Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El grau en gastronomia que es proposa té com a finalitat la formació integral de professionals amb els coneixements necessaris per a comprendre i exercir en qualsevol activitat i situació professional relacionada amb les ciències gastronòmiques des d'una perspectiva global: científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial, incloent, dins dels elements bàsics per a exercir la professió, el coneixement dels principis ètics, les responsabilitats legals i les repercussions de les seues actuacions. Tot açò ha d'aconseguir-se des del respecte als drets fonamentals, d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels Drets Humans, no discriminació i d'acord amb els valors democràtics i d'una cultura de la pau.

L'objectiu fonamental és, per tant, formar professionals amb una visió multidisciplinària i un ampli coneixement de totes les àrees relacionades amb la gastronomia en general i l'activitat culinària en particular. La fi última és que els estudiants adquirisquen, en definitiva, les eines conceptuals, manuals i tècniques per a poder entendre i aplicar aquests coneixements, així com aconseguir una experiència pràctica adequada que els prepare per a l'exercici de la professió.

Es pretén assegurar l'adquisició d'un coneixement profund de les característiques de la indústria gastronòmica insistint en la importància de la seua relació amb l'entorn físic i social i dotant a l'estudiant amb la capacitació i habilitats suficients per a crear, innovar, produir, transformar, resoldre problemes i promoure i gestionar serveis gastronòmics de qualsevol nivell, tant en la indústria alimentària com en la restauració comercial o col·lectiva i, obtenir els coneixements adequats que permeten al graduat el desenvolupament de projectes de recerca en el camp de les ciències gastronòmiques i/o una posterior formació especialitzada en qualsevol de les branques de la Gastronomia i indústria alimentària.

inici

Estructura dels Estudis

El pla d'estudis del Grau en Gastronomia i Arts Culinàries per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun d'ells, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball a realitzar en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 12
Pràctiques externes 30
Treball Fi de grau 6
Crèdits totals 240Des d'un punt de vista acadèmic, per a l'enfocament multidisciplinari que es pretén, les matèries de formació bàsica han d'arreplegar competències bàsiques de diverses branques del coneixement, relacionades amb: el coneixement dels aliments (biologia, física, química, etc.), la gestió d'empreses especialitzades en alimentació (Grau d'Administració i direcció d'empreses), el màrqueting, el turisme, les habilitats socials, els recursos humans, la salut i la nutrició humana.

En adscriure els estudis a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, dels 60 crèdits de formació bàsica, 48 crèdits pertanyen a matèries d'aquesta branca. Els 12 crèdits restants s'adscriuen a la matèria de Nutrició i Bromatologia, fortament entroncada amb el títol i vital per a la formació bàsica de l'estudiant.

A cada crèdit ECTS s'atribueixen 25 hores de treball per a l'alumne. En les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives la presencialitat és del 40% (10 hores de treball presencial i 15 de treball autònom). La presencialitat dels mòduls corresponents a pràctiques externes tutelades és del 80% el que representa una de les majors dedicacions comparada amb altres graus. Cada practicum disposa, per tant, de 120 hores presencials repartides en unes tres setmanes, aproximadament. Tres d'ells es dedicaran preferentment a activitats en cuina (elaboració d'aliments salats, dolços i alta cuina mediterrània, respectivament) un altre a esdeveniments gastronòmics i treball en sala i un altre a la creació i gestió d'empreses gastronòmiques

El Treball de finalització de Grau (TFG) consistent en la realització tutoritzada i la seua posterior defensa d'un projecte de recerca, creació, innovació o millora en qualsevol camp relacionat amb la gastronomia permetrà avaluar de forma global, les competències específiques adquirides. Aquesta assignatura es distribueix en 80 % de treball autònom i 20 % presencial amb el tutor o tutora.

Si als 252 crèdits totals, incloent tota l'optativitat, sostraiem els 36 crèdits, corresponents als crèdits de la matèria de pràctiques externes (PE 30 ECTS) i Treballe Fi de Grau (TFG 6 ECTS), disposem de 216 crèdits que es distribueixen de la següent manera: Elaboració Culinària: 36 (16,7 %) Direcció i administració: 48 (22,2 %) i Coneixements Generals i Multidisciplinaris: 132 (61,1%) %) que fan un Total de: 216 (100 %).

Les assignatures dedicades d'una forma més específica a conceptes relacionats amb l'elaboració culinària (sense explicar els practicum) suposen el 16,7 % del total de crèdits (36 ECTS) mentre que els dedicats de forma genèrica a la Direcció i administració suposen 48 ECTS (22,2%). Açò proporciona a la titulació un enfocament planificat, sistemàtic i global, que té en compte la multiplicitat de problemes als quals atendre, però sense oblidar diversos aspectes com el respecte als valors humans, de solidaritat, a qüestions de gènere, etc. A més, tota aquesta distribució de matèries va íntimament lligada amb la cerca de l'excel·lència professional a la qual s'ha d'aspirar sempre, no solament en el propi sinó com a part d'un equip més ampli de persones que es complementen per a millorar el procés.

El Pla d'Estudis es troba estructurat en tres blocs (elaboració culinària, empresa, direcció i administració, i coneixements generals i multidisciplinaris).

 • Elaboració Culinària: comprèn les següents assignatures: Ciència i tecnologia culinària, Immersió i experimentació en gastronomia, Fleca, rebosteria i gelateria, Sumillería i mixología, Innovació tecnològica en la cuina i Gastronomia, cuina alacantina i mediterrània.
 • Empresa, Direcció i administració: comprèn les següents assignatures: Gestió d'empreses gastronòmiques, Economia aplicada a la gastronomia, Gestió de recursos humans, Gestió de destinacions de turisme gastronòmic, Protocol i gestió d'esdeveniments en gastronomia, Màrqueting, comercialització i estratègies digitals, Adreça estratègica i emprendimiento i Globalització de l'economia i innovació en gastronomia. El bloc dedicat a l'Empresa i la seua Gestió Econòmica té com a objectiu general desenvolupar competències bàsiques per a l'emprendimiento dels negocis relacionats amb la restauració i agroalimentación. Es requereixen coneixements bàsics d'economia, comptabilitat, finances, fiscalitat, màrqueting o publicitat, però també es tracta de desenvolupar les eines bàsiques per a la gestió i el tractament de dades digitals en l'àmbit tecnològic dels aliments i la gestió econòmica sense oblidar la capacitació per a reconèixer, comprendre i satisfer les necessitats dels clients, la gestió d'equips o els recursos humans.
 • Coneixements Generals i Multidisciplinaris: com s'ha esmentat, el pla d'estudis conté un pilar bàsic fonamentat en la transversalitat en dedicar un bon nombre de crèdits (132 ECTS, incloent optativitat) a una temàtica multidisciplinària en la qual es poden identificar tres conjunts d'assignatures que es nodreixen de diverses branques de coneixement.

Amb el primer, el de Ciència i Tecnologia d'Aliments, es tracta d'aprofundir i asseure les bases en aspectes teòrics-bàsics i en els fonaments científics dels processos gastronòmics: la identificació sensorial dels diferents tipus d'aliments i els seus diferents graus de qualitat en un marc agroalimentari sostenible, els fonaments químics i nutricionals, el seu tractament, higiene, manipulació etc. També, des d'un punt de vista tècnic, es proposa l'estudi dels equips i instal·lacions on es treballa.

En un segon conjunt, s'aborda l'estudi de l'àmbit Gastronòmic aprofundint en els aspectes d'una gastronomia saludable, la restauració col·lectiva, la psicologia, i la nutrició pública.

Finalment, en el tercer conjunt es desenvolupen continguts relacionats amb les manifestacions culturals i artístiques en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i es tracten els aspectes històrics i antropològics, l'art i la gestió de recursos relacionats amb la Gastronomia. Però també en "Comunicación en Gastronomia" s'afronten temes com la creativitat, la premsa, la comunicació especialitzada o la crítica gastronòmica mentre que amb la "Protección de la qualitat en l'activitat Gastronòmica" s'aborden eines bàsiques en l'àmbit de l'organització jurídica, la protecció dels processos de producció, les normatives de qualitat dels aliments o les Denominacions d'Origen, entre altres continguts.

 

inici

Trets d'identitat

 

El grau en Gastronomia i Arts Culinàries és una titulació transversal, adreçada a una formació integral de professionals en gastronomia. A més de conèixer els fonaments científics de la cuina, de la producció d'aliments i del valor nutritiu d’aquests, aprendràs el funcionament i la gestió dels serveis de restauració.

El grau té un fort component pràctic, en què estan implicats els CDT de les comarques d'Alacant i els millors restaurants, establiments hotelers de la zona i empreses agroalimentàries. A més, faràs pràctiques de laboratori en les avançades instal·lacions de la Facultat de Ciències.

El professorat del grau està implicat en diversos grups de recerca, que inclouen les àrees d'agricultura, pesca, bromatologia i ciències dels aliments, nutrició, turisme, economia, màrqueting, dret, psicologia i salut. Pots fer el treball de fi de grau en algun d'aquests grups o ampliant les pràctiques externes en algun dels més de 100 establiments i empreses amb què la UA té conveni en aquest àmbit.

El grau en Gastronomia i Arts Culinàries organitza conferències, cursos i tallers impartits per professionals de l’alta cuina i empreses gourmet.


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

Instal·lacions

 
Aules

Les classes a la Universitat d'Alacant es distribueixen en diversos edificis del campus, amb aules de teoria equipades amb les tecnologies més actuals, aules d'informàtica i els laboratoris docents de la Facultat de Ciències. No hi ha barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació (més informació Espais i infraestructures) Les classes que requereixen pràctiques de cuina s'imparteixen als CDT, preferentment als d’Alacant i Dénia, Ciutat Creativa de Gastronomia de la Unesco.

 

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències té una superfície de 409 m², 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes en línia i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diverses assignatures.

Biblioteca de Ciéncies

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de mobilitat nacional i internacional, pràctiques en empresa i inserció laboral de la Facultat de Ciències. El seu objectiu és oferir informació centralitzada i personalitzada a alumnes i professors de la Facultat o acollits (procedent d'altres universitats). OPEMIL proporciona assessorament integral als alumnes egressats de les titulacions de la Facultat de Ciències i empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

 

Informacions als mitjans

http://www.alacantitv.com/nuevo-grado-en-gastronomia-y-artes-culinarias-de-la-ua/

https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/alicante/2018-10-03-153746-efecto-llamada-gastronomia.html

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/09/11/universidad-alicante-inaugura-grado-gastronomia/2061595.html

inici

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

Els graduats en Gastronomia seran professionales amb diversos perfils laborals:

 • Direcció, gestió i administració en hostaleria, restauració i sectors afins.
 • Consultoria, assessoria i promoció de noves iniciatives gastronòmiques en indústria o restauració.
 • Innovació culinària i serveis gastronòmics.
 • Organització d'esdeveniments gastronòmics, activitats i productes turístics associats a la gastronomia.
 • Polítiques alimentàries i sostenibilitat.
 • Responsable de qualitat i seguretat alimentària en restauració.
 • Formació, investigació i innovació en centres públics i privats.
 • Restauració col·lectiva o social.
 • Gastronomia i salut.
 • Conservació, revaloració i readaptació del patrimoni cultural en el vessant culinari i gastronòmic.

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:


inici

 

 

Espais i infraestructures