Per què estudiar el grau? Grau en Història

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Història   Grau en Història
Grau en Història

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

L'ensenyament universitari ha de buscar l'educació integral de la persona, sempre sota les premisses d'uns coneixements sustentats pel mètode científic. Per això, l'objectiu fonamental d'aquest títol és proporcionar un coneixement racional i crític de les societats humanes en el passat per a comprendre i explicar el present, com també dominar el maneig de les fonts i les eines instrumentals i teòriques pròpies de la disciplina per a formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees de coneixement de caràcter històric. D'aquesta manera, la història contribueix a generar consciència cívica i estima pel passat i el patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, desenvolupant valors de respecte i tolerància com a reconeixement de la diversitat històrica i cultural.

Des d'aquesta perspectiva, els objectius fonamentals de la titulació són:

 • Adquirir un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la prehistòria fins al món actual. La dimensió espacial d'aquest coneixement històric serà tan àmplia com siga possible, ja que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre i explicar la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels sistemes de valors i la consciència cívica.
 • Proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de l'historiador o historiadora, cosa que comporta, d'una banda, la capacitat d'examinar críticament qualsevol tipus de font històrica i, de l'altra, l'habilitat per a manejar els mitjans de recerca, identificació, selecció i recopilació de la informació, incloent-hi els recursos informàtics, i emprar-los per a l'aprenentatge, estudi i investigació.
 • Dominar els conceptes, categories, teories, problemes i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica.
 • Ser conscients que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canviar amb el pas del temps, d'acord amb els diversos contextos polítics, culturals i socials.
 • Adquirir la capacitat de construir una argumentació històrica congruent i de fer-la comprensible als altres, expressant-la amb claredat i coherència, tant verbalment com per escrit, i emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina. És una aspiració desitjable que l'alumnat adquirisca destreses similars en altres idiomes que puguen enriquir la seua capacitat d'anàlisi històrica.
 • Proveir la capacitat de relacionar els esdeveniments i processos del passat amb els de el present de manera racional i crítica, destriant la manera en què aquells influeixen sobre aquests.
 • Preparar l'estudiant per a la inserció laboral en funció de la demanda, necessitats i expectatives de la societat, d'acord amb els perfils professionals que a continuació s'expliciten.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Història s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 Distrubició de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

30

Treball de de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

La planificació del Pla d'Estudis es basa en una estructura de set mòduls, incloent-hi un mòdul per al treball de final de grau i un altre per a les pràctiques, 21 matèries i 49 ssignatures semestrals que haurà de cursar l'alumnat. Els mòduls són els següents: 

 • Mòdul de Matèries Bàsiques (60 ECTS). Es compon de quatre matèries  i 10 assignatures.
 • Mòdul d'Història Universal (72 ECTS). Es compon de sis matèries i dotze assignatures.
 • Mòdul de la Península Ibèrica i d'Espanya (42 ECTS). Es compon de cinc matèries i set assignatures.
 • Mòdul de Teoria i Procediments Analítics de la Història (30 ECTS). Es compon de tres matèries i cinc assignatures.
 • Mòdul d'Optatives (90 ECTS). D'aquests 90 ECTS l'alumnat només n'ha de cursar 30 d'optatius). Es compon de tres matèries que es corresponen amb tres itineraris optatius compostos per cinc assignatures cadascun:
  1. Patrimoni Cultural i Divulgació de la Història.
  2. Cultura i Construccions Històriques.
  3. El Món Europeu i Mediterrani.
 • Mòdul de Pràctiques (6 ECTS optatius).
 • Mòdul de Treball de Final de Grau (6 ECTS obligatoris).

El Mòdul de Matèries Bàsiques, que té caràcter de formació bàsica, correspon a totes les matèries i assignatures impartides en primer curs. S'hi agrupen diverses matèries nuclears dins del grau d'Història que, a més, són compartides pel grau de Geografia i d'Humanitats. Està integrat per assignatures particularment adequades per a l'eventual canvi de l'alumne a un altre grau dins de la branca d'Arts i Humanitats, i en aquest sentit s'ha tingut en compte el plantejament generalista dels graus que aconsella el Reial Decret 1393/2007. D'aquesta manera es garanteix i es potencia la flexibilitat i la interdisciplinarietat. 

El primer curs inclou matèries de Geografia, Filosofia i Art, que al costat de les d'Història, estan pensades per a oferir als alumnes una visió introductòria àmplia. 

Les matèries obligatòries estructuren els tres cursos següents i representen, al costat de les bàsiques del primer curs, una concepció més generalista del títol. Es distribueixen en els mòduls d'Història Universal, Història de la Península i d'Espanya, i Teoria i Procediments Analítics de la Història. 

Els mòduls, matèries i assignatures del títol constitueixen una proposta coherent i nova, especialment en el disseny de l'optativitat. El Mòdul d'Optatives complementa aquesta concepció generalista amb un perfil més profesionalizador. Així mateix, les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir durant l'últim curs del grau en algun dels camps competencials de la seua preferència. El contingut de les assignatures optatives oferides està d'acord amb el de les assignatures bàsiques i obligatòries del Pla d'Estudis,  ja que complementen o amplien aquest contingut, segons el cas. Si bé l'adquisició i posada en pràctica de les competències queda assegurada cursant aquestes assignatures bàsiques i obligatòries, el disseny de les assignatures optatives garanteix, a més, que aquestes competències es consoliden i es posen en pràctica mitjançant activitats alternatives i en contextos de treball diversos. Una de les qüestions que s'han tingut en compte a l'hora d'elaborar els itineraris d'optativitat han sigut les opinions expressades per l'alumnat d'Història: en la Comissió de Grau, en l'avaluació de la Titulació i en la Comissió de Qualitat creada per a implementar el pla de millores derivat d'aquesta avaluació.  Fins al moment, l'oferta d'optativitat preveia branques d'especialització dissenyades seguint els grans blocs cronològics tradicionals.  

El Mòdul de Pràctiques és optatiu, es pot fer en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament. Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permetrà concretar convenis i acords amb entitats externes a la Universitat.

El Mòdul de Treball de Final de Grau té com a objectiu garantir la verificació de l'adquisició de les competències associades al grau en Història mitjançant l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau obligatori, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1393/2007. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Relació d'assignatures optatives i itineraris

Les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir en algun dels camps competencials de la seua preferència durant l'últim curs del grau. Les assignatures optatives se situen en el quart curs, agrupades en itineraris tancats. Per a obtenir un itinerari caldrà cursar-ne 24 crèdits com a mínim.

El Mòdul de Pràctiques és optatiu, es pot fer en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament.

Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permetrà concretar convenis i acords amb entitats externes a la universitat.

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

OP

6

7 / 8

ITINERARI 1: PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA

Ofereix una formació relacionada amb la gestió del patrimoni cultural i els recursos divulgatius de la Història. Introdueix a l'alumnat en el debat sobre la memòria i els usos públics de la Història.

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

OP

6

7

RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA

OP

6

7

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PAISATGE CULTURAL

OP

6

7

HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA

OP

6

8

MEMÒRIA I ÚS PÚBLIC DE LA HISTÒRIA

OP

6

8

ITINERARI 2: CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES

Té com a objectiu proporcionar una formació estructurada entorn de l'evolució de conceptes, idees, percepcions i identitats al llarg de la Història. Es tracta de transmetre a l'alumnat la idea de la Història com a procés en permanent construcció.

HISTÒRIA I GÈNERE

OP

6

7

MODELS I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA

OP

6

7

IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA

OP

6

7

ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

OP

6

8

HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA

OP

6

8

ITINERARI 3: EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI

Planteja una visió dels processos històrics en el marc europeu i la relació entre les dues ribes del Mediterrani, sense oblidar altres àmbits geogràfics, amb la idea de la transnacionalidad com a referent

LES PRIMERES SOCIETATS I CULTURES DEL MEDITERRANI

OP

6

7

FONAMENTS MEDITERRANIS D'EUROPA: ROMA, CRISTIANISME I ISLAM

OP

6

7

L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN

OP

6

7

HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

OP

6

8

EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES DE CANVI

OP

6

8

 

inici

Trets d'identitat

El grau en Història proporcionarà la formació necessària per a adquirir la corresponent qualificació professional i accedir a llocs de treball especialitzats.

El grau es desenvolupa en quatre cursos i l'alumnat matriculat en el mateix ha de cursar 240 crèdits. Els tres primers cursos són de formació bàsica i el quart curs consta de tres itineraris especialitzats, amb un ampli elenc d'assignatures optatives.

Totes les assignatures del grau, consten d'una part teòrica i una altra pràctica. Les classes  teòriques es fonamenten en l'explicació del professorat, debats i material de suport audiovisual. Les classes pràctiques es desenvolupen a través de seminaris, problemes pràctics,

cartografia, laboratoris i eixides de camp.

Els seixanta crèdits del primer curs de formació bàsica, estan compartits entre disciplines d'Història, Geografia i Humanitats. En els cursos de segon, tercer i cambra hi ha cent quaranta crèdits de les àrees de Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval,

Història Moderna, Història Contemporània, Arqueologia i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, destacant la varietat multidisclipinar dels continguts temàtics del grau.

La formació rebuda es basa en la següents competència bàsiques i generals:

 

1. Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

2.- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.

3.- Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

4.- Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

5 - Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

6.- Raonament crític

7. - Capacitat d'anàlisi i de síntesi

8.- Capacitat de gestió de la informació

9.- Motivació per la qualitat

10.- Comunicació oral i escrita adequada al context social actual

11.- Capacitat d'organització i planificació

12.- Adaptació a situacions noves

13.- Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic

14.- Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones; la igualtat d'oportunitats; la no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

15.- Treball en equip de caràcter interdisciplinari.

Pràctiques i perfils professionals.

El grau capacita per a l'exercici d'una gamma àmplia de professions i permet als/as estudiants matriculats en l'assignatura de pràctiques externes, l'adquisició d'una experiència professional directa on pot desenvolupar un treball professional (institucions, jaciments,

empreses, museus, biblioteques, arxius, etc.). El/l'estudiant desenvolupa una capacitació para programar el propi treball, assignant prioritats i complint amb les obligacions professionals encomanades.

La formació científica, global, racional i crítica que pretén el Grau d'Història capacita a els qui la cursen per a la seua actuació professional en diversos àmbits professionals, tant en aquells tradicionalment propis de la titulació (docència i recerca), com uns altres

perfils professionals més variats i nous, que valoren la capacitat dels graduats i graduades en Història per a “llegir” i “explicar” la idiosincràsia de la societat actual des de la perspectiva del passat. En aquest sentit, la titulació capacita per a l'exercici professional en els següents perfils professionals: en els àmbits de la docència, la investigació, l'exercici de l'activitat professional liberal, la gestió, la conservació, la divulgació i l'assessorament.

Perfils professionals consolidats:

 

1. L'ensenyament de la Història: AÇÒ, cicles formatius, Batxillerat, Estudis Superiors de Grau, Postgrau i Doctorat. A més dels ensenyaments històric-culturals en els estudis de llengües per a estrangers.

2. La Investigació Històrica en totes les seues disciplines i des de diversos enfocaments: diacrònics, temàtics, metodològics, i en diversos centres de recerca: CSIC, Universitats, Museus, Instituts d'Investigació, etc.).

3. Les prospeccions, excavacions, estudis arqueològics i informes d'impacte arqueològic necessaris en els I.I.A. (institucions públiques i empreses privades).

4. La gestió del patrimoni històric i cultural (comunicació, difusió, valoració i interpretació).

5. La gestió en arxius i biblioteques en el seu vessant històric.

6. La gestió d'informació i documentació històrica.

7. La gestió de Museus històrics, artístics, arqueològics i etnològics.

8. La gestió en Parcs i Paisatges Culturals i Arqueològics, Conjunts monumentals i Fundacions culturals.

Perfils professionals vinculats:

9. La divulgació i transmissió del coneixement històric en els mitjans de comunicació i editorials.

10. Assessorament de caràcter documental, cultural, històric i arqueològic en tot tipus de institucions públiques i empreses privades.

11. La carrera diplomàtica.

12. Guia turístic.

13. Interpretació del Patrimoni cultural.

14. Gestió de projectes en mediació cultural i cooperació al desenvolupament.

15. Gestió de recursos humans.

16. El treball en administracions públiques.

Professions per a les quals capacita:

 

Historiador/a.

Docent en Ensenyament Secundari.

Arqueòleg/a.

Arxiver/a, Bibliotecari/a i documentalista.

Assessor/a en Institucions i organismes nacionals i internacionals.

Assessor/a entitats culturals, públiques i privades.

Especialista en viatges culturals.

Assessor/a cultural.

Museòleg/a i gestor/a de Patrimoni.

Gestor/a de recursos humans i socials.

Dinamitzador/a de activitats culturals.

Col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials.

Investigador/a i documentació històrica.

Gestor/a en administracions públiques.

 

2. Grups d'investigació.

El foment de la investigació és una de les apostes més decidides de l'equip decanal de la Facultat de Filosofia i Lletres. Amb aquest objectiu, s'organitzen diverses activitats de difusió de la investigació que es duu a terme en la Facultat, com la celebració de Jornades

d'Investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres. Tota la informació referent a aquestes i altres iniciatives estarà disponible amb l'antelació suficient les següents pàgines web:

 

https://lletres.ua.es/es/investigacion/investigacion-y-biblioteca.html

https://lletres.ua.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion.html

https://lletres.ua.es/es/investigacion/jornadas-de-investigacion.html

 

Es tracta d'una ferma aposta de la Facultat de Filosofia i Lletres per a tots els seus programes d'estudis. Aquesta aposta es tradueix en una elevada taxa de mobilitat que aconsegueix els quasi tres-cents estudiants anuals de la nostra facultat que decideixen fer part de les seues estudis en una altra universitat nacional o internacional. Per a açò, els estudiants de la Facultat tenen accés a més de 400 convenis signats amb universitats de tot el món que es reparteixen de la següent manera: el Programa Erasmus té 214 acords (en les diferents àrees específiques) amb 159 universitats sòcies. Mobilitat Global: VR té 137 convenis amb institucions de tot el món, de les quals 108 tenen oferta per a estudiants de la Facultat de Lletres. A més, la Facultat de Lletres té 4 convenis específics més. Mobilitat SICUE té 73 acords en àrea específiques amb 28 universitats espanyoles.

Des de la Facultat s'acullen a prop de 300 estudiants internacionals i s'ofereixen nombroses assignatures en altres llengües.

L'alumnat que decideix realitzar una estada de mobilitat pot accedir al blog que la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat on s'explica experiències i consells de estudiants de la Facultat de Lletres de la UA que han participat en algun programa de intercanvi amb una altra universitat estrangera. http://mobilitatlletres.blogspot.com/

El grau en Història explica en quart curs amb una assignatura de pràctiques externes, molt ben valorat pel professorat i alumnat de la titulació, amb l'existència de nombrosos convenis amb institucions públiques, museus, biblioteques, arxius, instituts i empreses privades, per a dur a terme les pràctiques. S'ha incrementat de forma considerable el nombre de convenis en els últims anys.


 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius el tres edificis de la Facultat de Filosofia i Lletres entre els quals es reparteixen les aules de docència i altres dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en les titulacions. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals la Universitat explica per a l'ús d'equips informàtics i els laboratoris dels quals disposa la Facultat.

Les infraestructures que la Facultat de Filosofia i Lletres ofereix per a les diferents activitats acadèmiques del títol són suficients i adequades al nombre de estudiants matriculats. Es disposa d'aules amb recursos audiovisuals i programari contínuament actualitzat. També es disposa de diverses aules d'informàtica on els equips són renovats freqüentment. La Facultat compta amb espais propis

aptes per a la celebració conferencies, defenses de treballs de recerca, etc. El alumnat disposa de nombrosos recursos d'informació necessaris per a la seua formació en la Biblioteca general de la UA, permetent l'accés a nombrosos recursos electrònics externs a la UA, com a bases de dades, revistes i llibres electrònics, sumaris electrònics, etc.

Laboratoris

Disposa de laboratoris especialitzats per a Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga, Servei de Cartoteca, etc.

Aula Magna i Saló de Graus

La Facultat de Filosofia i Lletres disposa d'una renovada i modernitzada Aula Magna, situada en l'edifici 19, amb capacitat per a 156 persones, dotada amb equip multimèdia i 4 cabines per a la interpretació simultània.

La Facultat disposa d'un Saló de Graus, situat en l'edifici 18, amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia.

Sala d'investigadors Russel P. Sebold

Situada en la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, la Sala atresora el llegat bibliogràfic del prestigiós hispanista nord-americà donat a la Universitat d'Alacant juntament amb el llegat de l'hispanista italià Ermanno Caldera. S'utilitza per a algunes classes pràctiques, lectures de Treball fi de grau i presentacions de llibres editats per professorat del grau.

https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipo/sala-de-investigadores-russellp-sebold.html

Biblioteca

La Biblioteca de Filosofia i Lletres està situada en la primera i segona planta del edifici de la Biblioteca General de la UA Biblioteca. Compta amb una superfície de 6.500 m2, 1.684 llocs de lectura, 82 llocs informatitzats, 13 sales de treball en grup, 14 ordinadors portàtils per a préstec en sala, 2 fotocopiadores.

En la Biblioteca de Filosofia i Lletres trobaràs els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat de Filosofia i Lletres i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 171.908 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària.

 

inici

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html                                                                                                                                          inici

Eixides Professionals

La formació científica, global, racional i crítica que pretén el grau d'Història capacita els que la cursen per a actuar professionalment en diversos àmbits professionals, tant en aquells tradicionalment propis de la titulació (docència i investigació), com en altres perfils professionals més variats i nous, que valoren la capacitat dels graduats i graduades en Història per a "llegir" i "explicar" la idiosincràsia de la societat actual des de la perspectiva del passat. En aquest sentit, la titulació capacita per a l'exercici professional en els perfils professionals següents: en els àmbits de la docència, la investigació, l'exercici de l'activitat professional liberal, la gestió, la conservació, la divulgació i l'assessorament.

Perfils professionals consolidats:
 1. L'ensenyament de la Història: ESO, cicles formatius, batxillerat, estudis superiors de grau, postgrau i doctorat. A més dels ensenyaments historicoculturals en els estudis de llengües per a estrangers.
 2. La investigació històrica en totes les seues disciplines i des de diversos enfocaments: diacrònics, temàtics, metodològics, i en diversos centres d'investigació: CSIC, universitats, museus, instituts d'investigació, etc.).
 3. Les prospeccions, excavacions, estudis arqueològics i informes d'impacte arqueològic necessaris en els EIA (institucions públiques i empreses privades).
 4. La gestió del patrimoni històric i cultural (comunicació, difusió, valoració i interpretació).
 5. La gestió en arxius i biblioteques en el seu vessant històric.
 6. La gestió d'informació i documentació històrica.
 7. La gestió de museus històrics, artístics, arqueològics i etnològics.
 8. La gestió en parcs i paisatges culturals i arqueològics, conjunts monumentals i fundacions culturals.
Perfils professionals vinculats:
 1. La divulgació i transmissió del coneixement històric en els mitjans de comunicació i editorials.
 2. Assessorament de caràcter documental, cultural, històric i arqueològic en tot tipus d'institucions públiques i empreses privades.
 3. La carrera diplomàtica.
 4. Guia turístic.
 5. Interpretació del patrimoni cultural.
 6. Gestió de projectes en mediació cultural i cooperació al desenvolupament.
 7. Gestió de recursos humans.
 8. El treball en administracions públiques.
Professions per a les quals capacita:
 • Historiador/a.
 • Docent en ensenyament secundari.
 • Arqueòleg/a.
 • Arxiver/a, bibliotecari/a i documentalista.
 • Assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals.
 • Assessor/a entitats culturals, públiques i privades.
 • Especialista en viatges culturals.
 • Assessor/a cultural.
 • Museòleg/oga i gestor/a de patrimoni.
 • Gestor/a de recursos humans i socials.
 • Dinamitzador/a d'activitats culturals.
 • Col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials.
 • Investigador/a i documentació històrica.
 • Gestor/a en administracions públiques.
 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

inici