Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

La Geologia és la ciència que estudia la Terra, els materials que la componen, els processos que l'han format, la seua història i la seua interacció amb els humans i amb la vida en general. L'objectiu fonamental del Grau de Geologia és doncs proporcionar als estudiants els coneixements bàsics, destreses i habilitats relatius a la Geologia i a altres ciències afins, que els capacite per a la seua inserció laboral en un context professional.

Els objectius generals per al Títol de Grau de Geologia per la Universitat d'Alacant són:

 • Donar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements geològics teòrics i pràctics.
 • Proporcionar als alumnes una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals, capacitant-li per a l'adquisició, anàlisi i interpretació de dades de camp, laboratori o bibliogràfics.
 • Capacitar els egresats per a la seua integració en el mercat laboral en qualsevol dels àmbits relacionats amb les competències professionals de la titulació, cobrint les necessitats socials de cada moment.
 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la Geologia en el context econòmic, mediambiental i social, amb una especial sensibilització en la necessitat de fer un ús sostenible dels recursos naturals.
 • Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats que li permeten continuar els seus estudis en àrees especialitzades de Geologia o àrees multidisciplinars.

inici

Estructura dels Estudis

Estructura per crèdits

El Pla d'Estudis del grau en Geologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball, que s'ha de dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic. Se n'exclouen els alumnes de nou ingrés en primer curs que, d'acord amb la legislació vigent, s'han de matricular del curs complet o del total de crèdits corresponents a la càrrega lectiva assignada al primer curs en el Pla d'Estudis, o, si aquesta no està especificada, un mínim de 60 crèdits (article 145 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana).

 

 Distribució de crèdits per tipus de matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

18

Treball de final de grau

18

Crèdits totals

240

Explicació general del pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls: Bàsic, Fonamental, Complementari i Avançat.  

 • Mòdul Bàsic:  El Mòdul Bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits, dels quals 42 són bàsics de la branca de Ciències, amb les matèries Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia; i 12 crèdits de les matèries Bioquímica i Estadística de la branca de Ciències de la Salut. Al costat d'aquestes s'ha dissenyat la matèria Iniciació a les Ciències del Mar (obligatòria), que es considera bàsica i d'interès transversal, amb 6 crèdits. El seu objectiu és l'adquisició d'habilitats pràctiques i de competències transversals, com les d'informàtica, recerca bibliogràfica, comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències destacades com a prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip. Les matèries descrites es concreten en un total de 10 assignatures de 6 crèdits cadascuna. S'imparteix en el primer curs, amb les matèries bàsiques de la branca de Ciències (Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia) en el primer semestre (30 ECTS); i, en el segon semestre, amb matèries de la branca de Ciències de la Salut (Genètica, Bioquímica, Biologia Celular i Estadística 24 ECTS), i una matèria transversal (6 ECTS).
 • Mòdul Fonamental:  El Mòdul Fonamental (de caràcter obligatori) s'imparteix entre el segon i quart curs (semestres 3er-8è). Aquest mòdul es distribueix en 10 matèries, amb un total de 19 assignatures.
  • Quatre matèries compartides amb el grau de Biologia (amb un total de 36 ECTS): Fonaments de Zoologia (12 ECTS), Fonaments de Botànica (12), Ecologia (6), Microbiologia (6).
  • Sis matèries específiques de Ciències del Mar (total de 90 crèdits): Biologia Marina (18), Oceanografia Física (12), Oceanografia Geològica (12), Oceanografia Química(18), Estadística Aplicada (6), i Ciències Marines Aplicades (24).
  Totes les assignatures són de 6 crèdits i s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits de pràctiques (laboratori, mar, ordinador...) es distribueixen de manera diferent en cadascuna de les deu matèries.
 • Mòdul Complementari:  Inclou l'assignatura Projectes en Ciències del Mar (6 ECTS). Recull una recomanació segons la qual els professionals de qualsevol branca de Ciències, i en la realització de projectes, han d'haver cursat una assignatura que s'hi referisca.
 • Mòdul Avançat:  El Mòdul Avançat consta de tres matèries (optatives):
  • Itinerari  Recursos Marins
  • Itinerari  Medi Ambient Marí i Litoral
  • Optatives no adscrites a itinerari.
  Les tres matèries amb 24 ECTS cadascuna, implica una oferta total de 12 assignatures optatives de 6 crèdits, incloent-hi les pràctiques externes. Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i tenen com a objectiu complementar la formació dels futurs graduats proporcionant una visió de les Ciències del Mar a diferents àmbits aplicats: l'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un o  altre itinerari, i una de les no adscrites a itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i cursar aquelles que considere més atractives per a la seua formació.

L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals l'alumne  en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7tè i 8è es farà establint-ne un procediment de rotació anual. En el semestre 8, l'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria, Projectes en Ciències del Mar, de 6 crèdits, i el treball de finalització de grau (18 crèdits).

Pràctiques externes : La realització de pràctiques externes pot ser reconeguda per 6 crèdits optatius. S'ha establit un marc de col·laboració entre la Universitat i les empreses i institucions mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de les Ciències del Mar, possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant l'ocupabilitat.

En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

 • Pràctiques no vinculades al treball de finalització de grau: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
 • Pràctiques externes relacionades amb el treball de finalització de grau: Es poden fer 6 crèdits optatius com a pràctiques en empresa i continuar amb un o dues dels blocs experimentals del treball de finalització de grau amb un màxim de 18 ECTS.

Sobre aquest tema, l'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de finalització de grau. En aquest cas el Suplement al Títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de finalització de grau mitjançant pràctiques externes.

A més, com s'indica posteriorment, l'alumne té la possibilitat de completar o estendre el seu període de pràctiques externes sempre que el treball fet permeta la seua materialització en el treball de finalització de grau.

Treball de finalització de grau : El treball de final de grau (TFG), que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS amb la finalitat de complir els requisits d'un possible eurobachelor en Ciències Marines. El TFG s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs experimentals l'alumne podrà realitzar diverses activitats, entre elles: el treball en el mar ( practicum ), recollida i anàlisi de dades, recerca bibliogràfica, investigació en laboratori, etc. L'alumne haurà d'acreditar, abans de l'avaluació del treball de finalització de grau, coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica.

L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un o altre itinerari, i una de les no adscrites a itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més atractives per a la seua formació. L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures, de les quals l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures, de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de rotació anual de les assignatures.

inici

Trets d'identitat

La Universitat d'Alacant es distingeix per una oferta íntegra de totes les ciències fonamentals. En aquesta aposta, és una de les poques universitats que, a l’estat espanyol, ofereix la possibilitat de completar el grau en Geologia, per la qual cosa esdevé un referent acadèmic al País Valencià quant a aquesta ciència. Un dels trets més representatiu del grau en Geologia és la pluridisciplinarietat de matèries. Així, a més de les matèries científiques bàsiques, les principals àrees del coneixement geològic (estratigrafia, paleontologia, geodinàmica externa, geodinàmica interna, física de la Terra, petrologia i geoquímica) adquireixen un paper rellevant en la formació de l'alumnat, amb una visió global de la geologia en què destaca l’alt grau d'experimentalitat i formació pràctica, desenvolupada en aquestes activitats avaluables:

 • Pràctiques de camp. Hi ha un total de 73 dies de camp en tot el grau, amb aprenentatge tutoritzat en les diverses disciplines científiques i un major grau d'especificitat i complexitat en els cursos superiors. Les pràctiques de camp solen ser d'una jornada en els cursos inicials i campanyes o campaments en els cursos successius, ja que tracten d'abastar tots els contextos geològics de la península Ibèrica, cosa que comporta, en ocasions, llargs desplaçaments.
 • Seminaris o pràctiques de problemes. Són activitats d'aplicació dels continguts teòrics, desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria i resolució de qüestions i problemes, proposades amb antelació pel professorat, que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumnat.
 • Classes pràctiques de laboratori i d'ordinador. En aquestes sessions es plantegen i desenvolupen experiments, càlculs o procediments de tractament i anàlisi de dades i se n’interpreten els resultats. Tenen una rellevància especial en el grau en Geologia les pràctiques dedicades al reconeixement de minerals, roques i fòssils, a ull nu i amb microscopi, a més de les eines de digitalització cartogràfica i maneig d'entorns informàtics sobre aquest tema, per a la caracterització geològica superficial i tridimensional i l'anàlisi i valoració de processos geològics.
 • Tutories en grup. S’hi fa un seguiment més directe i personal dels alumnes. Això permet orientar-los, conèixer i desenvolupar-ne les motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i controlar el treball diari relacionat amb cada assignatura. A més, aquestes tutories ajuden a aprofundir en metodologies o claus específiques, en cada etapa del procés d'aprenentatge. 

A més, en funció de la naturalesa de les assignatures, hi ha les següents activitats formatives: treballs individuals o en grup (planificació, realització, exposició i debat), assistència a conferències, taules redones, reunions o discussions científiques, visites a empreses i institucions, etc. Aquestes activitats van incrementant el percentatge en els cursos més avançats del grau.

Les classes expositives són sessions de teoria en grup, que consisteixen bàsicament en lliçons magistrals dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i la resolució de problemes o exercicis. Un altre tret diferenciador del grau és que, en aquestes classes, es fomenta la participació activa de l'alumnat i el professorat utilitza les TIC (presentacions interactives a l'aula, tutories virtuals i utilitats d’UACloud), cosa que permet, per exemple, fer activitats no presencials d'aprenentatge autònom i controlar-les (autoavaluació, debats, fòrums, etc.). L'ús d’UACloud és generalitzat en totes les assignatures i possibilita a l'alumnat tenir, des de qualsevol punt, accés a tota la informació (guia docent) i els materials relacionats amb aquesta (presentacions, qüestions, material complementari, etc.).

Un altre tret d'identitat del grau en Geologia és la intensa activitat investigadora, desenvolupada pel professorat de la titulació. Hi ha 6 grups de recerca propis de la UA, integrats també en diversos grups i projectes d'àmbit nacional i internacional, en col·laboració amb universitats, museus i instituts científics. Aquests grups porten endavant 31 línies de recerca diferents, emmarcades en els àmbits de la geologia aplicada i hidrogeologia, evolució geodinàmica de la serralada Bètica oriental i de la plataforma marina d'Alacant, canvis paleoambientals en la història de la Terra, petrologia aplicada, sismologia-risc sísmic i processament del senyal en fenòmens naturals i en avaluació de la perillositat d'inestabilitats de vessants associats a terratrèmols.

Des del punt de vista de la divulgació científica, el grau en Geologia, en col·laboració amb el Departament de Ciències de la Terra i Medi Ambient de la UA, promociona la participació activa de l'alumnat en diverses activitats de divulgació geològica, com ara el geolodia o la geogimcana, dos activitats d'extensió universitària que aproximen la geologia a tots els àmbits de la societat.

Finalment, hi ha l’oferta de cinc línies de recerca geològica, en el programa de doctorat de Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències, i la participació del professorat del grau en la docència de matèries geològiques en 9 màsters universitaris i interuniversitaris d'especialització.

inici

 

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

A la Facultat hi ha 16 departaments i més de 350 professors. Tots els edificis disposen de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No hi ha barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que fan classe en la titulació.

Espais i infraestructures

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències té una superfície de 409 m², 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes en línia i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diverses assignatures.

Biblioteca de Ciències

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de mobilitat nacional i internacional, pràctiques en empresa i inserció laboral de la Facultat de Ciències. El seu objectiu és oferir informació centralitzada i personalitzada a alumnes i professors de la Facultat o acollits (procedent d'altres universitats). OPEMIL proporciona assessorament integral als alumnes egressats de les titulacions de la Facultat de Ciències i empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)


inici

 

Continuar la meua formació

Hi ha una oferta de cinc línies de recerca geològica, en el programa de doctorat de Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències, i la participació del professorat del grau en la docència de matèries geològiques en 9 màsters universitaris i interuniversitaris d'especialització.

Eixides Professionals

 

L'oferta d'ocupació per als graduats en Geologia és molt àmplia. Els objectius de caràcter professional d'un Geòlec són els següents:

 • Elaboració de cartografies geològiques de diversa índole (mapes geològics, geomorfològics, temàtics i geoambientals, geotècnics, metalogenètics, hidrogeològics, etc.).
 • Exploració, explotació i gestió de recursos (p.i. minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua).
 • Investigacions geològiques aplicades a diverses obres d'enginyeria civil incloent infraestructures lineals, edificacions, preses, emmagatzematge de residus, etc.
 • Anàlisis i mitigació de riscos geològics (inundacions, erosió, lliscaments, terratrèmols i tsunamis, activitat volcànica, subsidencia, etc.).
 • Avaluacions ambientals de plans i projectes, seguiment i correcció dels impactes sobre el territori generats per activitats i plans d'ocupació.
 • Estudi, conservació i gestió del patrimoni geològic i paleontològic.
 • Activitats museísticas, recreatives i divulgatives en Ciències de la Terra.
 • Investigació bàsica i aplicada en les diverses branques de la Geologia.
 • Docència en l'àmbit de la Geologia i de les Ciències Naturals i Ambientals, tant a nivell d'educació secundària com d'educació superior.

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

 

 

Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

 inici