Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Geologia tinguen un perfil cientificotècnic, sent convenient que disposen de coneixements en les matèries Matemàtiques, Física, Química Biologia i Geologia. Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Geologia es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor). 
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
 • Esperit científic:inquietud i ganes d'aprendre sobre el medi que ho rodea.
 • Interès per la naturalesa i per la realització d'activitats a l'aire lliure.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements. 
 • Habilitat en la resolució de problemes. 
 • Capacitat de síntesi i abstracció. 
 • Formació complementària recomanable: Anglès i Informàtica a nivell d'usuari.

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT  I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

  Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

  Taula 1

  ASSIGNATURES Factors de ponderació
  0,1 0,2
  Biologia X  
  Física   X
  Geologia   X
  Matemàtiques II   X
  Química X  

Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau en Geologia (curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que, pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU  ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

  Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat  y poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1,  només per a l'admissió del curs 2017/18).

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir  poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula ( taula 1) .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la  taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de 6 assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES . Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.
Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)
Assignatures de Batxillerat
Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical II
Biología
Cienciess de la Terra
i Medioambientals
Dibuix Artistic II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economía de l`Empresa
Electrotècnia
Fisica
Geografia
Griec II
Història de la música i de la Danssa
Història de l`Arte
Llatí II
Llenguage i Práctica Musical
Lliteratura Universal
Matemàtiqies amplicades a les Ciencies Socials II
Matemàtiques II
Quimica
Tecniques Exp. Graficos.Plastiques
Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2   X X    X     X X                 X X   X

Cursos 

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 

0.1    X            X                      X   X
0.2        X                                

 

 

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS  40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

50

5,738

5,710

5,900

---

6,700

---

---

2011-12

50

6,032

6,746

5,000

---

7,600

---

---

2012-13

50

6,091

7,235

---

---

---

---

---

2013-14

50

5,000

7,415

---

---

---

---

---

2014-15

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,833

6,260

---

---

6,150

---

---

2016-17

50

6,286

---

---

---

---

---

---

2017-18

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2018-19

50

5,575

5,000

---

---

5,000

---

---

2019-20

50

6,206

---

---

---

---

---

---

2020-21

50

6,952

---

---

---

---

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 

 

  inici

Adaptacions

 

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en acabar el primer curs s'ha acordat que als alumnes que ingressen en el grau en Química procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat, pertanguen o no a la branca de ciències.

D'aquesta manera, podrien haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien continuar amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.


inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici