico II X  
Disseny X  
Economoa de l'empresa   X
Física   X
Fonaments  del l'art II   X
Geografía   X
Geologia X    
Grec II  
Història de la filosofia   X
Historia de l'art X    
LLatí II   X
Matemàtiques aplicadas  a las Ciencias Sociales II  

 

 

X

  Matemàtiques II
  X
Química   X

 
Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau en Gastronomia i arts culinàries (Curs 2019/20)

 

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  L' alumnat procedent del sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Es pot millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 74/75 (any d'implantació de la selectivitat) pot accedir sense superar proves d'accés.


  L'alumnat procedent de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) pot accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que hi va obtenir. També pot millorar-la amb la fase voluntària de la PAU ( taula 1) .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.   Amb títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior, es pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se en les PAU d'un màxim de quatre assignatures, les quals ponderen d'acord amb la  taula 1 .

 • ALUMNES DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB QUÈ ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA. Cal acreditació d'accés  expedida por la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d' assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED per a millorar la   nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

 • ALUMNES DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS.  Després de sol·licitar l'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se d'un màxim de 4 assignatures de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat o d'opció.

 • AL TRES.   Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova .
+info:

 

 

 

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT FUNCIONAL

2018-19

75

5,746

5,000

---

---

7,180

---

---

2019-20

75

6,200

7,820

5,000

---

5,000

---

---

 inici

 

 

 

 Procediment d'Admissió

 

 

 

 

 


  inici

 Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

Transferència de crèdits

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

  inici

 

 

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici