Com hi accedisc? Grau en Gastronomia i Arts Culinàries

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Gastronomia i Arts Culinàries   Grau en Gastronomia i Arts Culinàries
Grau en Gastronomia i Arts Culinàries

Com hi accedisc?

 

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Encara que no s'exigeix cap formació prèvia específica, per a l'ingrés en el Grau en Gastronomia i Arts Culinàries es recomana que l'alumnat haja cursat les modalitats de Ciències Socials o Ciències.

Resulta recomanable, però no imprescindible, haver cursat entre altres, matèries d'economia, economia de l'empresa, geografia i matemàtiques aplicades a les ciències socials, les quals ponderaran amb el factor màxim de 0,2.


inici

 

 

 

Vies d'accés al grau

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

  • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (PAU) : Encara que es puga accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat Ciències Socials o Ciències .

   Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntària amb les seues ponderacions per a aquest curs acadèmic es poden consultar en la següent taula:

   Taula 1

   ASSIGNATURES Factors de ponderació
           0,1          0,2
   Arts escèniques X    
   Biologia   X
   Cultura audiovisual X  
   Dibuix tècnic II X  
   Disseny X  
   Economia de l'empresa   X
   Física   X
   Fonaments de l'art II   X
   Geografia   X
   Geologia X    
   Grec II  
   Història de la filosofia   X
   Història de l'art X    
   Llatí II   X
   Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II   X
   Matemàtiques II
     X
   Química   X

    
   Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per a millorar la nota d'accés al grau en Gastronomia i art culinàries (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA : Els estudiants que hagen cursat estudis de batxillerat d'acord amb plans anteriors amb selectivitat superada mantindran la seua nota d'accés, encara que podran millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) i/o a la fase obligatòria, en aquest cas realitzant la fase obligatòria completa. 

  Els estudiants procedents de l'antic sistema de BUP i COU mantindran la qualificació d'accés que van obtenir en la seua prova de selectivitat. Podran millorar la seua nota d'admissió a presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només els que van superar el COU amb anterioritat al curs 74/75 (any d'implantació de la selectivitat) podran accedir sense superar proves d'accés.

  us estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir, podran millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ).  
 • FORMACIÓ PROFESSIONAL : títols de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic Esportiu superior: es pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntària amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA . e requereix acreditació d'accés , expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la UNED per a millorar la seua nota d'admissió fins a 14 punts d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat podran examinar-se d'un màxim de 6 assignatures de les oferides en les Proves de Competències Específiques (PCE) de la UNED (almenys, una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicarà la taula de ponderacions de la taula 1 en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat i/o d'opció.

 • ALTRES : titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.
+info:

 

 

  inici

  

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJOR. 25

MAJOR. 40

MAJOR. 45

TIT.

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2018-19

75

5,746

 5,000

---

---

7,180

---

---

2019-20

75

6,200

7,820

5,000

---

5,000

---

---

2020-21

75

7,077

6,810

---

5,000

7,100

 

---

 inici

 

 

 

 

 Procediment d'Admissió

  inici

 

 

 


 


 

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

Transferència de crèdits

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i l'RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o en el seu cas hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremació de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, en el seu cas, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

  inici

 

 

 

Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici